REDAKCJA

KONTAKT Z REDAKCJĄ:

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, 71-466 Szczecin
tel. (91) 424-32-00
email: redakcja@anstwp.pl

KOMITET REDAKCYJNY:

REDAKTOR NACZELNY

Krzysztof Wielecki

Profesor Wielecki studiował pedagogikę, psychologię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kontynuował studia z filozofii, ekonomii i teorii systemów. W 1986 roku obronił doktorat na podstawie rozprawy System społeczny Uniwersytetu. W 1987 roku podjął pracę jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W 1992 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie został zastępcą dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 r. Uzyskał stopień doktora habilitowanego socjologii i został profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kierował Pracownią Problemów Filozoficznych, Kulturowych i Społecznych Współczesnej Europy. Do najważniejszych jego prac z tego okresu należą badania nad europejską myślą społeczną oraz postindustrialnym kryzysem cywilizacyjnym. Jednocześnie w 2007 roku został dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Kierował także Katedrą Współczesnych Teorii Socjologicznych i Makrosocjologii. W 2013 roku został profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kierownikiem Katedry Myśli Społecznej w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych tej uczelni, gdzie pracuje do dziś. Od 2017 do 2020 roku był dyrektorem Instytutu Socjologii. Dwukrotnie przebywał na stypendium: na Uniwersytecie San-Sebastian (Hiszpania) i Maastricht (Holandia). Jest Członkiem Zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (od 2018) oraz członkiem Rady International Association of Critical Realism (2018). Uprawia żeglarstwo, wędrówki górskie i słucha muzyki klasycznej.

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Anna Oleszak

Doktor nauk humanistycznych. Prawnik. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Stosowanych ANS TWP w Szczecinie. Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (inżynier budownictwa) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauczyciel akademicki  z wieloletnim doświadczeniem. Wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie oraz wiceprezes Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział Szczecin. Organizatorka i wykładowca szkoleń BHP. Aktywna uczestniczka seminariów i konferencji naukowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Autorka licznych publikacji  naukowych i popularno-naukowych poruszających kwestie kształtowania kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy.

SEKRETARZ REDAKCJI

Sylwia Gerszkow, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska

CZŁONKOWIE KOMITETU

Małgorzata Bogunia-Borowska, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Grażyna Leśniewska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski, Polska
Joanna Smoluk-Stachowska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Marek Woś, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Marek Hajdukiewicz, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska

OBOWIĄZKI KOMITETU REDAKCYJNEGO:

 • monitorowanie i ocena planu wydawniczego i finansowego czasopisma,
 • podejmowanie działań zmierzających do rozwoju czasopisma,
 • podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach spornych dotyczących wydania negatywnie zrecenzowanych artykułów naukowych,
 • sporządzania sprawozdania rocznego z działalności Wydawnictwa,
 • przygotowanie projektów umów z dystrybutorami wydawnictw naukowych oraz rejestracji na platformach cyfrowych (krajowych i zagranicznych bazach artykułów naukowych),
 • podejmowanie działań zmierzających do wykluczenia przejawów nierzetelności naukowej – zapobieganie przypadkom ghostwritingguest authorship.

 OBOWIĄZKI REDAKTORÓW:

Redaktor naczelny nadzoruje całokształt prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem danego numeru lub tomu czasopisma, w szczególności:

 • przyjmuje i kwalifikuje artykuły i inne materiały przeznaczone do publikacji oraz wyznacza recenzentów zewnętrznych,
 • podejmuje na podstawie otrzymanej recenzji ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułów,
 • zatwierdza listę recenzentów,
 • współpracuje z z-cą red. naczelnego w kwestiach dotyczących ostatecznej redakcji tomu lub numeru, jego korekty i innych prac redaktorskich,
 • zatwierdza dany numer do druku po redakcji technicznej,
 • podejmuje decyzje dotyczące kolportażu czasopisma i jego obecności na platformach cyfrowych,
 • ustala strategię rozwoju czasopisma w kontekście zmian prawnych dotyczących oceny parametrycznej,
 • podejmuje decyzje dotyczące włączenia nowych członków do rady naukowej czasopisma.

 Z-ca redaktora naczelnego nadzoruje tok wydawniczy poszczególnych numerów kwartalnika, a w szczególności:

 • współpraca z redaktorem naczelnym, redaktorem statystycznym i redaktorami językowymi,
 • współpraca z autorami i recenzentami, w tym nadzoruje realizację poprawek zleconych przez recenzenta,
 • ustala listę recenzentów,
 • współpraca z redaktorami technicznymi czasopisma,
 • administrowanie stroną internetową czasopisma,
 • współpraca z bazami indeksującymi czasopisma naukowe,
 • przekazanie kompletu materiałów (tekstu i recenzji) z danego numeru lub tomu do redaktora technicznego przygotowującego dany numer,
 • sprawdzenie poprawności złożenia publikacji przez drukarnię,
 • wykonuje inne zlecone przez red. naczelnego prace organizacyjne,
 • wysuwa propozycje dotyczące kolportażu tomu lub numeru czasopisma i jego obecności na platformach cyfrowych, w bazach indeksacyjnych oraz na krajowym i międzynarodowym rynku wydawniczym.

 Redaktor statystyczny weryfikuje obliczenia wyników badań prezentowanych w artykułach przeznaczonych do druku w czasopiśmie.

Zadzwoń do nas!