Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne jest przyznawane studentowi, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. PODSTAWOWYM KRYTERIUM PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO jest dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie studenta – dochód ten nie może być wyższy niż 1.294,40 zł. netto na jednego członka rodziny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego). Uzasadnioną przyczyną podwyższenia kwoty tego stypendium mogą być np. zwiększone koszty utrzymania rodziny wynikające z odbywania studiów poza miejscem stałego zamieszkania, choroba lub niepełnosprawność członka rodziny albo inne trudne okoliczności życiowe.

Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr (oddzielnie na semestr I oraz na semestr II) i wypłacane przez okres 9 miesięcy w roku akademickim (od października do lutego w semestrze zimowym oraz od marca do czerwca w semestrze letnim).

 Stypendium socjalne w I (zimowym) semestrze roku akademickiego 2023/2024

 Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w I semestrze składa:

 • wypełniony, podpisany i wydrukowany wniosek, zawierający oświadczenie studenta o liczbie i składzie rodziny studenta, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (jeżeli dotyczy), oświadczenie o dochodach oraz dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny,
 • stosowne zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodów studenta, osób zobowiązanych do jego utrzymania, będących na jego utrzymaniu oraz członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Załącznikami obowiązkowymi, potwierdzającymi osiągnięty dochód są: ZAŚWIADCZENIE Z US o uzyskanym dochodzie za rok kalendarzowy 2022 oraz ZAŚWIADCZENIE Z ZUS – o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. (dotyczy to zarówno wnioskodawcy, jak i członków rodziny, wymienianych we wniosku). Gdy wyliczony przeciętny miesięczny dochód NETTO na osobę będzie niższy niż 600 zł – kolejnym obowiązkowym załącznikiem jest zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej albo z centrum usług społecznych – o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny. Pozostałe załączniki wynikają z indywidualnej sytuacji wnioskodawcy oraz jego rodziny (Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie przyznawania świadczeń studentom ANS TWP w r. a. 2023/2024).

Stypendium socjalne w II (letnim) semestrze roku akademickiego 2023/2024

 Osoby, które miały przyznane stypendium socjalne w semestrze zimowym i chcą otrzymać stypendium w semestrze letnim, zobowiązane są do złożenia wniosku na nowy semestr (przyznanie stypendium nie jest automatycznie przedłużane).

Wnioski mogą składać również osoby, które nie otrzymały stypendium w semestrze zimowym lub nie ubiegały się o przyznanie stypendium w poprzednim semestrze.

Stypendium socjalne w semestrze letnim przyznawane jest na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w roku 2022 z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do dnia złożenia wniosku (w roku 2023 lub w 2024).

Studenci, którzy:

 • wnioskowali o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i ich sytuacja (sytuacja ich rodziny) nie uległa zmianie – dostarczają wypełniony, podpisany i wydrukowany wniosek (nie ma konieczności ponownego dokumentowania dochodu) oraz oświadczenie potwierdzające brak zmiany sytuacji materialnej studenta i członków jego rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (załącznik F do Regulaminu przyznawania świadczeń);
 • wnioskowali o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i ich sytuacja (sytuacja ich rodziny) uległa zmianie (na skutek np. utraty pracy, uzyskania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, nabycia prawa do emerytury/renty itp.) – dostarczają wypełniony, podpisany i wydrukowany wniosek oraz dokumenty potwierdzające zmianę (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia);
 • nie wnioskowali o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym – dostarczają wniosek zawierający oświadczenie studenta o liczbie i składzie rodziny studenta pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, źródła i wysokość dochodów oraz stosowne zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodów studenta, osób zobowiązanych do jego utrzymania, oraz członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, lub oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (jeżeli dotyczy).

Wnioski w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w terminie do 31.03.2024 r. w Centrum Obsługi Studenta ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin) lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-234 Szczecin), bądź wysłać za pośrednictwem poczty na adres jednego z ww. miejsc za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Za kompletność i rzetelność wniosku z załącznikami odpowiada student. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane lub będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.

Jak złożyć wniosek?

 Krok 1: Przygotuj dokumenty, pomocne w wypełnieniu wniosku – zaświadczenia z US i ZUS, swoje i członków rodziny wchodzących do gospodarstwa domowego. Do wniosku wpisujesz dochód netto!

DOCHÓD NETTO = dochód brutto – należny podatek – ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenia zdrowotne

Po zsumowaniu rocznych dochodów netto, podziel je przez liczbę miesięcy roku kalendarzowego (12) i następnie przez liczbę członków rodziny.

UWAGA! W celu ułatwienia wyliczenia DOCHODU NETTO na członka rodziny udostępniamy KALKULATOR, znajdujący się zarówno na stronie uczelni, jak i na platformie e-dziekanat.

Kwoty do odliczenia od dochodu brutto podatku i ubezpieczenia społecznego są wykazywane na zaświadczeniu z urzędu skarbowego, ubezpieczenia zdrowotnego – na zaświadczeniu z ZUS.

Krok 2: Elektroniczny formularz wniosku wypełniasz na platformie e-dziekanat. Po wypełnieniu elektronicznego formularza wybierz polecenie ZAPISZ I ZATWIERDŹ – czyli prześlij w   e-dziekanacie wniosek do elektronicznego systemu ewidencji wniosków.

Krok 3: Zatwierdzony wniosek wydrukuj, wpisz datę i złóż podpis (UWAGA: wymagane są również podpisy osób (członków rodziny) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).

Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia w rubrykach, w których wylicza się dochód netto – wpisz wyliczony (krok 1) dochód netto. Jeśli zauważysz błędy w wydruku i nie będzie możliwe edytowanie wniosku – nanieś korektę i opatrz ją np. parafką.

Brak podpisów pod wymaganymi oświadczeniami to brak formalny. Wnioski niekompletne pod względem podpisów, wydrukowanych stron itp. nie będą przyjmowane lub będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.

Krok 4: Zgromadź załączniki – obowiązkowe to zaświadczenia z US i ZUS.

UWAGA! Jeżeli wyliczony miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta jest niższy niż kwota 600 zł, to OBOWIĄZKOWO należy przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej albo z centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

W przypadku niekorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej – należy udokumentować źródła utrzymania rodziny – przedstawiając dokumenty potwierdzające uzyskiwanie przez rodzinę np. dochodów niepodlegających opodatkowaniu (zasiłków i dodatkowych świadczeń – np. 500+ itp. (aktualne na dzień składania wniosku o stypendium).

Przejrzyj udostępnione w e-dziekanacie załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń, wybierz i wydrukuj te, które dodatkowo dokumentują indywidualną sytuację Twoją i Twojej rodziny. Potrzebne załączniki należy wypełnić i podpisać (w niektórych przypadkach dać do podpisania członkom rodziny, np. jeśli któryś z rodziców oświadcza o dochodzie utraconym). Dołącz do oświadczeń wymaganą dokumentację.

Dokumenty urzędowe przedkłada się w oryginale (zaświadczenia z US i ZUS) lub w uwierzytelnionych kopiach. Nie będą przyjmowane zdjęcia dokumentów ani zdjęcia załączników. Za kompletność i rzetelność wniosku z załącznikami odpowiada student.

Krok 5: Kompletny wniosek złóż do 31.10.2023 r. dla semestru zimowego i do 31.03.2024 r. dla semestru letniego, w Centrum Obsługi Studenta ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin) lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-234 Szczecin), bądź wyślij za pośrednictwem poczty na adres jednego z ww. miejsc – obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „Stypendium”.

 POZOSTAŁE INFORMACJE

 Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

– studenta,

– małżonka studenta,

– rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,

– będące na utrzymaniu studenta dzieci niepełnoletnie oraz dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Do składu rodziny studenta NIE ZALICZA SIĘ:

 • członka rodziny studenta, rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet jeżeli pozostaje na utrzymaniu, chyba że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • wstępnych (np. babci, dziadka studenta),
 • rodziców małżonka studenta (teściowie) nawet jeżeli razem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,
 • dochodu uzyskiwanego przez partnera studenta, pozostającego w związku nieformalnym, nawet jeżeli mają wspólne dzieci,
 • dzieci pobierające naukę do 26. roku życia na studiach doktoranckich,
 • członka rodziny studenta, który zaginął, po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia właściwej w tej sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.

UWAGA! Student we wniosku przedstawia skład rodziny według stanu na dzień składania wniosku.

Student może również ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w przypadku, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik A) oraz spełnia przynajmniej jedną z następujących przesłanek:

– ukończył 26 lat,

– pozostaje w związku małżeńskim,

– ma na utrzymaniu dzieci,

– uzyskał pełnoletniość w pieczy zastępczej.

– posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (wyższy lub równy 930,35 zł.).

Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in. renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Obliczanie miesięcznego dochodu netto

Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta oblicza się ustalając dochód poszczególnych członków rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (dla roku akademickiego 2023/2024 jest to rok 2022 r.), w którym student ubiega się o świadczenia dla studentów, z uwzględnieniem dochodów uzyskanych i utraconych w roku bazowym (2022 r.) i po roku bazowym (2023 r., 2024 r.), po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

Roczne dochody członków rodziny sumuje się, następnie dzieli przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i następnie dzieli się przez liczbę członków rodziny.

UWAGA! W celu ułatwienia wyliczenia DOCHODU NETTO na członka rodziny udostępniamy KALKULATOR, znajdujący się zarówno na stronie uczelni, jak i na platformie e-dziekanat.

Do dochodu wliczane są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

– przychody podlegające opodatkowaniu, pomniejszone o:

 1. a) koszty uzyskania przychodu,
 2. b) należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
 3. c) składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
 4. d) składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 UWAGA! Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18. rok życia ma obowiązek złożyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie z ZUS.

 – dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

– inne dochody niepodlegające opodatkowaniu (patrz: Regulamin przyznawania świadczeń studentom), takie jak, m.in.:

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • stypendia szkolne i zasiłki szkolne, pomoc materialna dla studentów, wypłacane dla uczących się członków rodziny,
 • kwoty otrzymane z tytułu ulgi na dzieci,
 • świadczenie wychowawcze (500+),
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające – tzw. Mama 4plus.

 Do dochodu studenta NIE WLICZA SIĘ:

 • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 (stypendium socjalne), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra, które może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi) oraz art. 420 ust. 1 (uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w art. 365 własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów),
 • stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), umów międzynarodowych lub programów stypendialnych,
 • świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych
 • świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych, okresowych itd.
 • dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
 • w przypadku śmierci rodzica lub współmałżonka i innego członka rodziny, nie bierze się pod uwagę zarówno osoby nieżyjącej, jak i dochodu przez nią uzyskanego.

UWAGA! W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania bądź utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego – student jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Komisję Stypendialną w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY

 UZYSKANIE DOCHODU to pojawienie się (i posiadanie co najmniej w chwili złożenia wniosku) nowego źródła dochodu w trakcie roku bazowego lub po nim, spowodowane:

 • podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.),
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych,
 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia (podjętego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem),
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem rolniczego zasiłku macierzyńskiego.

Dokumenty niezbędne przy uzyskaniu dochodu:

 • dokument zawierający datę rozpoczęcia dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja przyznająca świadczenie, etc.) oraz
 • PIT 11 lub odpowiedni z roku bazowego / po roku bazowym
 • dokument z informacją o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc (zaświadczenie, przelew bankowy, etc.).

O uzyskaniu dochodu mówimy w sytuacji, gdy:

 1. Dochód został uzyskany w roku bazowym i występuje w chwili składania wniosku (rok bazowy – rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, np. dla roku ak. 2023/2024 rokiem bazowym jest rok 2022). W takim przypadku kwota dochodu będzie dzielona przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany.
 2. Dochód został uzyskany po roku bazowym i jest uzyskiwany w chwili obecnej. W takim przypadku dochód członka rodziny powiększa się o miesięczną kwotę osiągniętego przez niego dochodu, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. (Np. jeżeli umowa została zawarta z dniem 01.08.2023 r. to miesiącem następującym po miesiącu uzyskania będzie miesiąc wrzesień i kwota netto za wrzesień będzie kwotą dochodu „uzyskanego”).

W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym należy dodać do dochodów miesięcznych danej osoby z roku bazowego kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium.

UWAGA: Dochód, który pojawił się po roku bazowym, ale nie występuje już w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym”, takiego dochodu w ogóle nie uwzględnia się przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby.

 UTRATA DOCHODU oznacza utratę źródła dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, spowodowaną:

 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w celu sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych alimentów (lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą rolniczego zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód – nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Dokumenty wymagane przy utracie dochodu:

 • PIT 11 lub odpowiedni z roku bazowego oraz
 • dokument zawierający datę zakończenia dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od byłego pracodawcy/zleceniodawcy, decyzja, itp.).

 DOCHODU UZYSKANEGO LUB UTRACONEGO NIE STANOWI:

 • zmiana warunków zatrudnienia (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu); wyjątek stanowi przypadek rozwiązania umowy o pracę i zawarcia kolejnej umowy bez dnia przerwy, ale w obniżonym wymiarze czasu pracy, co za tym idzie z mniejszym wynagrodzeniem – wówczas zmianę tą należy traktować jak utratę dochodu
 • przebywanie członka rodziny na urlopie bezpłatnym
 • zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup)
 • wypowiedzenie umowy dzierżawionego gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • jednorazowa wypłata zaległego świadczenia przez ZUS, pracodawcę itp. (np.: wyrównanie renty, nagroda jubileuszowa, tzw. „13. pensja”, jednorazowe odprawy pracownicze itp.)
 • jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, tzw. „13. Emerytura” czy „14. Emerytura”.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

UWAGA! Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium socjalnego określa regulamin świadczeń dla studentów.

Zadzwoń do nas!