Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendia i pomoc materialna

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Świadczenie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy (tj. październik, listopad, grudzień, styczeń i luty w semestrze jesienno-zimowym oraz marzec, kwiecień, maj i czerwiec – w semestrze wiosenno-letnim) albo do miesiąca, w którym kończy się orzeczenie czasowe, o ile jego ważność upływa przed ww. terminem.

Bez względu na dzień miesiąca, w którym kończy się orzeczenie czasowe lub dzień miesiąca, w którym został ustalony ponownie stopień niepełnosprawności stypendium za ten miesiąc jest wypłacane w pełnej wysokości.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest stała dla wszystkich stopni/rodzajów orzeczonej niepełnosprawności.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta oraz nie wyklucza przyznania innych świadczeń.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez dodatkowy okres 12 semestrów.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów, stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024

Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w r.ak. 2023/2024 jest zobowiązany złożyć wniosek w terminie od 1 do 31 października 2023 r.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego i ponownego ustalenia stopnia niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz dostarczył aktualne orzeczenie w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Wnioski przyjmowane są w Centrum Obsługi Studenta ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin) lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-234 Szczecin) – od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00;

Wnioski można wysyłać również za pośrednictwem operatora pocztowego na adres jednego z ww. miejsc (z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM) – datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

 Jak złożyć wniosek?

 Student wypełnia wniosek poprzez platformę e-dziekanat, a następnie przesyła go w e-dziekanacie do systemu ewidencji wniosków.

W kolejnym kroku student drukuje wniosek, podpisuje, uzupełnia daty i wraz z niezbędnymi dokumentami/załącznikami składa go w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-234 Szczecin).

Student jest zobowiązany przy składaniu wniosku przedstawić stosowne orzeczenie lub złożyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

UWAGA! Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych określa regulamin świadczeń dla studentów.

Zadzwoń do nas!