Zapomoga

Stypendia i pomoc materialna

Zapomoga

Stypendia i pomoc materialna

Może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. klęskami żywiołowymi (np. pożar, powódź, susza), śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny studenta, urodzeniem dziecka przez studentkę, lub narodzinami dziecka studenta, która miała określony wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej studenta (jego rodziny).

Zapomogę student może otrzymać 2 razy w roku akademickim, ale z powodu jednego zdarzenia przysługuje tylko jedno świadczenie.

Wniosek o zapomogę należy wypełnić w E-dziekanacie; następnie złożyć w wersji papierowej niezwłocznie (nie później niż miesiąc) od  zajścia zdarzenia, powodującego pogorszenie sytuacji materialnej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie oraz wydatki, koszty wygenerowane przez zaistniałą sytuację, w związku z którą student składa wniosek. Ważne jest jak najlepsze zobrazowanie finansowego pogorszenia sytuacji życiowej.

Zapomoga nie przysługuje w przypadku stałej, trudnej sytuacji materialnej. W takim przypadku zapoznaj się z zasadami przyznania stypendium socjalnego.

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt