Projekt „Wiedza na warsztat”

Projekt „Wiedza na warsztat”

SON

Biuro projektu:
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin.

Kontakt: tel. (91) 424 32 00 następnie 3 (Biuro Dziekana) lub bezpośredni (91) 42 43 214 lub e-mail: aoleszak@twp.szczecin.pl, bpick@anstwp.pl

Nazwa programu MEiN: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu

Nazwa projektu: Wiedza na warsztat

Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Okres realizacji: październik 2021 – wrzesień 2023

Wartość projektu: 888 900,00 PLN, Dofinansowanie z budżetu państwa: 800 000,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: SONP/SN/513092/2021


Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz ich wykorzystania w życiu społecznym i zawodowym. Oferta zajęć dydaktycznych oraz kulturalnych realizowana przez dydaktyków Uczelni oraz specjalistów, praktyków przyczyni się do aktywizacji intelektualnej i społecznej, pogłębienia wiedzy specjalistycznej, która ma bezpośredni wpływ na rozwój zainteresowań i kompetencji zawodowych oraz da możliwość dalszej edukacji i rozwoju.

Celem głównym jest umożliwienie rozwijania wszechstronnych zainteresowań, poznanie różnych dziedzin życia, nauki i kultury poza systemem szkolnym poprzez aktywizację intelektualną związaną z twórczymi działaniami badawczymi, edukacyjnymi i wychowawczymi. Podejmowane działania sprzyjać będą szeroko rozumianemu samokształceniu i samorealizacji w nawiązaniu do idei edukacji ustawicznej. Popularyzacja wiedzy naukowej zwiększa stopień uczestnictwa obywateli w ocenie i rozwiązywaniu problemów społecznych związanych z postępem naukowo-technicznym. Dzięki wiedzy naukowej łatwiej jest podejmować także decyzje w sprawach życia codziennego. Działania popularyzatorskie skłaniają do wysiłku intelektualnego uczestników projektu a jednocześnie dają sposobność do podejmowania świadomych decyzji i refleksji.

Cele szczegółowe: wskazywanie racjonalnych sposobów rozwiązywania trudności codziennej egzystencji, ukazywanie wartości związanych z działaniami naukowymi i rozwojem poszczególnych dyscyplin naukowych, włączanie uczestników do systemu kształcenia ustawicznego, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin nauki, prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej, komunikacyjnej, zdobycie nowych umiejętności praktycznych, zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, społecznej, zawodowej, kulturalnej oraz zdrowotnej, nabycie i/lub wzrost poczucia własnej wartości, integracja ze społeczeństwem, aktywizacja intelektualna, poznanie nowych lub kontynuowanie własnych pasji, zainteresowań. Cele zostaną osiągnięte poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, ćwiczeniowych i kulturalnych dedykowanych poszczególnym uczestnikom projektu oraz badania naukowe.

Cele zostaną osiągnięte poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, ćwiczeniowych dedykowanych poszczególnym uczestnikom projektu oraz badania naukowe.

Na potrzeby realizacji założonych celów w projekcie podpisano listy intencyjne z poniższymi partnerami: Zachodniopomorski Kurator Oświaty, IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Szczecinie, VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie, Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie, Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie, Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie „Strefa Malucha”, Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie „Wyspa Malucha”, Niepubliczne Przedszkole Małe Talenty w Zieleniewie, Dziecięcy Uniwersytet Humanistycznych ANS TWP w Szczecinie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ANS TWP w Szczecinie, Niepubliczne Przedszkola i Żłobki „Promyk” w Szczecinie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Promyk” Szkoła jak Dom im. I.J. Paderewskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Szczecinie, Przedszkole Niepubliczne Tęczowa Przygoda w Stargardzie, Tęczowe Abecadło Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa w Stargardzie, Zespól Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Przewidywana liczba uczestników: 580

Adresaci projektu: Projekt pod nazwą „Wiedza na warsztat” skierowany jest do różnych grup odbiorców (młodzież, studenci, dorośli) z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

Program projektu

Kwestionariusz zgłoszeniowy
do projektu

Deklaracja

Zapytanie ofertowe:

  • Warsztaty pierwsza pomoc
  • wyposażenie na warsztaty muzyczne i teatralne
  • Techniki kryminalistyczne
  • Zapytanie o cenę – sprzęt, wyposażenie na warsztaty + załączniki

Artykuły i raporty

Galeria

Prapremiera spektaklu „Kopciuszek XXI wieku” w Szkole Podstawowej „PROMYK”

Spektakl „Kopciuszek XXI wieku”  – Dom Kultury „Skolwin”

Spektakl „Kopciuszek XXI wieku” w Szkole Podstawowej Nr 51

Spektakl „Kopciuszek XXI wieku” – Jasne Błonia w Szczecinie

Warsztaty muzyczne w ANS TWP Szczecin

Spektakl „Kopciuszek XXI wieku” w Szkole Podstawowej Nr 35 im. Jana Pawła II W Szczecinie

Warsztaty „Ujawnianie i zabezpieczanie śladów mechanoskopijnych, mikrośladów i traseologicznych

Pierwsza pomoc przedmedyczna – mgr inż. M. Oleszak

Warsztaty -Techniki kryminalistyczne B. Bonter-Mazek

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna- mgr inż. M. Oleszak

Spektakl „Kopciuszek XXI wieku” w Szkole Podstawowej Nr 69 im. mjr H. Sucharskiego

Trening interpersonalny dr J. Bankiewicz-Nakielska

Zajęcia indywidualne z biofeedback- mgr E. Ciuksza

Nowoczesne technologie na miejscu zdarzenia- mgr inż. G. Leśniewski

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy- mgr inż. M. Oleszak

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt