RECENZENCI

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji

Autorzy, przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzowania.

Artykułowi nadawany jest indywidualny numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu wydawniczego.

Nadesłany artykuł jest poddawany ocenie formalnej przez Zespół Redakcyjny, a następnie jest recenzowany przez recenzentów zewnętrznych.

Artykuł jest recenzowany poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”).

Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do wglądu. W przypadku ewentualnych uwag możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma.

Wykaz Recenzentów współpracujących z Redakcją publikowany jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

Ostateczną decyzję o terminie publikacji artykułu podejmuje Redaktor Naczelny.

Zadzwoń do nas!