Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022

Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w r.a. 2021/2022 zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od 1 do 31 października 2021 r.

Uwaga!

Wnioski przyjmowane będą TYLKO w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00 oraz w soboty zjazdowe (studia I i II stopnia) w godzinach: 8:00-15:30.

STUDENT SKŁADA:

 1. wniosek
 2. dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie)

Jak złożyć wniosek?

 1. Student wypełnia wniosek poprzez platformę e-dziekanat, a następnie przesyła go w e-dziekanacie do systemu ewidencji wniosków.
 2. W kolejnym kroku student drukuje przesłany wcześniej wniosek w systemie e-dziekanat, podpisuje wniosek, uzupełnia daty i wraz z niezbędnymi dokumentami/załącznikami składa go w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:
  1. orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  3. orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).
 1. Student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych orzeczenie, o którym mowa w pkt. 2 lub jego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię.
 1. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy (tj. październik, listopad, grudzień, styczeń i luty w semestrze jesienno-zimowym oraz marzec, kwiecień, maj i czerwiec – w semestrze wiosenno-letnim) albo do miesiąca, w którym kończy się orzeczenie czasowe, o ile jego ważność upływa przed ww. terminem
 1. Bez względu na dzień miesiąca, w którym kończy się orzeczenie czasowe lub dzień miesiąca, w którym został ustalony ponownie stopień niepełnosprawności stypendium za ten miesiąc jest wypłacane w pełnej wysokości.
 1. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego i ponownego ustalenia stopnia niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz dostarczył aktualne orzeczenie w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
 1. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 1. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest stała dla wszystkich stopni/rodzajów orzeczonej niepełnosprawności.
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta oraz nie wyklucza przyznania innych świadczeń.
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt