Praktyki

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Praktyki

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

 1. Jeśli korzystasz z umów zbiorowych podpisanych z uczelnią – lista placówek dostępna w COS oraz w załącznikach
 • Pobierz wniosek (2 egzemplarze) z COS i udaj się z nim do wybranego zakładu pracy w celu ustalenia terminu praktyki.
 • Pamiętaj o dokładnym wypełnianiu Dziennika praktyk podczas odbywania praktyki.
 1. Jeśli samodzielnie znalazłeś placówkę:
 • Udaj się do COS i pobierz 2 egzemplarze umowy indywidualnej.
 • Po podpisaniu umowy przez placówkę zwróć 2 egzemplarze w COS.
 • Rozpocznij praktykę i pamiętaj o dokładnym wypełnianiu Dziennika praktyk podczas odbywania praktyki.

Umowa, którą dostarczyłeś do COS zostanie podpisana przez uczelnianego opiekuna praktyk i odesłana do placówki, w której odbywasz praktykę.

Zasady zaliczania studenckich praktyk

 1. Zaliczenia praktyk dokonuje uczelniany opiekun praktyk.
 2. Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki jest:
  • jej odbycie w terminie określonym w programie studiów;
  • wykonanie zadań przewidzianych w programie praktyki;
  • prowadzenie Dziennika praktyk, potwierdzenie wykonanych czynności w zakładzie, w którym odbywana jest praktyka i uzyskanie pozytywnej oceny zakładowego opiekuna praktyk;
  • osiągnięcie zakładanych efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w programie praktyki.
 3. Praktyki pedagogiczne oraz praktyki zawodowe, które student odbył w ciągu roku akademickiego powinny być zaliczone w terminie sesji letniej.
 4. Praktyki pedagogiczne oraz zawodowe odbywające się w czasie przerwy wakacyjnej powinny być zaliczone w sesji poprawkowej.
 5. Brak zaliczenia praktyki przewidzianej do realizacji na danym roku studiów powoduje, że student otrzymuje wpis warunkowy na następny rok studiów.
 6. Studentowi można zaliczyć, jako praktykę lub jej część, pracę zawodową, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wolontariat i uczestnictwo w stażach, jeżeli charakter wykonywanej pracy spełnia wymagania programu praktyki, a okres pracy był nie krótszy niż okres praktyki określony planem studiów i zatrudnienie odbywa się w trakcie toku studiów.
 7. Zaliczenie, o którym mowa w pkt. 6., następuje na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana i pozytywnie zaopiniowany przez uczelnianego opiekuna praktyk. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające staż pracy i informacje o charakterze zatrudnienia, stanowisku, skróconym zakresie czynności oraz opinia o przebiegu pracy, pozwalające na ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się ujętych w programie praktyk.

Zaliczenie praktyki
Do zaliczenia praktyki proszę składać komplet dokumentów: kserokopię pozytywnej decyzji Dziekana Wydziały na zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk, indeks (dotyczy roczników, które miały wydany indeks) i wypełniony dziennik praktyk. Na stronie 82 indeksu proszę o dokonanie wpisu zgodnie z wytycznymi w indeksie:

 • bieżący rok akademicki,
 • rok studiów,
 • miejsce odbycia praktyki,
 • liczba zrealizowanych godzin praktyki zgodnych z programem studiów.

Dzienniki praktyk do pobrania:

 

STUDIA I STOPNIA

Kryminologia I st. 1 rok

Kryminologia I st. 2 rok

Kryminologia I st. 3 rok niestacjonarne KPK

Kryminologia I st. 3 rok stacjonarne KPK

Bezpieczeństwo i higiena pracy I st. 2 rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy I st. 3 rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy I st. 4 rok

STUDIA II STOPNIA

Kryminologia II st. 1 rok

Kryminologia II st. 2 rok PS

ppcoach II st.2rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM 3 rok (1/2)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM 3 rok (2/2)

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Psychologia JM 2 rok

Psychologia JM 3 rok

Psychologia JM 4 rok

Psychologia JM 5 rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM 4 rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JM 5 rok

Uczelniany opiekun praktyk
mgr Agnieszka Żwierełło
Proszę nie kontaktować się za pośrednictwem aplikacji MSTeams. Tylko telefonicznie lub mailowo!!!
tel. 91 424 32 11
email: azwierello@anstwp.pl

Akademia Nauk Stosowanych
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. nr 14
70-466 Szczecin

Wzór umowy indywidualnej na praktykę

Wymiar godzin praktyk obowiązujących w r.a. 2023/2024

Propozycja miejsc realizacji praktyk

Podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt