PROCEDURA WYDAWNICZA

 1. Teksty artykułów przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: redakcja@anstwp.pl
 2. Każdy artykuł weryfikowany jest przez Redakcję pod względem:
 3. a) zgodności jego treści z profilem tematycznym czasopisma,
  b) zgodności struktury tekstu z zasadami metodologii nauk,
  c) formalnym (dane do kontaktu z Autorem; tytuł, streszczenie tekstu i słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim; poprawność edycyjna zgodnie z „WYMOGAMI EDYTORSKIMI” zawartymi na stronie internetowej czasopisma).
 4. Redakcja dokonuje wstępnej oceny merytorycznej tekstów. Na jej podstawie ostateczną decyzję o przekazaniu tekstów do recenzji zewnętrznej podejmuje Przewodniczący Rady Naukowej.
 5. Artykuły, zaakceptowane podczas wstępnej oceny merytorycznej, trafiają do dwóch niezależnych Recenzentów (z różnych jednostek naukowych), którzy zajmują się problematyką poruszaną w tekście. Stosowana jest zasada double-blind review, co oznacza, że Recenzenci nie znają tożsamości Autora tekstu, a Autor nie zna tożsamości Recenzentów.
 6. Do druku zostaną dopuszczone tylko te artykuły, które uzyskają obie opinie pozytywne. W sytuacjach spornych zostaje powołany trzeci Recenzent.
 7. Recenzent w Formularzu recenzji formułuje wniosek dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do wydania lub przyczyny jego odrzucenia.
 8. Autor nanosi ewentualne poprawki zgodnie z uwagami Recenzentów i ponownie przesyła tekst do Redakcji.
 9. Sekretarz redakcji wysyła do Autorów formularz Umowy na przeniesienie praw autorskich. Wypełnienie oraz podpisanie Umowy jest warunkiem umieszczenia tekstu w „Polish Journal of Critical Realism” .
 10. O przebiegu każdego etapu Autorzy są informowani na bieżąco przez Sekretarza Redakcji.
 11. Teksty, które zostały dopuszczone do druku przekazywane są do opracowania i korekty wydawniczej.
 12. Po przeprowadzeniu korekty wydawniczej tekstów, przekazywane są one Redakcji do wglądu. Po sprawdzeniu poprawności edytorskiej, materiał poddany jest ponownej korekcie i przekazany do ostatecznego druku.
Zadzwoń do nas!