WYMOGI REDAKCYJNE

Wytyczne dla Autorów

Autorów przygotowujących tekst do „Polish Journal of Critical Realism” prosimy o kierowanie się następującymi wytycznymi:

 1. Tekst należy przygotować wyłącznie w formie elektronicznej w programie Word (Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5). Tekst powinien wynosić od 20.000 do maksymalnie 40.000 tys. znaków ze spacjami – łącznie ze stroną tytułową, tabelami i rycinami.
 2. Tekst należy przesłać drogą emaliową na adres: redakcja@anstwp.pl
 3. Do tekstu należy obowiązkowo dołączyć:
 • zestaw 3–10 słów kluczowych w językach polskim i angielskim,
 • tytuł tekstu w języku angielskim,
 • abstrakt w języku polskim o objętości nie mniejszej niż 250 i nie większej niż 1500 znaków ze spacjami,
 • abstrakt w języku angielskim o objętości nie mniejszej niż 250 i nie większej niż 1500 znaków ze spacjami.
 1. W tekście można stosować śródtytuły.
 2. Bibliografię należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Powinna ona zawierać wszystkie cytowane w tekście pozycje, i tylko te pozycje (prosimy sprawdzić jej kompletność).
 3. Streszczenie oraz słowa kluczowe powinny znajdować się na pierwszej stronie artykułu lub raportu z badań. Streszczenie powinno przedstawiać główne wyniki uzyskane w badaniu (w przypadku artykułu empirycznego) lub główne tezy sformułowane przez autora (w przypadku artykułu teoretycznego lub przeglądowego).
 4. Rysunki, wykresy i tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, opatrzone krótkimi podpisami. Prosimy nie stosować ciemnych odcieni – w druku mogą okazać się nieczytelne. Nie przyjmujemy materiałów kolorowych.
 5. Tekst powinien być przesłany w dwóch wersjach: pełnej (ze stroną tytułową, imieniem i nazwiskiem Autora, jego afiliacją, adresem e-mail oraz numerem ORCID) i tzw. oślepionej, uniemożliwiającej identyfikację Autora, tj. należy usunąć z tekstu swoje nazwisko i afiliację, z korpusu artykułu odwołania do własnych badań (można maskować dane pozwalające zidentyfikować Autora używając symboli XY), z bibliografii natomiast pozycje własnego autorstwa.
 6. Numer ORCID uzyskać można wypełniając ankietę on-line: https://orcid.org/register.

W przypadku zapomnienia numeru ORCID, można go odnaleźć na stronie: https://orcid.org/orcid-search/search.

 1. Cytowanie literatury w tekście:

Przypisy sporządza się jako przypisy dolne, używając czcionki Times New Roman 10 pkt.

W tekście głównym odnośnik umieszcza się po ostatnim wyrazie fragmentu, do którego się odnosi, w przypadku cytatu po znaku cudzysłowu, przed znakiem interpunkcyjnym – przecinkiem albo kropką.

Przypisy dolne według zapisu:

L. Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012, s. 26-39.
K. Denek, Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, „Edukacja Humanistyczna” 2013/1 (28), s. 9.
J. M. Zając, K. Rakocy, A. Nowak, Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009, s. 219-229.

Bibliografia według zapisu:

Denek K., Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, „Edukacja Humanistyczna” 2013/1 (28), s. 9.
Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012.
Zając J. M., Rakocy K., Nowak A., Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem, [w:] Tekst (w) sieci 1. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Prosimy zwrócić uwagę na kolejność i kompletność tych informacji, poprawność rozmieszczenia wszystkich spacji i znaków przestankowych (kropek, przecinków, dwukropków) oraz na wielkie i małe litery. Ignorowanie tych zaleceń albo wydłuży proces wydawniczy, albo uniemożliwi wydanie artykułu nawet, jeżeli został merytorycznie zaakceptowany. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych poprawek o charakterze stylistycznym.

 1. Przed publikacją Autor zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, co do tego, że:

– tekst jest jego autorstwa;
– tekst nie był opublikowany w całości lub we fragmentach lub skrótach w jakiejkolwiek formie i nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.

Zadzwoń do nas!