Stypendium socjalne

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium socjalne

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium socjalne w drugim (letnim) semestrze roku akademickiego 2021/2022

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa:

 1. wniosek zawierający oświadczenie studenta o liczbie i składzie rodziny studenta pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, źródła i wysokość dochodów
 2. stosowne zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodów studenta, osób zobowiązanych do jego utrzymania, będących na jego utrzymaniu oraz członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe

albo

oświadczenie stwierdzające brak zmiany sytuacji materialnej (załącznik F) – wyłącznie studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne w semestrze zimowym, a których sytuacja finansowa nie uległa zmianie od października 2021 r. do dnia złożenia wniosku o stypendium socjalne na semestr letni.

 

Student ubiegający się o stypendium socjalne w 2. semestrze roku akademickiego 2021/2022 jest zobowiązany złożyć wniosek w terminie do 31 marca 2022 r.

 

Wnioski przyjmuje wyłącznie Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15.

Wniosek można

– złożyć osobiście w COS – od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00

– dostarczyć przesyłką pocztową na adres: WSH TWP ul. Monte Cassino 15  70-466 Szczecin (z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM).

 

Jak złożyć wniosek?

Krok 1

Przygotuj dokumenty, pomocne w wypełnieniu wniosku – zaświadczenia z US i ZUS, swoje i członków rodziny wchodzących do gospodarstwa domowego. Do wniosku wpisujesz dochód netto!

Dochód netto = dochód brutto – należny podatek – ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenia zdrowotne

Kwoty do odliczenia od dochodu brutto podatku i ubezpieczenia społecznego są wykazywane na zaświadczeniu z urzędu skarbowego, ubezpieczenia zdrowotnego – na zaświadczeniu z ZUS.

Po zsumowaniu rocznych dochodów netto, podziel je przez liczbę miesięcy roku kalendarzowego (12) i następnie przez liczbę członków rodziny.

Krok 2

Elektroniczny formularz wniosku wypełniasz na platformie e-dziekanat.

Po wypełnieniu elektronicznego formularza wybierz polecenie ZAPISZ I ZATWIERDŹ – czyli prześlij w e-dziekanacie wniosek do elektronicznego systemu ewidencji wniosków.

Krok 3

Tak zatwierdzony wniosek wydrukuj. We wszystkich wymaganych miejscach wpisz datę i złóż podpisy.

Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia w rubrykach, w których wylicza się dochód netto – wpisz wyliczony (krok 1) dochód netto. Jeśli zauważysz błędy w wydruku i nie będzie możliwe edytowanie wniosku – nanieś korektę i opatrz ją np. parafką.

Brak podpisów pod wymaganymi oświadczeniami to brak formalny. Wnioski niekompletne pod względem podpisów, wydrukowanych stron itp. nie będą przyjmowane lub będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.

Krok 4

Zgromadź załączniki – obowiązkowe to zaświadczenia z US i ZUS.

Przejrzyj udostępnione w e-dziekanacie załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń, wybierz i wydrukuj te, które dodatkowo dokumentują indywidualną sytuację Twoją i Twojej rodziny. Potrzebne załączniki należy wypełnić i podpisać (w niektórych przypadkach dać do podpisania członkom rodziny, np. jeśli któryś z rodziców oświadcza o dochodzie utraconym). Dołącz do oświadczeń wymaganą dokumentację.

Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne w 1. semestrze tego roku akademickiego, a których sytuacja finansowa nie uległa zmianie od października 2021 r. do dnia złożenia wniosku o stypendium socjalne na 2. semestr – do wniosku mogą dołączyć tylko oświadczenie potwierdzające brak zmiany sytuacji materialnej (załącznik F).

Dokumenty urzędowe przedkłada się w oryginale (zaświadczenia z US i ZUS) lub uwierzytelnionych kopiach. Nie będą przyjmowane zdjęcia dokumentów ani zdjęcia załączników. Za kompletność i rzetelność wniosku z załącznikami odpowiada student.

 

 

 

Krok 5

Kompletny wniosek złóż do 31 marca br. w Centrum Obsługi Studenta WSHTWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin). Przy składaniu osobistym za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu w Centrum. Przy przesyłce listowej za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego odciśniętą na kopercie.

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

 1. PODSTAWOWYM KRYTERIUM PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO jest dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie studenta; dochód ten nie może być wyższy niż 1000 zł netto na jednego członka rodziny.

 

Uwaga! Jeżeli wyliczony miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta jest niższy niż kwota 600 zł, to OBOWIĄZKOWO należy przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

Jest to obowiązek ustawowy, wynikający z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

„Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny”.

Wydawanie zaświadczeń przez organy podlega regulacjom działu VII kpa. Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o to zaświadczenie. Składając wniosek o wydanie zaświadczenia przez właściwy ośrodek pomocy społecznej student powinien więc powołać się na art. 88 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uwaga! Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej mówiące, że student nie korzysta z opieki społecznej, nie figuruje w rejestrach lub postanowienie o odmowie przyznania zaświadczenia z powodów jak wyżej – nie jest zaświadczeniem o sytuacji dochodowej i majątkowej. Studenci, których miesięczny dochód netto rodziny nie przekracza kwoty 600 zł i jednocześnie nie przedstawią stosownego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej – są w takim razie zobowiązani uzasadnić przyczyny niedołączenia stosownego zaświadczenia z ośrodka i udokumentować źródła utrzymania (np. z dochodów niepodlegających opodatkowaniu), przedstawiając dokumenty potwierdzające uzyskiwanie przez rodzinę zasiłków i dodatkowych świadczeń, np. 500+, świadczenia rodzinne itp. (aktualne na dzień składania wniosku o stypendium).

 

 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

– studenta,

– małżonka studenta,

– rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,

– będące na utrzymaniu studenta dzieci niepełnoletnie oraz dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

 1. Do składu rodziny studenta NIE zalicza się:
 2. członka rodziny studenta, rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet jeżeli pozostaje na utrzymaniu, chyba że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 3. wstępnych (np. babci, dziadka studenta),
 4. rodziców małżonka studenta (teściowie) nawet jeżeli razem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,
 5. dochodu uzyskiwanego przez partnera studenta, pozostającego w związku nieformalnym, nawet jeżeli mają wspólne dzieci,
 6. dzieci pobierające naukę do 26. roku życia na studiach doktoranckich,
 7. członka rodziny studenta, który zaginął, po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia właściwej w tej sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.

 

 1. Student we wniosku przedstawia skład rodziny według stanu na dzień składania wniosku.

 

 1. 5. Student może również ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w przypadku, spełnione są następujące przesłanki:
 2. a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr A) oraz spełnia przynajmniej jednąz następujących przesłanek:

– ukończył 26 lat,

– pozostaje w związku małżeńskim,

– ma na utrzymaniu dzieci,

– uzyskał pełnoletniość w pieczy zastępczej.

 1. b) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr A) oraz:

– posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in. renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

 

 1. Obliczanie miesięcznego dochodu netto

Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta oblicza się,

– ustalając dochód poszczególnych członków rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (dla roku akademickiego 2021/2022 jest to rok 2020 r.), w którym student ubiega się o świadczenia dla studentów, z uwzględnieniem dochodów uzyskanych i utraconych w roku bazowym (2020 r.) i po roku bazowym (2021 r.), po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

– po czym roczne dochody członków rodziny sumuje się, następnie dzieli przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i następnie dzieli się przez liczbę członków rodziny.

 

 1. Do dochodu wliczane są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

– przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), pomniejszone o:

 1. a) koszty uzyskania przychodu,
 2. b) należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
 3. c) składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
 4. d) składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18. rok życia ma obowiązek złożyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego.

Dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się oraz przedstawić zaświadczenia zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny; zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane od członków rodziny studenta, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki osiągali dochody wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

W przypadku ustalania dochodu z tytułu prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w danym roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Ministra właściwego ds. Rodziny w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

– inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, określonych w art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm), takie jak:

 1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 3. świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny, określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 5. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 6. emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
 8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.),
 11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 14. alimenty na rzecz dzieci,
 15. stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1263),
 16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich
 17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967),
 19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
 21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
 22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 23. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
 24. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 25. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 26. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 27. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 28. pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 29. świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730),
 30. kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 31. świadczenie rodzicielskie,
 32. zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 33. stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 34. rodzicielskie świadczenie uzupełniające – tzw. Mama 4plus.

 

 1. Do dochodu studenta NIE WLICZA SIĘ:
 2. świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 (stypendium socjalne), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra, które może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi) oraz art. 420 ust. 1 (uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w art. 365 własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów),
 3. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), umów międzynarodowych lub programów stypendialnych,
 4. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 5. stypendiów o charakterze socjalnych przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509, 1540 , 1552, 1629), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800,00 zł.

 

 1. Do dochodu rodziny nie wlicza się także, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.) świadczenia wychowawczego.

 

 1. Ponadto do dochodu nie wlicza się:
 2. świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych
 3. świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych, okresowych itd.
 4. dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
 5. w przypadku śmierci rodzica lub współmałżonka i innego członka rodziny, nie bierze się pod uwagę zarówno osoby nieżyjącej, jak i dochodu przez nią uzyskanego.

 

 

Spis załączników do wniosku o stypendium socjalne, które umożliwią wyliczenie dochodu na osobę w rodzinie studenta:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego (np. jeśli student ubiega się o stypendium w roku akademickim 2021/2022, to zaświadczenie powinno być za rok 2020).
 2. Jeżeli student lub pełnoletni członek jego rodziny nie osiągał żadnych dochodu, musi przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowym o dochodzie zerowym. Zaświadczenia o nierozliczeniu się z urzędem skarbowym nie są dokumentem stwierdzającym wysokość dochodu oraz stanowią przesłankę o uznaniu wniosku za niekompletny.
 3. Zaświadczenia z ZUS-u/KRUS-u o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki w którym jest składany wniosek – zaświadczenie obowiązkowe dla wszystkich członków rodziny, które uzyskały dochody w 2020 r.
 4. Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (Załącznik A do wniosku o stypendium socjalne).
 5. W przypadku wykazania dochodu netto w poprzednim roku kalendarzowym poniżej 600 zł miesięcznie na członka rodziny – zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.
 6. W przypadku prowadzenia działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku oraz zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u o wysokości składki zdrowotnej i składki na ubezpieczenie społeczne za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego (np. jeśli student ubiega się o stypendium w roku akademickim 2021/2022, to zaświadczenie powinno być za rok 2020).
 7. Oświadczenie studenta/członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dotyczy osób, które uzyskały dochód w 2020 r. – Załącznik J
 8. Oświadczenia studenta lub członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (Załącznik B) – np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dochody z gospodarstwa rolnego. W oświadczeniu tym student wpisuje wysokość otrzymanych lub zapłaconych alimentów na dzieci spoza rodziny w roku poprzedzającym rok akademicki (dla roku akademickiego 2021/2022 jest to rok 2020)
 9. Potwierdzenie kwoty zasądzonych alimentów na rzecz osób w rodzinie studenta lub poza nią: kserokopia wyroku sądu, odpis protokołu z posiedzenia zawierające treści ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.
 10. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku ubiegłym, jeżeli członkowie rodziny zobowiązani są orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
 11. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu/właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
 12. Decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń lub zaświadczenie o ich wysokości w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dla roku akademickiego 2019/2020 jest to rok 2018
 13. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
 14. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta osiągniętych w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń stypendialnych roku, w przypadku, jeśli dochody uzyskiwane były poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (powinno zawierać takie wielkości, jak: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne), wydanym przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte (wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez ministra sprawiedliwości RP lub konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument)
 15. Zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych oraz okresie, na który zostały przyznane w przypadku niepracującego członka rodziny zarejestrowanego jako bezrobotny
 16. Zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w roku poprzedzającym rok akademicki, czyli dla roku 2021/2022 – za 2020 rok
 17. Umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 18. Umowy zawarte w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 19. Zaświadczenie o zakwaterowaniu w domu studenckim – w przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych)
 20. W przypadku utraty źródła dochodu – prawidłowo wypełniony Załącznik C do wniosku oraz dokumenty określające datę utraty dochodu (świadectwo pracy, kserokopia umowy zlecenia, zaświadczenie o sprzedaży gospodarstwa rolnego, darowizny gospodarstwa rolnego, wypis z CEIDG potwierdzający wykreślenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz wysokość utraconego dochodu (zaświadczenie od płatnika dochodu)
 21. W przypadku uzyskania dochodu – prawidłowo wypełniony Załącznik C oraz dokumenty określające datę uzyskania dochodu (kserokopia umowy o pracę/umowy zlecenia/decyzja o przyznaniu renty lub emerytury/uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych/macierzyńskiego)
 22. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia
 23. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa studenta, które nie ukończyło 18 roku życia, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 24. Zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole lub wyższej uczelni dzieci studenta/rodzeństwa do 26 roku życia (jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym)
 25. Kopia aktu małżeństwa studenta, potwierdzona za zgodność z oryginałem
 26. Kopia aktu zgonu rodziców/rodzica studenta, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 27. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 28. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka studenta lub rodzeństwa studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczy się i pozostaje na utrzymaniu studenta lub rodziców/opiekunów prawnych studenta.
 29. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów.
 30. Oświadczenie o braku zmiany sytuacji finansowej studenta – Załącznik F. Uwaga! Załącznik dotyczy tylko wniosku o stypendium socjalne składanego przez studenta w II semestrze danego roku akademickiego, wyłącznie w przypadku niezmienionej sytuacji finansowej wykazanej we wniosku złożonym przez studenta w I semestrze danego roku akademickiego.

 

 1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania bądź utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego – student jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Komisję Stypendialną w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

 

DOCHÓD UTRACONY I DOCHÓD UZYSKANY

 1. Utrata dochodu oznacza utratę dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, spowodowaną:
 2. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 3. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (w tym finansowanych ze środków UE),
 4. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 5. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303)
 6. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)
 7. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 8. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 9. utratą świadczenia rodzicielskiego
 10. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 11. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

UWAGA! Wymienione wyżej podstawy utraty dochodu stanowią katalog zamknięty – nie można wykazać utraty dochodu, jeśli nastąpiła ona z przyczyny innej niż wymienione wyżej.

 

 1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód – nie uwzględnia się dochodu utraconego.

 

 1. Utratę dochodu przez studenta lub członka jego rodziny dokumentuje się zaświadczeniem płatnika utraconego dochodu ze wskazaniem daty utraty dochodu, świadectwem pracy albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (w przypadku dochodów nieopodatkowanych, ryczałtu lub karty podatkowej) zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu. W zależności od rodzaju dochodu zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na wzorach tych dokumentów.

 

 

 

 1. Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
 2. zakończeniem urlopu wychowawczego
 3. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 4. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 5. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
 6. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 7. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 8. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
 9. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 10. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 1. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek o świadczenie, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń dla studenta.

 

 1. 17. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 1. Dochodu uzyskanego lub utraconego nie stanowi:
 2. zmiana warunków zatrudnienia (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu); wyjątek stanowi przypadek rozwiązania umowy o pracę i zawarcia kolejnej umowy bez dnia przerwy, ale w obniżonym wymiarze czasu pracy, co za tym idzie z mniejszym wynagrodzeniem – wówczas zmianę tą należy traktować jak utratę dochodu
 3. przebywanie członka rodziny na urlopie bezpłatnym
 4. zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup)
 5. wypowiedzenie umowy dzierżawionego gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych
 6. jednorazowa wypłata zaległego świadczenia przez ZUS, pracodawcę itp. (np.: wyrównanie renty, nagroda jubileuszowa, tzw. „13. pensja”, jednorazowe odprawy pracownicze itp.)
 7. jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2020 r., tzw. 13. emerytura.

 

 1. Ustalając dochód rodziny studenta uzyskiwany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, który w 2020 roku (czyli w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki 2021/2022) wynosi 3819 zł.

 

 1. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

 

 1. Student, który spełnia kryteria do otrzymania stypendium socjalnego, może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Szczególnie uzasadniony przypadek to taka sytuacja studenta lub członka jego rodziny, która ponad wszelką wątpliwość pozwala stwierdzić, że miały miejsce drastyczne i dotkliwe w skutkach oraz daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia, którym student lub członek jego rodziny nie mógł zapobiec.
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt