Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia dziecka, do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Stosowanie teoretycznych i praktycznych form kształcenia wyrabia w studentach zdolności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych. Takie podejście umożliwia kształtowanie umiejętności trafnej identyfikacji potrzeb dziecka, właściwych metod oddziaływania pedagogicznego, a także programowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i ich rodzicami.

Efekty kształcenia obejmują między innymi:

–   specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz uwarunkowań (psychicznych, biologicznych, społecznych) rozwoju dzieci;

– specjalistyczną wiedzę dotyczącą stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci, ułatwienia im zdobywania umiejętności wielokierunkowych;

–  umiejętności podejmowania działań, wspierających rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapobiegających powstawaniu trudności rozwojowych, jak też działań niwelujących lub zmniejszających zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka;

–   umiejętności w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji procesu edukacyjnego;

–   kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych wynikających z roli nauczyciela, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola, szkoły.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

Pedagogika wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna

Psychologia rozwoju dziecka

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Logopedia z glottodydaktyką

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Projektowania pedagogiczne

Ewaluacja kształcenia wczesnoszkolnego i przedszkolnego

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w placówkach oświatowych zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci  Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej mogą być zatrudnieni w:

przedszkolach

punktach przedszkolnych

oddziałach przedszkolnych w szkole

w klasach I-III szkoły podstawowej

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!