Erasmus+

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Erasmus+

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie posiada Europejską Kartę Szkolnictwa Wyższego (ECHE) na lata 2021-2027 i bierze udział w Programie Erasmus+, tym samym daje możliwość studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym możliwość mobilności zagranicznej zarówno w celach naukowych, jak i szkoleniowych.Wyjazdy są możliwe do Uczelni zagranicznych, z którymi ANS TWP ma podpisane Umowy Międzyinstytucjonalne.

Deklaracja Polityki Erasmusa 2021-2027

Karta ECHE 2021-2027 po polsku

Karta ECHE 2021-2027 po angielsku

Punktem wyjścia dla tworzenia międzynarodowej strategii ANS TWP w Szczecinie jest planowanie, podejmowanie i realizacja działań zmierzających do oferowania szerokiej gamy różnorodnych produktów i usług edukacyjnych, skierowanych do różnych grup odbiorców. Nasza szkoła zapewnia nie tylko studia na poziomie licencjackim i magisterskim, ale ma również bogaty katalog kursów zawodowych dla osób dorosłych (np. Opiekun osoby starszej, Bezpieczeństwo pracy, czy Pierwsza pomoc przedmedyczna) oraz warsztatów uzupełniających wiedzę i umiejętności nauczycieli szkół podstawowych i średnich (np. Jak motywować uczniów do uczenia się?, Zachowania trudne, problemowe uczniów podczas lekcji i jak na nie reagować; Emisja i higiena głosu). Jednocześnie przy wdrażaniu takich działań, mamy na uwadze to, że doświadczenia społeczno-gospodarcze ostatnich lat wskazują, że rynek pracy oraz coraz silniej związany z nim rynek edukacyjny, nie ogranicza się już tylko do sfery lokalnej (regionu, kraju), ale często obejmuje cały kontynent, a nawet świat. Osoby z wielu grup wiekowych i zawodowych są gotowe zmienić swoje miejsce zamieszkania, tymczasowo lub na stałe, w celu poszukiwania ofert edukacyjnych czy możliwości pracy bardziej odpowiadających ich osobistym preferencjom niż te dostępne w obecnym miejscu życia.

Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom chcielibyśmy w ramach funkcjonowania uczelni, zapewnić naszym studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, uczestnikom kursów dla dorosłych i pracownikom, możliwość skorzystania z potencjału współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus +.

W swoich działaniach, planujemy wykorzystać przede wszystkim możliwość mobilności studentów oraz kadry naukowo-badawczej aby zapewnić najwyższą jakość nauczania a także rozwinąć współpracę transgraniczną z partnerami (m.in. z Niemiec oraz Skandynawii) poprzez nawiązywanie kontaktów i realizowanie mobilności w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach o profilu zbliżonym do naszej uczelni.

Pierwszym krokiem jest rozbudowanie w naszej uczelni Biura do spraw Erasmusa, które będzie zajmowało się współpracą międzynarodową w ramach programu Erasmus + oraz promocją wszelkich działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy. Poznanie wszystkich zasad i wymogów uczestnictwa w programie, a także zapewnienie doskonałego zaplecza formalnego i administracyjnego zarówno dla wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających uczestników, to tylko niektóre z zadań tego działu.

W odniesieniu do studentów, na początku chcielibyśmy skupić się na trzech głównych kierunkach kształcenia dostępnych w naszej uczelni: pedagogice, kryminologii oraz psychologii. Kierunki te, prowadzimy zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim i chcielibyśmy zapewnić możliwość uczestnictwa w programie studentom obu tych poziomów. Wyjazd na stypendium do zagranicznej uczelni partnerskiej byłby dla nich szansą na poznanie systemu edukacji w innym niż polskie ujęciu, zdobycie nowych doświadczeń życiowych, poznanie sposobów życia w innych krajach, osiągnięcie ważnych kompetencji miękkich (np. elastyczność, umiejętność szybkiej adaptacji i pracy w środowisku wielokulturowym) a także zdobycie i poprawienie umiejętności językowych. Podobne korzyści miałaby wizyta zagranicznych studentów w naszej uczelni, która niewątpliwie będzie mieć pozytywny wpływ na jej codzienne funkcjonowanie.

Chcemy również wykorzystać potencjał naukowo-badawczy oraz dydaktyczny naszych nauczycieli akademickich, którzy mogliby podnosić swoje umiejętności nauczania na wizytach w zagranicznych uczelniach partnerskich, uczestnicząc w wykładach i szkoleniach a także, poprzez udział w seminariach i konferencjach, rozwijać swoje naukowe zainteresowania. Nauczyciele mogą dzielić się swoimi doświadczeniami z pracownikami, którzy w ramach programu odwiedzą naszą uczelnię.

Wspólnie z zagranicznymi partnerami planujemy również rozwinąć szkolenia zawodowe dla osób dorosłych, uwzględniające zarówno potrzeby rynku pracy w naszym kraju, jak i w kraju partnerów a poprzez dołączenie do globalnej sieci edukacyjnej zapoczątkować i rozwinąć współpracę międzynarodową odnoszącą się zarówno do sfery edukacyjnej, dydaktycznej, jak i administracyjnej. Partnerstwo z uczelniami i przedsiębiorstwami z innych krajów, pozwoli nam na dokonanie zmian w naszej instytucji, które umożliwią ulepszenie zasad jej funkcjonowania przede wszystkim jako placówki edukacyjnej szkolnictwa wyższego, ale również jako organizacji o złożonej strukturze, wymagającej odpowiedniego zarządzania pracownikami i koordynacji ich zadań oraz znakomicie przystosowanej do wymogów nowoczesnego świata.

W swoich działaniach podejmowanych w ramach programu Erasmus+ chcemy pracować na rzecz zwiększania poziomu wykształcenia adekwatnego do potrzeb współczesnego społeczeństwa europejskiego, rozwijania międzynarodowej oferty edukacyjnej, uwrażliwienia społeczeństwa akademickiego na potrzeby różnych grup społecznych (w tym grup narażonych na wykluczenie oraz wykluczonych) a także na rzecz propagowania postawy obywatelskiej i proekologicznej w kontekście zarówno lokalnym, jak i ogólnoświatowym.

Nasza uczelnia uczestniczy już w partnerstwie szkół wyższych Pomorza Zachodniego zawartym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy, które ma na celu monitorowanie karier absolwentów, a zwłaszcza ich aktywności na rynku pracy po ukończeniu studiów. Pozwala to, na opracowywanie programów nauczania zgodnych z potrzebami potencjalnych pracodawców naszego regionu. Kolejnym krokiem, jaki chciałaby podjąć nasza uczelnia jest rozszerzenie takich działań na rynki międzynarodowe, przede wszystkim w ramach współpracy transgranicznej, pozwalającej na dopasowanie wspólnej oferty edukacyjnej, a tym samym zwiększenie mobilności pracowników. Takie partnerstwo pozwala również na bliższa współpracę uczelni z różnymi przedsiębiorstwami i organizowanie staży: np. studentów i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, a pracowników przedsiębiorstw na uczelni.

W ramach naszej instytucji funkcjonuje także Komisja do spraw Jakości Kształcenia, która na bieżąco monitoruje poziom przeprowadzanych zajęć zarówno pod względem formalnych wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i obowiązujących zasad etycznych i społecznych a także bada poziom zainteresowania inicjatywami oferowanymi w ramach programu Erasmus +.

Erasmus Policy Statement 2021-2027

The starting point for developing of ANS TWP international strategy is to plan, initiate and implement measures aiming at providing a wide range of different products and educational services directed towards various groups of recipients. Our school not only offers studies at the undergraduate and graduate levels, but also has a rich catalog of occupational training courses for adults (e.g., Elderly caregiver, Work Safety, and Pre-medical First Aid) and workshops enhancing the knowledge and skills of teachers in primary and secondary schools (e.g. How to motivate schoolchildren to learn?; Difficult behavior, problems with schoolchildren during lessons and how to respond to them; Voice emission and voice hygiene). At the same time while implementing such measures, we bear in mind that the socio-economic experiences of recent years suggests that the job market and the educational market are interconnected and no longer limited to a local (regional, national) sphere, but often cover the entire continent and even the world. People of different age groups and occupations are more than ever ready to change their place of residence, either temporarily or permanently, in order to seek educational possibilities or employment opportunities more suited to their personal preferences. To meet these expectations, within the framework of the school, we would like to provide our students, post-graduates, participants of courses for adults, and our employees with opportunity to take advantage of the potential of international cooperation as a part of the Erasmus+ program.

In our activities, we plan to use mainly cross-border cooperation with partners from Germany and Scandinavia, seeking contacts in scientific institutions and companies with a similar profile to the one of our school.

The first step is to set up a department within our school that will deal with international cooperation as a part of the Erasmus+ program. Followed by learning all the rules and requirements for participation in the program, as well as providing a perfect formal and administrative background for both outgoing and incoming participants. As for the students, initially we would like to focus on three leading majors available at our higher education institution: pedagogy, criminology, and applied linguistics. We offer these majors, on both undergraduate and graduate levels, and we would like to provide students of both levels with the opportunity to participate in the program. Going on a scholarship to a foreign partner university would be a great opportunity for them to learn about different education systems, to gain new life experiences, learn about life in a foreign country, as well as to acquire and improve their language skills. Foreign students may receive similar benefits from their visit to our school, which will undoubtedly have a positive impact on their daily functioning.

We also want to use the didactic potential of our academic teachers, who could improve their teaching skills while visiting foreign partner universities, participating in lectures and training courses. Teachers can also share their experiences with employees who visit our school as part of the program.

We also want to prepare, jointly with our foreign partners, vocational training for adults, taking into account both the needs of the job market in our country as well as the partner’s country.

In the future, we also plan to launch international graduate studies in applied linguistics in cooperation with one of the Spanish schools. We want to initiate international cooperation in regards to both educational, as well as teaching and administrative spheres. Partnerships with universities and companies from other countries will allow us to make changes in our institution that will enable us to improve the principles of its functioning, primarily as a higher education institution, but also as an organization with a complex structure that requires proper management of employees and coordination of their tasks. In our activities as a part of the Erasmus+ program, we want to work to increase the level of education adequate to the needs of contemporary European society. Our school has already been involved in a partnership of universities of Western Pomerania signed at the Regional Labor Office which aims to monitor the careers of graduates, particularly their activity in the job market after graduation. This allows us to create the curricula suited to the needs of potential employers in our region. The next step our institution would like to take is to extend such activities to international markets, especially as a part of cross-border cooperation, making the compatible educational offer and thus increasing employee mobility. Such partnership also allows for closer cooperation between our school and various companies to organize internships, e.g. students and research scientists in companies, and employees of companies at our school. The Committee for the Quality of Teaching, operating as a part of our institution, constantly monitors quality of the courses, both in terms of formal guidelines of the Ministry of Education and the applicable ethical and social principles.

Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie
KARTĘ ERASMUSA dla szkolnictwa wyższego na lata 2014 -2020

Karta PL

Karta ENG

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!