Załączniki do regulaminu

Stypendia i pomoc materialna

Załączniki do regulaminu

Stypendia i pomoc materialna

Załącznik A – Oświadczenie wspólne gospodarstwo z rodzicami

Załącznik B – Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik C – Oświadczenie o dochodzie utraconym

Załącznik D – Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2018

Załącznik E – Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek 2018

Załącznik F – Oświadczenie o braku zmiany sytuacji finansowej

Załącznik G – Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku-uczelni

Załącznik H – Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji r.a. 2019 2020

Załącznik I – RODO – oświadczenie 2019-2020

Załącznik J – Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Załącznik K – Oświadczenie o dochodzie osób rozliczających się podatkiem ryczałtowym lub kartą podatkową

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt