ZASADY ETYKI PUBLIKACJI

Redakcja i autorzy są zobowiązani do przestrzegania i promowania uczciwości w badaniach i ich publikacjach zgodnie z zasadami etyki publikacji COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS (COPE).

W celu zapewnienia najwyższych standardów rzetelności i uczciwości prac naukowych redakcja czasopisma zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP podjęła kroki w kierunku wyeliminowania na jego łamach zjawisk ghostwritingu i guestauthorshipu.

Kwartalnik naukowy „Polish Journal of Critical Realism” ma charakter otwartego dostępu. Wszystkie opublikowane artykuły będą dostępne natychmiast i na stałe do przeczytania oraz pobrania dla wszystkich zainteresowanych.

 

Prawa i obowiązki autorów

 • Artykuły są publikowane pod warunkiem, że autorzy zgadzają się na przeniesienie wszystkich praw autorskich na czasopismo naukowe  „Polish Journal of Critical Realism”.
 • Autorzy zgadzają się na upowszechnianie artykułów w systemie otwartego dostępu.
 • Autor artykułu gwarantuje pełną oryginalność jego dzieła. Korzystanie z cudzych utworów lub ich fragmentów musi być oznaczone jako cytat.
 • Nadsyłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach w całości ani w znacznej części.
 • Autor musi ujawnić wszystkie źródła, które mogły mieć wpływ na ostateczną zawartość publikacji; informacje uzyskane w prywatnej rozmowie, korespondencji czy dyskusji z osobami trzecimi oraz podczas wykonywania usług, np. edytorskich; wyników ekspertyz, opracowywania raportów nie mogą być używane, chyba że autor otrzymał wyraźną pisemną zgodę.
 • Wyniki badań oraz ich przebieg i sposób dokonywania analiz nie mogą być wcześniej publikowane na łamach innych czasopism ani przesyłane do ich redakcji.
 • Autor może zostać poproszony przez redakcję o udostępnienie surowych wyników badań, na podstawie których dokonana została analiza i opisane wnioski w przesłanym artykule.
 • W przypadku, gdy autor stwierdzi błąd w artykule, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym redaktorów oraz wydawcę czasopisma w celu dokonania niezbędnych poprawek lub wycofania artykułu z druku.
 • Zespół autorów powinien być ograniczony do osób, które wniosły istotny wkład do powstania (koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji wyników badań) artykułu. Wszystkie osoby wnoszące znaczący wkład powinny być wymienione jako współautorzy. Niedopuszczalne jest dopisywanie do grona współautorów osób niebiorących udziału w powstaniu opracowania. Autor powinien zadbać o to, aby wszyscy współautorzy zatwierdzili ostateczną wersję artykułu.
 • Wyłącznie redaktorzy czasopisma naukowego  „Polish Journal of Critical Realism” podejmują decyzję dotyczącą druku artykułu.
 • Wydawca musi przestrzegać praw dotyczących własności intelektualnej – praw autorskich i pokrewnych.
 • Wydawca powinien oceniać artykuły pod względem merytorycznym niezależnie od rasy, narodowości, płci, przekonań religijnych, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych autora.
 • Wydawca nie może ujawniać informacji o nadesłanych pracach nikomu poza autorem opracowania, recenzentami oraz konsultantami redakcyjnymi.
 • Opisane w nadesłanej pracy informacje dotyczące projektu, przebiegu oraz opracowania i interpretacji wyników badań nie mogą być wykorzystane przez redaktorów ani recenzentów do własnych badań bez wyraźniej i jednoznacznej zgody autora.
 • Redakcja zapewnia kontakt z autorem artykułu w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych związanych nadesłanym rękopisem.
 • W celu uniknięcia nieświadomych uprzedzeń Redakcja zapewnia podwójnie ślepe recenzje (double-blind review) – autor nie zna tożsamości recenzenta, a recenzent tożsamości autora.
 • Autorzy mają prawo odwołania się od decyzji redakcji.

 

Prawa i obowiązki recenzentów:

 

Przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem prośby o wykonanie recenzji potencjalny recenzent powinien rozważyć pytania:

 • Czy artykuł odpowiada tematyce i zainteresowaniom naukowym recenzenta? Redakcja prosi o akceptowanie tylko tych wniosków o recenzję artykułów, co do których ma pewność, że może wykonać recenzję najwyższej jakości.
 • Czy nie zachodzi konflikt interesów? Jeśli tak, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym Redakcji.
 • Czy recenzent jest w stanie wykonać recenzję w określonym terminie?

W trosce o jak najkrótszy czas potrzebny na poinformowanie autora artykułu o wynikach recenzji, prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji o tym, czy zaproszenie do wykonania recenzji zostało przyjęte, czy odrzucone.

Prawa i obowiązki recenzentów

 1. Na ocenę artykułu przez recenzentów nie ma wpływu konflikt interesów związany z konkurencją, współpracą z innymi autorami lub instytucjami czy firmami autora publikacji.
 2. Recenzenci artykułów są zobowiązani do bezzwłocznej oceny otrzymanych materiałów (do 14 dni); jeśli wiedzą, że nie jest to możliwe, powinni poinformować o tym Redakcję.
 3. Recenzenci oceniają artykuł jedynie pod względem merytorycznym z uzasadnieniem przedstawianych argumentów i z zachowaniem pełnego obiektywizmu.
 4. Recenzenci powinni określić istotne publikacje, których autor nie zacytował w artykule. Każda wskazówka lub zalecenie, które zostało wskazane w recenzji, lub naprowadzający komentarz powinny zostać zastosowane przez autora.
 5. W celu zapobiegania plagiatom recenzenci są zobowiązani do bezzwłocznego informowania Redakcji o jakimkolwiek podobieństwie lub pokrywaniu się rękopisu z innymi opublikowanymi znanymi pracami, podając jak najwięcej szczegółów. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę COPE.
 6. Zgodnie z wytycznymi COPE recenzenci muszą traktować wszelkie manuskrypty, które mają przejrzeć, jako dokumenty poufne.
 7. Recenzja jest poufna, dlatego nie wolno jej nikomu udostępniać ani informacji w niej zawartych bez zgody Redakcji i autorów. Dotyczy to procesu publikacji, jak i po nim.
 8. Nieopublikowane materiały nie mogą być traktowane jako przegląd badań własnych, nie mogą być także wykorzystywane przez recenzenta w żaden sposób bez wyraźnej zgody ich autora.
 9. Recenzenci szczególnie zwracają uwagę na poniższe kryteria, takie jak:
 • zgodność tytułu artykuły z jego treścią,
 • zgodność artykułu z problematyką czasopisma,
 • przydatność podjętych badań dla nauki,
 • aktualność i oryginalność podjętej problematyki,
 • wartość merytoryczna tekstu,
 • jakość badań,
 • spełnienie wymagań redakcyjnych,
 • charakter artykułu (naukowy, komunikat, doniesienie, recenzja itp.),
 • struktura treści,
 • język i terminologię,
 • zrozumiałość i czytelność wykresów, tabel, rysunków,
 • aktualność i właściwy dobór bibliografii.

10. Rekomendacja recenzenta może przyjąć jedną z konkluzji:

 • artykuł bez uwag może być opublikowany w całości,
 • artykuł wymaga niewielkich korekt i po ich dokonaniu może być publikowany,
 • artykuł wymaga istotnych korekt i przed publikacją powinien zostać poddany ponownej recenzji,
 • artykuł nie nadaje się do publikacji.
Zadzwoń do nas!