Procedura wydawnicza

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

Procedura wydawnicza

Czasopismo Edukacja Humanistyczna

PROCEDURA WYDAWNICZA
1. Artykuły do kolejnych numerów Edukacji Humanistycznej przyjmowane są w terminie wyznaczonym w zakładce CFP (Call for Papers – zaproszenie do publikacji).
2. Teksty przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: redakcja@anstwp.pl
3. Każdy artykuł weryfikowany jest przez Redakcję pod względem:
a) zgodności jego treści z profilem tematycznym czasopisma,
b) zgodności struktury tekstu z zasadami metodologii nauk,
c) formalnym (dane do kontaktu z Autorem; tytuł, streszczenie tekstu i słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim; poprawność edycyjna).
4. Redakcja dokonuje wstępnej oceny merytorycznej tekstów. Na jej podstawie ostateczną decyzję o przekazaniu tekstów do recenzji zewnętrznej podejmuje Przewodniczący Rady Naukowej.
5. Artykuły, zaakceptowane podczas wstępnej oceny merytorycznej, trafiają do dwóch niezależnych Recenzentów (z różnych jednostek naukowych), którzy zajmują się problematyką poruszaną w tekście. Stosowana jest zasada double-blind review, co oznacza, że Recenzenci nie znają tożsamości Autora tekstu, a Autor nie zna tożsamości Recenzentów.
6. Do druku zostaną dopuszczone tylko te artykuły, które uzyskają obie opinie pozytywne. W sytuacjach spornych zostaje powołany trzeci Recenzent.
7. Recenzent w Formularzu recenzji formułuje wniosek dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do wydania lub przyczyny jego odrzucenia.
8. Autor nanosi ewentualne poprawki zgodnie z uwagami Recenzentów i ponownie przesyła tekst do Redakcji.
9. Sekretarz redakcji wysyła do Autorów formularz Umowy na przeniesienie praw autorskich. Wypełnienie oraz podpisanie Umowy jest warunkiem umieszczenia tekstu w Edukacji Humanistycznej.
10. O przebiegu każdego etapu Autorzy są informowani na bieżąco przez Sekretarza Redakcji.
11. Teksty, które zostały dopuszczone do druku przekazywane są do opracowania i korekty wydawniczej.
12. Po przeprowadzeniu korekty wydawniczej tekstów, przekazywane są one Redakcji do wglądu. Po sprawdzeniu poprawności edytorskiej, materiał poddany jest ponownej korekcie i przekazany do ostatecznego druku.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt