Stypendium Rektora

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium Rektora

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Student ubiegający się o stypendium rektora w r.a. 2022/2023 zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od 1 do 31 października 2022 r.

UWAGA! Student może złożyć wniosek o stypendium również w innym terminie, jednak przyznanie świadczenia na wniosek złożony poza wyznaczonym terminarzem jest uzależnione od wielkości środków pozostałych w  Funduszu Stypendialnym oraz od stopnia wykorzystania limitu miejsc na liście rankingowej dla danego kierunku.

Wnioski przyjmowane są w Centrum Obsługi Studenta ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin) lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-952 Szczecin) – od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00;

Wnioski można wysyłać również za pośrednictwem operatora pocztowego na adres jednego z ww. miejsc (z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM) – datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

 

STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA SKŁADA:

  • wniosek
  • stosowne zaświadczenia

 

Jak złożyć wniosek?

Student wypełnia wniosek poprzez platformę e-dziekanat, a następnie przesyła go w E-dziekanacie do systemu ewidencji wniosków.

W kolejnym kroku student drukuje przesłany wcześniej wniosek w systemie e-dziekanat, podpisuje wniosek, uzupełnia daty i wraz z niezbędnymi dokumentami/załącznikami składa go w Centrum Obsługi Studenta ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin) lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-952 Szczecin).

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Student składa wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (np. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy).

Student pierwszego roku, przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatem olimpiady międzynarodowej, laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, wraz z wnioskiem składa również zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata, finalisty lub medalisty.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Maksymalna liczba punktów, którą student może łącznie otrzymać za osiągnięcia wynosi 75, zgodnie z tabelą poniżej:

Lp. Rodzaj osiągnięć Maksymalna liczba punktów
1. Średnia ocen 50 pkt.
2. Osiągnięcia naukowe 12 pkt.
3. Osiągnięcia sportowe 8 pkt.
4. Osiągnięcia artystyczne 5 pkt.

 

Wagi osiągnięć branych pod uwagę przy wyliczeniu punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora oraz maksymalną liczbę punktów, którą student może otrzymać za poszczególne rodzaje osiągnięć, przedstawiają poniższe tabele.

Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium rektora, nie może być niższa niż 4,80. Średnią ocen podaje się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Średnia 4,80 nie jest średnią gwarantującą otrzymanie stypendium rektora, jedynie umożliwia złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie.

Średnia ocen jest średnią arytmetyczną, do której wlicza się oceny uzyskane z:

  • egzaminów – jeśli przedmiot kończy się egzaminem,
  • zaliczeń na ocenę – jeśli przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę; jeżeli osoby prowadzące zajęcia dokonały dwóch wpisów ocen, do średniej brana jest ocena osoby prowadzącej wykłady– kierownika przedmiotu.

Zaliczenia bez oceny tylko z notą ”zal.”, która nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej, nie są uwzględniane do wyliczenia średniej ocen za poprzedni rok studiów.

 

Punkty ze średniej ocen do stypendium rektora oblicza się, jako średnią ważoną, to jest średnią ocen pomnożoną przez 10.

Za średnią ocen można uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim (od 1 października do 30 września) miał wysokie osiągnięcia sportowe.

Wykaz osiągnięć sportowych oraz liczbę punktów przedstawia tabela poniżej (student może maksymalnie otrzymać 8 pkt., niezależnie od liczby osiągnięć i miejsc medalowych):

Lp. Rodzaj osiągnięcia sportowego Liczba punktów
1. Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 8 pkt.
2. Udział w Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy 7 pkt.
3. Zajęcie przez studenta do piątego (indywidualnie) lub do trzeciego (drużynowo) miejsca w Mistrzostwach Polski lub zawodach międzynarodowych w grach zespołowych lub sportach indywidualnych Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 6 pkt.
4. Udział w Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy. Zajęcie przez studenta do piątego (indywidualnie) lub do trzeciego (drużynowo) miejsca w Mistrzostwach Polski AZS w grach zespołowych lub sportach indywidualnych 5 pkt.

 

Wyniki w sporcie należy udokumentować aktualnymi zaświadczeniami i dyplomami uzyskanymi w danej dyscyplinie sportowej.

 

Stypendium rektora z tytułu posiadania osiągnięć artystycznych może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim (od 1 października do 30 września) uzyskał osiągnięcia artystyczne.

Wykaz osiągnięć artystycznych oraz liczbę punktów przedstawia tabela poniżej (student może maksymalnie otrzymać 5 pkt., niezależnie od liczby osiągnięć):

Lp. Rodzaj osiągnięcia artystycznego Liczba punktów
1. Nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych (m.in. plastycznych, muzycznych, teatralnych) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. 5 pkt.

 

Do wniosku student zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

Stypendium rektora z tytułu posiadania osiągnięć naukowych może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim (od 1 października do 30 września) uzyskał osiągnięcia naukowe.

Wykaz osiągnięć naukowych oraz liczbę punktów przedstawia tabela poniżej (student może maksymalnie otrzymać 12 pkt., niezależnie od liczby osiągnięć):

Lp. Rodzaj osiągnięcia naukowego Liczba punktów
1. Publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki 12 pkt.
2. Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego 11 pkt.
3. Nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym 10 pkt.
4. Autorstwo lub współautorstwo pracy wygłoszonej na konferencji naukowej, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w konferencji 9 pkt.

 

Wybitne osiągnięcia naukowe należy potwierdzić odpowiednimi certyfikatami, dyplomami lub zaświadczeniami.

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt