Pedagogika resocjalizacyjna

Jednolite studia magisterskie

Pedagogika resocjalizacyjna

Jednolite studia magisterskie

Absolwent jest przygotowany do pracy wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, w aresztach śledczych i zakładach karnych zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy resocjalizacyjnej, dydaktycznej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Celem również jest przygotowanie studentów do podejmowania efektywnych działań profilaktycznych wobec: dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny; osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym oraz z uczniami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze.

Efekty kształcenia na tej specjalności obejmują między innymi:

 • Teorie dotyczące rozwoju człowieka, socjalizacji, resocjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów,
 • Metodykę pracy kuratora sądowego i pracy penitencjarnej,
 • Biologiczne podstawy rozwoju,
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wspomagania rozwoju dziecka i młodzieży,
 • Zasady przeprowadzania treningi umiejętności wychowawczych,
 • Psychoedukację oraz wsparcie psychopedagogiczne rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży,
 • Programy terapeutyczne w pracy resocjalizacyjnej.

W toku studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną z takich przedmiotów jak:

 • Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
 • Dewiacje społeczne w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne
 • Współczesne koncepcje i teorie resocjalizacyjne
 • Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 • Readaptacja i reintegracja społeczna w procesie resocjalizacji
 • Instytucje oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i zamkniętym
 • Metody pracy resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym
 • Metody twórczej resocjalizacji
 • Metodyka pracy wychowawcy z dziećmi i młodzieżą w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka pracy penitencjarnej i kuratora sądowego
 • Superwizja w resocjalizacji

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!