Praktyki

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Praktyki

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Szanowni Państwo proszę pamiętać, że kompletem dokumentów potrzebnych do zaliczenia praktyk są:
– wypełniony dziennik praktyk (potwierdzony pieczątkami i podpisami zakładowego opiekuna praktyk i instytucji) z indeksem wypełnionym na 82 stronie – te dokumenty składają osoby które realizowały praktykę;
lub
– kserokopia (wydruk skanu otrzymanego z uczelni) decyzji Dziekana zaliczającej pracę zawodową na poczet praktyk z indeksem wypełnionym na 82 stronie – te dokumenty składają osoby które zaliczają pracę zawodową na poczet praktyk.
Dokumenty do zaliczenia praktyk możecie Państwo również w każdej chwili złożyć w Centrum Obsługi Studenta.
Dla tych z Państwa, którzy są w trakcie realizacji praktyk zostaną wyznaczone terminy konsultacji ws. zaliczenia praktyk pod koniec września.
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Żwierełło
Dyrektor Biura Rektora
Uczelniany Opiekun Praktyk
azwierello@anstwp.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

1. Jeśli korzystasz z umów zbiorowych podpisanych z uczelnią – lista placówek dostępna w COS oraz w załącznikach

 • Pobierz wniosek (2 egzemplarze) z COS i udaj się z nim do wybranego zakładu pracy w celu ustalenia terminu praktyki.
 • Wróć do COS z podpisanym wnioskiem (zostaw go w COS) i pobierz na jego podstawie skierowanie na praktykę – rozpocznij jej realizację.
 • Pamiętaj o dokładnym wypełnianiu Dziennika praktyk podczas odbywania praktyki.

2. Jeśli samodzielnie znalazłeś placówkę:

 • Udaj się do COS i pobierz 2 egzemplarze umowy indywidualnej.
 • Po podpisaniu umowy przez placówkę zwróć 2 egzemplarze w COS.
 • Rozpocznij praktykę i pamiętaj o dokładnym wypełnianiu Dziennika praktyk podczas odbywania praktyki.

Umowa, którą dostarczyłeś do COS zostanie podpisana przez uczelnianego opiekuna praktyk i odesłana do placówki, w której odbywasz praktykę.
Po przedłożeniu podania do Dziekana w sprawie zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk student ma możliwość zaliczenia pracy zawodowej, stażu, wolontariatu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej na poczet praktyki obowiązującej na danym kierunku studiów w bieżącym roku akademickim.
Zgodnie z § 7. pkt. 6 oraz 7 obowiązującego Regulaminu realizacji praktyk studenckich w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie:

 

§ 7.
Zasady zaliczania studenckich praktyk

1. Zaliczenia praktyk dokonuje uczelniany opiekun praktyk.
2. Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki jest:
1) jej odbycie w terminie określonym w programie studiów;
2) wykonanie zadań przewidzianych w programie praktyki;
3) prowadzenie Dziennika praktyk, potwierdzenie wykonanych czynności w zakładzie, w którym odbywana jest praktyka i uzyskanie pozytywnej oceny zakładowego opiekuna praktyk;
4) osiągnięcie zakładanych efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, określonych w programie praktyki.
3. Praktyki pedagogiczne oraz praktyki zawodowe, które student odbył w ciągu roku akademickiego powinny być zaliczone w terminie sesji letniej.
4. Praktyki pedagogiczne oraz zawodowe odbywające się w czasie przerwy wakacyjnej powinny być zaliczone w sesji poprawkowej.
5. Brak zaliczenia praktyki przewidzianej do realizacji na danym roku studiów powoduje, że student otrzymuje wpis warunkowy na następny rok studiów.
6. Studentowi można zaliczyć, jako praktykę lub jej część, pracę zawodową, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wolontariat i uczestnictwo w stażach, jeżeli charakter wykonywanej pracy spełnia wymagania programu praktyki, a okres pracy był nie krótszy niż okres praktyki określony planem studiów i zatrudnienie odbywa się w trakcie toku studiów.
7. Zaliczenie, o którym mowa w pkt. 6., następuje na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana i pozytywnie zaopiniowany przez uczelnianego opiekuna praktyk. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające staż pracy i informacje o charakterze zatrudnienia, stanowisku, skróconym zakresie czynności oraz opinia o przebiegu pracy, pozwalające na ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się ujętych w programie praktyk.

Wypełnij Podanie do Dziekana i załącz wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o stażu pracy na określonym stanowisku,
 • skrócony zakres czynności,
 • opinia przełożonego.

Decyzję otrzymasz pocztą na wskazany w podaniu adres do korespondencji.

Zaliczenie praktyki
Do zaliczenia praktyki proszę składać komplet dokumentów: indeks wraz z kartą zaliczeniową oraz wypełniony dziennik praktyk.
Indeks należy uzupełnić zgodnie z kartą.
Na stronie 82 proszę również o dokonanie wpisu zgodnie z wytycznymi w indeksie:

 • bieżący rok akademicki,
 • rok studiów,
 • miejsce odbycia praktyki,
 • liczba zrealizowanych godzin praktyki zgodnych z programem studiów.

Dzienniki praktyk do pobrania:

Kryminologia 3 rok DzEK

Kryminologia 2 rok

Obronność i bezp. narodowe 2 rok

Obronność i bezp. narodowe 3 rok

Kryminologia 1 rok

BHiP 2 rok

BHiP 4 rok

BHiP 3 rok

Praca socjalna 2 rok

Pedagogika 2rok POiR(dz.1)

Pedagogika 2rok POiR(dz.2)

Pedagogika 2rok EPiWzTK(dz.1)

Pedagogika 2rok EPiWzTK(dz.2)

Pedagogika 2rok EPiWzTK (dz.3)

Pedagogika 1rok

Kryminologia 1 rok

Kryminologia 2 rok PŚ

Psychologia 2 rok

Psychologia 3 rok

Psychologia 4 rok

Pedagogika przedszk. i wczesnoszk. 2 rok

Pedagogika przedszk. i wczesnoszk. 3 rok nr 1

Pedagogika przedszk. i wczesnoszk. 3 rok nr 2

Uczelniany opiekun praktyk
mgr Agnieszka Żwierełło
Proszę nie kontaktować się za pośrednictwem aplikacji MSTeams. Tylko telefonicznie lub mailowo!!!
tel. 91 424 32 11
email: azwierello@anstwp.pl

Akademia Nauk Stosowanych
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. nr 14
70-466 Szczecin

Podanie do Dziekanów – zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk

Wzór umowy indywidualnej na praktykę

Praktyki zawodowe w ksztalceniu przygotowujacym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021

Wymiar godzin praktyk obowiązujących w r.a. 2021/2022

Propozycja realizacji praktyk dla studentów pedagogiki

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt