Stypendium Rektora

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium Rektora

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia lub pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów II stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów I stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia lub na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, w roku złożenia egzaminu maturalnego, jeżeli jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora może otrzymać student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych studentów kierunku. Odsetek uprawnionych ustalany jest corocznie, z uwzględnieniem wielkości funduszu stypendialnego. Za 100% studentów studiujących na danym kierunku studiów przyjmuje się wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, wpisanych na dany rok akademicki na dzień 31 października danego roku akademickiego.

 Stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024

Student ubiegający się o stypendium rektora w r.ak. 2023/2024 zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od 1 do 31 października 2023 r.

UWAGA! Student może złożyć wniosek o stypendium również w innym terminie, jednak przyznanie świadczenia na wniosek złożony poza wyznaczonym terminarzem jest uzależnione od środków pozostałych w Funduszu Stypendialnym oraz od stopnia wykorzystania limitu miejsc na liście rankingowej dla danego kierunku.

Wnioski przyjmowane są w Centrum Obsługi Studenta ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin) lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-234 Szczecin) – od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00;

Wnioski można wysyłać również za pośrednictwem operatora pocztowego na adres jednego z ww. miejsc (z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM) – datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Jak złożyć wniosek?

Student wypełnia wniosek poprzez platformę e-dziekanat, a następnie przesyła go w e-dziekanacie do systemu ewidencji wniosków.

W kolejnym kroku student drukuje przesłany wcześniej wniosek w systemie e-dziekanat, podpisuje wniosek, uzupełnia daty i wraz z niezbędnymi dokumentami/załącznikami składa go w Centrum Obsługi Studenta ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin) lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-234 Szczecin).

Student składa wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (np. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy).

Student pierwszego roku, przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatem olimpiady międzynarodowej, laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, wraz z wnioskiem składa również zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata, finalisty lub medalisty.

 UWAGA! Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora określa regulamin świadczeń dla studentów.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt