Opłaty

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Opłaty

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Podanie na studia (ankieta osobowa)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Deklaracja wyboru języka na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich

Opłaty za studia w roku akademickim 2021/2022

Opłaty za studia w roku akademickim 2021/2022 dla Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Opłaty za studia w roku akademickim 2021/2022 dla absolwentów z roku 2020/2021

Deklaracja wyboru rat 2021/2022

Ślubowanie

Powyższe dokumenty (wraz z tabelą opłat za studia, która jest załącznikiem do umowy), należy wydrukować, wypełnić i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć na uczelnię osobiście lub wysłać listem poleconym.

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.
 • Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
 • Odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia.
 • Kserokopia suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia.
 • Kserokopia odpis aktu małżeństwa – do wglądu (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
 • 2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni
  – nie obowiązuje w czasie promocji
  Pekao S.A. IV O. Szczecin
  53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
  lub na indywidualny numer konta otrzymany podczas rekrutacji elektronicznej.
 • Deklaracja płatności czesnego.
 • Deklaracja wyboru języka obcego.
 • Ślubowanie

Ostateczne zakończenie rekrutacji – 30 września 2021 r.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt