Redakcja

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

KONTAKT Z REDAKCJĄ:

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Monte Cassino 15, 71-466 Szczecin

tel. (91) 424-32-38

email: redakcja@anstwp.pl

 

KOMITET REDAKCYJNY:

REDAKTOR NACZELNY

Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki: Papieska Akademia Nauk Społecznych – Watykan, Członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Realizmu Krytycznego, Wydział Społeczno-Ekonomiczny – Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Kierownik Zakładu Myśli Społecznej, Kierownik Studium Doktoranckiego, Kierownik Międzywydziałowej Katedry Realizmu Krytycznego Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. ORCID 0000-0002-6532-8491.

 

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Anna Oleszak – doktor nauk humanistycznych. Prawnik.  Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych ANS TWP w Szczecinie. Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (inżynier budownictwa) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauczyciel akademicki  z wieloletnim doświadczeniem. Wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie oraz wiceprezes Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział Szczecin. Organizatorka i wykładowca szkoleń BHP. Aktywna uczestniczka seminariów i konferencji naukowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Autorka licznych publikacji  naukowych i popularno-naukowych poruszających kwestie kształtowania kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy.

 

SEKRETARZ REDAKCJI

Marta Białas, ANS TWP w Szczecinie

 

CZŁONKOWIE KOMITETU
Renata Kasperska, Uniwersytet Zielonogórski
Grzegorz Dudarski, Uniwersytet Zielonogórski

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Socjologia – Marek Woś, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Psychologia – Zbigniew Nęcki, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Filozofia – Joanna Smoluk-Stachowska, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Prawo – Anna Oleszak, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Poradnictwo zawodowe – Aneta Klementowska, Uniwersytet Zielonogórski

Nauki o zarządzaniu – Renata Kasperska, Uniwersytet Zielonogórski

Media w edukacji – Jacek Jędryczkowski, Uniwersytet Zielonogórski

Nauki o bezpieczeństwie – Wojciech Oleszak, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Ergonomia – Andrzej Lasota, Uniwersytet Zielonogórski

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Jarek Janio, Santa Ana College, Santa Ana, California, USA – język angielski

Anna Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska – język polski

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Marek Hajdukiewicz, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska

 

OBOWIĄZKI KOMITETU REDAKCYJNEGO:

 • monitorowanie i ocena planu wydawniczego i finansowego czasopisma,
 • podejmowanie działań zmierzających do rozwoju czasopisma,
 • podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach spornych dotyczących wydania negatywnie zrecenzowanych artykułów naukowych,
 • sporządzania sprawozdania rocznego z działalności Wydawnictwa,
 • przygotowanie projektów umów z dystrybutorami wydawnictw naukowych oraz rejestracji na platformach cyfrowych (krajowych i zagranicznych bazach artykułów naukowych),
 • podejmowanie działań zmierzających do wykluczenia przejawów nierzetelności naukowej – zapobieganie przypadkom ghostwritingguest authorship.

 

OBOWIAZKI REDAKTORÓW:

Redaktor naczelny nadzoruje całokształt prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem danego numeru lub tomu czasopisma, w szczególności:

 • przyjmuje i kwalifikuje artykuły i inne materiały przeznaczone do publikacji oraz wyznacza recenzentów zewnętrznych,
 • podejmuje na podstawie otrzymanej recenzji ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułów,
 • zatwierdza listę recenzentów,
 • współpracuje z z-cą red. naczelnego w kwestiach dotyczących ostatecznej redakcji tomu lub numeru, jego korekty i innych prac redaktorskich,
 • zatwierdza dany numer do druku po redakcji technicznej,
 • podejmuje decyzje dotyczące kolportażu czasopisma i jego obecności na platformach cyfrowych,
 • ustala strategię rozwoju czasopisma w kontekście zmian prawnych dotyczących oceny parametrycznej,
 • podejmuje decyzje dotyczące włączenia nowych członków do rady naukowej czasopisma.

 

Z-ca redaktora naczelnego nadzoruje tok wydawniczy poszczególnych numerów kwartalnika, a w szczególności:

 • współpraca z redaktorem naczelnym, redaktorem statystycznym i redaktorami językowymi,
 • współpraca z autorami i recenzentami, w tym nadzoruje realizację poprawek zleconych przez recenzenta,
 • ustala listę recenzentów,
 • współpraca z redaktorami technicznymi czasopisma,
 • administrowanie stroną internetową czasopisma,
 • współpraca z bazami indeksującymi czasopisma naukowe,
 • przekazanie kompletu materiałów (tekstu i recenzji) z danego numeru lub tomu do redaktora technicznego przygotowującego dany numer,
 • sprawdzenie poprawności złożenia publikacji przez drukarnię,
 • wykonuje inne zlecone przez red. naczelnego prace organizacyjne,
 • wysuwa propozycje dotyczące kolportażu tomu lub numeru czasopisma i jego obecności na platformach cyfrowych, w bazach indeksacyjnych oraz na krajowym i międzynarodowym rynku wydawniczym.

 

Redaktor statystyczny weryfikuje obliczenia wyników badań prezentowanych w artykułach przeznaczonych do druku w czasopiśmie.

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt