Zapomoga

Stypendia i pomoc materialna

Zapomoga

Stypendia i pomoc materialna

Zapomoga w roku akademickim 2021/2022

Student ubiegający się o zapomogę w r.a. 2021/2022 zobowiązany jest złożyć wniosek niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia losowego, które spowodowało przejściowo trudną sytuację materialną studenta.

Uwaga!

Wnioski przyjmowane będą TYLKO w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00 oraz w soboty zjazdowe (studia I i II stopnia) w godzinach: 07:30-15:30.

STUDENT SKŁADA:

 1. wniosek
 2. dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację życiową studenta

Jak złożyć wniosek?

 1. Student wypełnia wniosek poprzez platformę e-dziekanat, a następnie przesyła go w e-dziekanacie do systemu ewidencji wniosków.
 2. W kolejnym kroku student drukuje przesłany wcześniej wniosek w systemie e-dziekanat, podpisuje wniosek, uzupełnia daty i wraz z niezbędnymi dokumentami/załącznikami składa go w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 1. Student składa wniosek o przyznanie zapomogi, w którym wykazuje fakt znajdowania się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi zaistniałą przejściową trudną sytuację życiową oraz z uzasadnieniem powstałej okoliczności.
 1. Zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadku:
  1. ciężkiej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny, powodującej generowanie zwiększonych kosztów,
  2. zgonu członka najbliższej rodziny studenta,
  3. zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, np.: wypadek komunikacyjny, w wyniku którego student podlegał hospitalizacji dłuższej niż 30 dni,
  4. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
  5. poważnego uszczerbku majątkowego w rodzinie studenta, wywołanego siłą wyższą lub przestępstwem dokonanym przez osobę trzecią o ile sytuacje te powodują przejściowo trudna sytuację życiową studenta oraz student wykazał, na czym ta sytuacja polega,
 1. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu trudnej sytuacji życiowej.
 1. Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
 1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt