Praca socjalna

Studia II stopnia

Praca socjalna

Studia II stopnia

Informacje ogólne

Praca socjalna to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i kompetentnie pomagać tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań związanych z diagnozą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia a nawet marginalizacji i wykluczenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2015 r., poz. 163, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

 • pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą terminologię, teorie i metodologię pracy socjalnej;
 • wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki społecznej, metodologii badań społecznych, struktury i organizacji pracy socjalnej, aksjologii pracy socjalnej, prawa i dyscyplin pokrewnych;
 • umiejętności posługiwania się poznanymi metodami pracy socjalnej w różnych obszarach pomocy społecznej;
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych, pracy w grupie i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia;
 • integrowania wiedzy z różnych dyscyplin społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach zawodowych;
 • umiejętność udzielania pomocy w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki;
 • kompetencje społeczne związane z wrażliwością na problemy klientów, potrzebą samokształcenia i rozwoju, refleksją etyczną w odniesieniu do wykonywanej pracy. wykorzystania mechanizmów społecznych w zakresie utrzymywania i rozwijania więzi interpersonalnych i innych aspektów funkcjonowania życia społecznego.
 • Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem m.in. z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa. Integralną częścią kształcenia są praktyki zawodowe realizowane w zależności od wybranej specjalności w odpowiednich placówkach i instytucjach.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się między innymi:

 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Aksjologia pracy socjalnej
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej
  • Projekt socjalny

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!