Załączniki do regulaminu

Stypendia i pomoc materialna

Załączniki do regulaminu

Stypendia i pomoc materialna

Załącznik A – OŚWIADCZENIE o prowadzeniu/nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

Załącznik B – Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik C – Oświadczenie o dochodzie utraconym

Załącznik D – Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku bazowym

Załącznik E – Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek

Załącznik F – Oświadczenie o braku zmiany sytuacji finansowej

Załącznik G – Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku-uczelni

Załącznik H – Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji

Załącznik I – Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych we wniosku

Załącznik J – Oświadczenie o dochodzie osób rozliczających się podatkiem ryczałtowym lub kartą podatkową

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!