Pedagogika specjalna

Jednolite studia magisterskie

Pedagogika specjalna

Jednolite studia magisterskie

Informacje ogólne

Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna mają na celu przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej. Student (w zależności od wybranej specjalności) zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pozna uwarunkowania tych procesów. Będzie znał i potrafił wykorzystać w swojej pracy współczesne podejścia do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i stosować wynikające z nich nowe formy i metody edukacji, w tym integracyjnej i włączającej.

Zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia absolwent m. in.:
Zna i rozumie:

 

 • koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów;
 • organizację i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć.

Potrafi:

 • diagnozować złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne, projektować i prowadzić zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;
 • prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wykorzystywać zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć.

Jest gotów do:

 • porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią;
 • rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tych środowisk.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z min. takich przedmiotów jak:

 • Diagnoza w pracy pedagoga specjalnego,
 • Praca z uczniem zdolnym, z choroba przewlekłą, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii i psychopatologii,
 • Rozwój psychoseksualny osoby z niepełnosprawnością,
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych na wszystkich etapach edukacji,
 • Profilaktyka przemocy w szkole i socjoterapia,
 • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • Projektowania pracy edukacyjno – terapeutycznej.

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w placówkach oświatowych zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.


Absolwenci Pedagogiki specjalnej, w zależności od wybranej specjalności, mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolach i szkołach specjalnych;
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych;
 • przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą;
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz rewalidacyjno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych;
 • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, takich jak stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!