Rekrutacja 2024/2025 offline – formularze wypełniane ręcznie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Rekrutacja 2024/2025 offline – formularze wypełniane ręcznie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Deklaracja wyboru rat 2024/2025

Zniżki stałe na Wydziałach w Szczecinie

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat 01.05.2024 – 30.09.2024

REKRUTACJA ONLINE za pomocą strony internetowej na rok akademicki 2024/2025 już ruszyła.

Ślubowanie

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych kandydata na studia

1. Kwestionariusz – podanie o przyjęcie na studia.
2. Zdjęcie – identyczne z wprowadzonym skanem w e-rekrutacji.
3. Umowa o naukę z załączonym zarządzeniem ws. świadczenia usługi edukacyjnej – 2 egzemplarze.

Dotyczy kandydatów na studia I stopnia lub jednolite magisterskie:

4. Świadectwo dojrzałości (kserokopia, z oryginałem do wglądu).
5. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia).

Dotyczy kandydatów na studia II stopnia:

6. Dyplom ukończenia studiów I stopnia (kserokopia, z oryginałem do wglądu).
7. Suplement do dyplomu (kserokopia, z oryginałem do wglądu).

8. Odpis aktu małżeństwa lub in. dokumentu stwierdzającego zmianę nazwiska (do wglądu – w przypadku innego niż aktualne nazwisko na świadectwie lub dyplomie).
9.
Potwierdzenie dokonanych opłat:

a) opłaty rekrutacyjnej
b) opłaty za elektroniczną legitymację studencką
c) opłaty wpisowej (jeśli obowiązuje)
– w kwotach zgodnych z aktualnym zarządzeniem Kanclerza w sprawie rodzajów i wysokości opłat
na konto uczelni: Pekao S.A. IV O. Szczecin  53 1240 3930 1111 0000 4229 0746

10. Deklaracja płatności czesnego.
11. Dokument potwierdzający prawo do zniżki (jeśli dotyczy – do wglądu).
12.
Ślubowanie

 

Kandydaci-cudzoziemcy

Dokumenty jak w pkt. 1-3, 7, 8, 10 oraz:

1) paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia – do wglądu
2) kopia dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – wraz z oryginałem do wglądu
3) kandydaci na studia I stopnia lub jednolite magisterskie: kopia świadectwa dojrzałości /dyplomu IB/ dyplomu EB lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania (z oryginałem do wglądu) wraz z tłumaczeniem przysięgłym dokumentu na język polski
4) kandydaci na studia II stopnia: kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, które uprawniają do kontynuacji kształcenia na żądanym stopniu studiów w kraju wydania (z oryginałem do wglądu) wraz z tłumaczeniem przysięgłym dokumentu na język polski
5) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo)
6) potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2 – poprzez:
– posiadanie zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim
– lub posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B2 wydanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

– lub posiadanie świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, gdzie zajęcia były prowadzone w języku polskim lub świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub dyplom ukończenia uczelni wyższej, w której językiem wykładowym był język polski.

Zakończenie rekrutacji – 30 września 2024 r.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!