Praca socjalna z rodziną

Praca Socjalna - Studia II stopnia

Praca socjalna z rodziną

Praca Socjalna - Studia II stopnia

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu różnorodnych form pomocy rodzinie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do działań pomocowych w zakresie przezwyciężenia bezradności m.in. w sprawach bytowych, małżeńskich, partnerskich, wychowawczych. Są wyposażeni w umiejętności diagnozowania problemów rodzinnych oraz prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę o zadaniach i typach poradnictwa rodzinnego, o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, zwłaszcza tych, które wiążą się ze wsparciem rodziny
 • wiedzę na temat uwarunkowań funkcjonowania rodziny, zasad, metod, narzędzi i strategii diagnozowania środowiska rodzinnego, uwarunkowań funkcjonowania rodzin wieloproblemowych, przyczyn problemów występujących w rodzinie
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i wyjaśnienia procesów i zjawisk społecznych wiążących się z funkcjonowaniem rodziny, podejmowania skutecznej interwencji oraz organizacji i podejmowania działań pomocowych
 • umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu polskiego systemu opieki nad rodziną
 • kompetencje współdziałania i pracy w grupie, pełnienia różnych ról, świadomość etycznych wymiarów działalności pracownika socjalnego

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika rodziny
 • Patologie życia społecznego
 • Warsztat pracy pracownika socjalnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 • Praca socjalna z osobą i rodziną z problemami przemocy
 • Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 • Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
 • Praca socjalna z rodziną z problemem bezrobocia
 • Praca socjalna z rodziną z problemem uzależnienia
 • Praca socjalna z rodziną zagrożoną bezdomnością

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w instytucjach i ośrodkach organizacyjnych pomocy społecznej. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Praca socjalna z rodziną mogą być zatrudnieni w:

 • gminnych i miejskich ośrodki pomocy społecznej
 • domach pomocy społecznej
 • centrach pomocy rodzinie
 • centrach integracji społecznej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka
 • ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych, itp.
 • w organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt