Neuropsychologia kliniczna

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Neuropsychologia kliniczna

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

 

Studia podyplomowe adresowane są do psychologów zainteresowanych zdobyciem rzetelnej, aktualnej wiedzy z zakresu neuropsychologii klinicznej. Dają podstawę teoretyczną i praktyczną w obszarze neuropsychologii klinicznej. Naszym celem jest przygotowanie psychologów do praktyki w dziedzinie neuropsychologii zarówno dorosłego, dzieci i młodzieży. Wiedza i umiejętności nabyte w toku intensywnych studiów mają wyposażyć słuchaczy w umiejętność diagnozowania neuropsychologicznego, stosowania metod rehabilitacji w różnorodnych grupach klinicznych.

Program studiów obejmuje treści części teoretycznej szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej, z bloku szczegółowego neuropsychologii klinicznej w wymiarze 138 godzin. Studia nie uprawniają do używania tytułu specjalisty psychologii klinicznej. Psychologowie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej mogą mieć zaliczone studia podyplomowe tytułem części teoretycznej bloku szczegółowego z neuropsychologii wyłącznie po wcześniejszym porozumieniu z kierownikiem specjalizacji. Program studiów jest nie tylko zgodny z częścią teoretyczną programu kształcenia specjalistów psychologii klinicznej, ale został rozszerzony o treści teoretyczne z nauk biologicznych, materiały do samokształcenia z neuroradiologii, omówienie neuropsychologii różnorodnych grup klinicznych. Zajęcia prowadzą czołowi polscy badacze w dziedzinie neuropsychologii, specjaliści psychologii klinicznej, psychologowie praktyce. Odbędą się również zajęcia z neurologopedą i biologiem odpowiedzialnym za moduł nauk biologicznych.   Program studiów daje możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy w obszarze teorii, neuroanatomii i neurofizjologii, metod diagnozy neuropsychologicznej i rehabilitacji pacjentów z różnorodnych grup klinicznych. Blok zajęć z neuropsychologii rozwojowej i neuropsychologii pediatrycznej stanowi podstawę do praktykowania w tym obszarze. To, co również wyjątkowe to fakt, że słuchacze wezmą udział w zajęciach praktycznych (30 godzin) w Oddziale Neurologii Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Szczecinie, podczas których w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, przy wsparciu psychologa praktyka, będą stosować wiedzę nabytą w toku zajęć teoretycznych (m.in. nauczą się przeprowadzania przyłóżkowej diagnozy neuropsychologicznej).

Studia otrzymały rekomendacje prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

 

Studia obejmują 300 godzin zajęć dydaktycznych:

210 godzin wykładowych – zajęcia hybrydowe (kilka zjazdów odbędzie się w trybie on-line), 90 godzin ćwiczeniowych w tym 30 godzin zajęć praktycznych w szpitalnym oddziale neurologii.

Wymagania od kandydatów

Studia skierowane są do magistrów psychologii oraz studentów piątego roku na kierunku Psychologia.

Limit miejsc jest ograniczony.

Należy również posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia, szczepenie WZW, aktualne szczepienie 3 dawkami Covid-19.

Moduł 1 – moduł nauk biologicznych 

Elementy neuroanatomii i neurofizjologii
Wprowadzenie do epigenetyki

 Moduł 2 – moduł podstawowy

Mózgowa organizacja zachowania z perspektywy neuropsychologii i nauk neurobiologicznych
Konsekwencje psychologiczne uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej etiologii, charakterystyce lokalizacyjnej
Neuropsychologia kliniczna dziecka
Elementy neurologopedii

Moduł 3 – moduł dobrych praktyk w neuropsychologii

Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej
Pomoc i rehabilitacja neuropsychologiczna

Moduł 4 – specyficzne trudności pacjentów w obszarze neuropsychologii 

Specyficzne problemy chorych w oddziale neurochirurgii
Problemy neuropsychologiczne chorych w wieku podeszłym
Neuropsychologia pediatryczna
Zaburzenia neuropsychologiczne/poznawcze w wybranych chorobach psychicznych

Moduł 5 – moduł praktyczny

Analiza przypadków klinicznych
Zajęcia praktyczne w oddziale neurologii

Kadra dydaktyczna

dr n. społ. Aleksandra Bala specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog
Od kilkunastu lat związana zawodowo z Kliniką Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł magistra psychologii, a następnie stopień doktora uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje obecnie na stanowisku adiunkta, prowadząc badania naukowe i wykłady z zakresu neuropsychologii. Autorka artykułów i wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych.

dr hab. Aneta Rita Borkowska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej
Pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Pracę naukowo-badawczą wiąże z aktywnością w zakresie praktyki klinicznej prowadząc diagnozę i terapię dzieci z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii i obrazie klinicznym. Jest autorką prac naukowych z zakresu psychologii klinicznej dziecka i neuropsychologii rozwojowej publikowanych w renomowanych czasopismach światowych i ogólnopolskich oraz monografiach. Jest też współautorką narzędzi diagnostycznych dedykowanych diagnozie neuropsychologicznej dziecka.

dr n. hum. Natalia Gawron – psycholog, specjalizuje się w neuropsychologii
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji neuropsychologia. Tam też obroniła pracę doktorską pt. „Funkcjonowanie poznawcze w świetle neuropsychologicznych koncepcji starzenia się oraz zdolności komunikacyjne w zakresie dyskursu u zdrowych osób w podeszłym wieku”. Od 2018 r. pracuj w Instytucie Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Do tej pory współpracowała w zespołach realizujących badania nad funkcjonowaniem neuropsychologicznym osób dorosłych zdrowych, osób zakażonych wirusem HIV, osób zakażonych wirusem COVID-19, osób zakażonych wirusem HCV, osób z otępieniem, osób po udarze mózgu, a także dzieci z dysleksją rozwojową. W ostatnim czasie zbadali powiązania pomiędzy funkcjonowaniem poznawczym i aktywnością fizyczną u osób w wieku 50-80 lat. Lubi jogę i jazdę na rowerze.

dr hab. n. społ. Beata Hintze, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – specjalista psychologii klinicznej
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej (diagnoza i psychoterapia) z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami, w diagnozie funkcjonowania poznawczego osób w wieku senioralnym i wsparciu opiekunów osób z otępieniem. Pracowała I Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSWiA w Warszawie. Współpracowała z Centrum Psychologiczno – Medycznym MABOR oraz poradnią Grupa Terapeutyczna „Genogram” w Warszawie (diagnoza i psychoterapia). Jej główne obszary zainteresowań dotyczą diagnozy neuropsychologicznej zaburzeń poznawczych w schizofrenii (czynników ryzyka i ochrony) oraz otępień. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii i pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, szkoli psychologów w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej, pełni również funkcje kierownika specjalizacji. Jest autorką wielu publikacji naukowych dotyczących problematyki zaburzeń poznawczych w schizofrenii, oddziaływań terapeutycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, a także tematyki otępień.

dr n. med., Szczepan Iwański – specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog
We własnej pracy doktorskiej analizował zaburzenia systemów uwagi u osób z chorobą Wilsona. Od 2005 r. pracuje w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W ramach działalności klinicznej prowadzi ocenę i terapię neuropsychologiczną u osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu. Angażuję się w działalność edukacyjną (wykłady, staże w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej, funkcja kierownika specjalizacji dla psychologów podczas szkolenia specjalizacyjnego) oraz naukową, skupiając się na ocenie skuteczności różnych form terapii neuropsychologicznej oraz wpływu metod neuromodulacji na procesy zdrowienia po uszkodzeniu mózgu. Do jego zainteresowań należą: ocena i terapia zaburzeń uwagi w konsekwencji uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej etiologii; stosowanie metod komputerowych w ocenie i terapii neuropsychologicznej; łączenie terapii neuropsychologicznej z metodami neuromodulacji (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i elektryczna).

dr n. o zdr. Błażej Karwat – psycholog i psychoterapeuta systemowo – psychodynamiczny (w trakcie certyfikacji)
Ukończył studia podyplomowe specjalizacyjne z psychologii klinicznej (neuropsychologia). W ramach prywatnej praktyki psychologicznej zajmuje się prowadzeniem psychoterapii, diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka, Sekcji Neuropsychologii) oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Naukowej Psychoterapii).

prof. dr hab. Emilia Łojek psycholog

Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii. Jest autorką bądź współautorką ponad 100 publikacji naukowych – książek, artykułów i rozdziałów w językach polskim i angielskim z zakresu neuropsychologii klinicznej, w tym zaburzeń językowych i komunikacyjnych u osób z dysfunkcjami mózgu, zmian neuropsychologicznych w chorobach neurodegeneracyjnych, psychicznych i starzeniu się, problemów diagnozy i rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgu. Rozwija badania nad funkcjami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi u osób zakażonych HIV. Jest autorką polskich adaptacji i oryginalnych metod do pomiaru neuropsychologicznego. W roku 2018 została uhonorowana Paul Satz International Neuropsychological Society (INS) Mentor Award. Kieruje Specjalną Grupą Tematyczną zajmującą się neuropsychologicznymi konsekwencjami COVID-19 przy INS. Reprezentuje środowisko polskich neuropsychologów w Federacji Europejskich Towarzystw Neuropsychologicznych.

dr hab. n. o zdr. Monika Mak specjalista psychologii klinicznej
Jest adiunktem w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, kieruje Zakładem Psychologii Zdrowia w Katedrze Psychiatrii oraz pracuje od wielu lat w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego głównie w obszarze diagnozy neuropsychologicznej, współpracując ściśle z oddziałem neurologii oraz neurochirurgii. Jest specjalistką psychologii klinicznej, a także kierowniczką specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej w PUM. Członkini Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktywną badaczka, autorka i współautorka licznych publikacji naukowych oraz współrealizatorka projektów naukowych zorientowanych wokół badań m.in. nad schizofrenią. W obszarze pomocy psychologicznej pracuje w duchu dialogu motywującego, uważności oraz ACT. Ostatnio stara się też łączyć pracę z pasją czyli włączać obecność zwierząt do pracy psychologicznej. Posiada licencję hipoterapeutki, ukończyła warsztaty Train the trainer związane z Horse Assisted Education, a także podstawowy kurs dogoterapii oraz krótkie wprowadzenie do ekopsychologii i ekoterapii. Obecnie współuczestniczy w projekcie mającym na celu zbadanie skuteczności dogoterapii u dzieci z diagnozą spektrum autyzmu.

dr hab. n. hum. Agnieszka Maryniak prof. Uniwersytetu Warszawskiego – specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog
Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka. W 1992 roku rozpoczęła pracę w Klinice Neurochirurgii Instytutu „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka, co ukierunkowało jej zainteresowania kliniczne i naukowe w stronę neuropsychologii rozwojowej. Do listopada 2013 roku pracowała w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, była kierownikiem Pracowni Neuropsychologii Rozwojowej. Od 2014 roku jest zatrudniona w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z chorobami układu nerwowego (guzy mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, wady rozwojowe OUN), a także z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym przede wszystkim z zaburzeniami rozwoju języka. Prowadzi praktykę kliniczną w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW.

mgr Anna Sokół-Kociuba – neurologopeda, pedagog specjalny, specjalistka z zakresu komunikacji alternatywnej
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i wszelkimi nieprawidłowościami w rozwoju mowy oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach własnej działalności w Centrum Diagnozy i Terapii  „Od Słowa Do Słowa”  prowadzi wczesną diagnozę logopedyczną u noworodków i niemowląt, diagnozę i terapię zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych oraz terapię neurologopedyczną dzieci i dorosłych.

dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  – psycholog
Jest kierownikiem Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe: diagnozowanie neuropsychologiczne, neuropsychologia starzenia sie, zasoby życiowe a starzenie się. Autorka artykułów, rozdziałów, książek dotyczących różnorodnych zagadnień psychologii klinicznej i neuropsychologii, w tym także metod diagnostycznych.

dr hab. Maciej Tarnowski, prof. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – biolog
Jest pracownikiem Katedry Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na stanowisku profesora uczelni. Specjalizuje się w biologii i fizjologii molekularnej, genetyce i epigenetyce. Tematyka badawcza obejmuje biologię nowotworów, patofizjologię cukrzycy oraz fizjologię wysiłku fizycznego i komórek macierzystych. W trakcie swojej pracy zawodowej odbył staże zagraniczne między innymi w Danii i Stanach Zjednoczonych. Jest promotorem pięciu doktoratów oraz kilkunastu prac magisterskich. Autor licznych publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych.

dr n. społ. Ernest Tyburski – psycholog, terapeuta środowiskowy, nauczyciel akademicki
Ukończył studia magisterskie (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego) na Wydziale Nauk Społecznych UG. Obronił z wyróżnieniem pracę doktorską (w zakresie funkcjonowania neuropsychologicznego osób chorujących na stwardnienie rozsiane) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia PUM w Szczecinie oraz jako psycholog w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. Autor ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych, a także rozdziałów w pracach zbiorowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu neuropsychologii oraz neuropsychiatrii. Członek Rady Recenzentów w czasopismach Frontiers in Psychology oraz Frontiers in Psychiatry. Autor ponad 80 recenzji artykułów naukowych. Przedstawił ponad 100 referatów oraz posterów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, brał udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Członek International Neuropsychological Society, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czas trwania studiów:
2 semestry

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł – Promocja do 7 października 0 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 3200 zł – Promocja do 7 października 3100 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kontakt w sprawie studiów:
Centrum Obsługi Studenta ANSTWP
cos@anstwp.pl
tel. (91) 424 32 02

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt