Projekt – Nauka kluczem do świata

Projekty europejskie

Projekt – Nauka kluczem do świata

Projekty europejskie

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nazwa programu MNiSW: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu,

Nazwa projektu: Nauka kluczem do świata,

Jednostka organizacyjna realizująca projekt: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,

Okres realizacji: marzec 2020 – grudzień 2021

Kwota finansowania: 627 073,00 zł

Cel projektu:
Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ich wykorzystanie w życiu codziennym przez uczestników projektu. Bogata i urozmaicona oferta zajęć dydaktycznych oraz kulturalnych realizowana przez pracowników jednostek naukowych Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie oraz specjalistów praktyków współpracujących z uczelnią przyczyni się do aktywizacji intelektualnej i społecznej, pogłębienia wiedzy specjalistycznej, która będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój zainteresowań oraz da możliwość dalszej edukacji. Podejmowane działania na polu upowszechniania kultury i nauki sprzyjać będą szeroko rozumianemu samokształceniu i samorealizacji uczestników projektu w nawiązaniu do idei edukacji ustawicznej. Popularyzacja wiedzy naukowej zwiększa stopień uczestnictwa obywateli w ocenie i rozwiązywaniu problemów społecznych związanych z postępem naukowo-technicznym. Dzięki wiedzy naukowej, istotnej w życiu każdego człowieka, łatwiej jest podejmować także decyzje w sprawach życia codziennego. Proces popularyzacji i upowszechniania nauki i kultury jest złożony, angażuje wolę, intelekt, emocje, wyobraźnię i zdolności zarówno prowadzących zajęcia jak i odbiorców. Działania popularyzatorskie skłaniają do wysiłku intelektualnego uczestników projektu, a jednocześnie dają sposobność do rekreacji, wypoczynku i refleksji.

Celem nadrzędnym projektu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz ich wykorzystania w życiu społecznym. Oferta zajęć dydaktycznych oraz kulturalnych realizowana przez dydaktyków uczelni oraz specjalistów, praktyków przyczyni się do aktywizacji intelektualnej i społecznej, pogłębienia wiedzy specjalistycznej, która ma bezpośredni wpływ na rozwój zainteresowań oraz da możliwość dalszej edukacji.

Celem głównym jest umożliwienie rozwijania wszechstronnych zainteresowań, poznanie różnych dziedzin życia, nauki i kultury poza systemem szkolnym poprzez aktywizację intelektualną. Podejmowane działania sprzyjać będą szeroko rozumianemu samokształceniu i samorealizacji w nawiązaniu do idei edukacji ustawicznej. Popularyzacja wiedzy naukowej zwiększa stopień uczestnictwa obywateli w ocenie i rozwiązywaniu problemów społ. związanych z postępem naukowo-technicznym. Dzięki wiedzy naukowej łatwiej jest podejmować także decyzje w sprawach życia codziennego. Działania popularyzatorskie skłaniają do wysiłku intelektualnego uczestników projektu a jednocześnie dają sposobność do rekreacji, wypoczynku i refleksji. Cele szczegółowe: wskazywanie racjonalnych sposobów rozwiązywania trudności codziennej egzystencji, ukazywanie wartości związanych z działaniami naukowymi i rozwojem poszczególnych dyscyplin naukowych, włączanie uczestników do systemu kształcenia ustawicznego, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin nauki, prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej, fizycznej, zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach z różnych dziedzin kultury wysokiej, teatru, opery, a także sztuki, prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, społecznej, kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej oraz zdrowotnej, nabycie i/lub wzrost poczucia własnej wartości, integracja ze społeczeństwem, podniesienie kwalifikacji w zakresie korzystania z komputera, posługiwania się językiem obcym, aktywizacja intelektualna, spotkania z ludźmi nauki i kultury, poznanie nowych lub kontynuowanie własnych pasji, zainteresowań, prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej.

Cele zostaną osiągnięte poprzez aktywne uczestnictwo w wykładach otwartych oraz zajęciach warsztatowych, ćwiczeniowych dedykowanych poszczególnym uczestnikom projektu.

Na potrzeby realizacji założonych celów w projekcie podpisano listy intencyjne z poniższymi partnerami: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Warpnie, Barlinku, Golczewie, Nowogardzie, Trzebiatowie, ANS TWP w Szczecinie, Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny ANS TWP w Szczecinie, Bursy Szkolne w Szczecinie, Przedszkola w Szczecinie.

Przewidywana liczba uczestników: 2215

Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do różnych grup odbiorców: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Zaplanowano wykłady otwarte skierowane do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz wiele różnych zajęć warsztatowych adresowanych do dzieci przedszkoli i szkół podstawowych miasta Szczecina, młodzieży szkół średnich, dorosłych mieszkańców Szczecina oraz seniorów zrzeszonych w sześciu Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Golczewie, Nowogardzie, Trzebiatowie, Barlinku, Nowym Warpnie i Szczecinie.
Biuro projektu:
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin.
Kontakt: tel. (91) 42 43 214 lub e-mail: bpick@anstwp.pl

Program projektu

Załącznik nr 1- Kwestionariusz udziału w projekcie

Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów 18-26.11.2020r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów dydaktycznych

Galerie zdjęć z zajęć w ramach projektu

Wiedza i zainteresowanie dziedziną nauki wśród grup uczestników projektu

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt