Rekrutacja offline

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Rekrutacja offline

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Podanie na studia (ankieta osobowa)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Deklaracja wyboru języka na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich

Zniżki stałe na Wydziałach w Szczecinie

Opłaty za studia dla studentów rozpoczynających studia w r. ak. 2023/24, zrekrutowanych od 01.06.2023 r.

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia w roku akademickim 2023/2024

Deklaracja wyboru rat 2023/2024

Ślubowanie

Powyższe dokumenty (wraz z tabelą opłat za studia, która jest załącznikiem do umowy), należy wydrukować, wypełnić i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć na uczelnię osobiście. Można też wysłać listem poleconym lub włożyć do skrzynki umieszczonej przed wejściem do uczelni.

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

  • Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.
  • Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości.
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
  • Kserokopia dyplomu – dot. studiów II stopnia.
  • Kserokopia suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia.
  • Oryginał/odpis aktu małżeństwa – do wglądu (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
  • 1 podpisane kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (wymogi jak do dowodu osobistego).
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli jest wymagana) oraz za elektroniczną legitymację studencką w kwotach zgodnych z aktualnym zarządzeniem Kanclerza w sprawie rodzajów i wysokości opłat na konto uczelni:
              Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
  • Deklaracja płatności czesnego.
  • Dokument potwierdzający prawo do zniżki – jeżeli dotyczy.
  • Deklaracja wyboru języka obcego.
  • Ślubowanie

Ostateczne zakończenie rekrutacji – 30 września 2023 r.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt