Kredyt studencki

Stypendia i pomoc materialna

Kredyt studencki

Stypendia i pomoc materialna

Osoby uprawnione Kredyt studencki może otrzymać:

  • student, który nie ukończył 30. roku życia
  • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia.

Wnioskodawca musi spełnić także kryterium dochodowe. Przeciętny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku musi być niższy lub równy kwocie określonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zasady ustalania wysokości dochodu są analogiczne do tych, które stosuje się przy ustalaniu wysokości dochodu w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, przy czym wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się o kredyt studencki uprawniającą do otrzymania kredytu studenckiego w danym roku akademickim ogłasza corocznie Minister na swojej stronie podmiotowej BIP.

Instytucje kredytujące Kredytów studenckich mogą udzielać dwa rodzaje instytucji finansowych – banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (które mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego). Kredyty udzielane przez powyższe instytucje na warunkach gwarantowanych przez ustawodawcę nie są kredytem konsumenckim.

Okres kredytowania i liczba kredytów
Kredyt można otrzymać tylko raz na cały okres studiów, jednak nie dłużej niż na 6 lat. Dopuszczalne jest otrzymanie kredytu odrębnie na każdy poziom studiów, przy czym po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest otrzymanie kredytu studenckiego na czas trwania studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – jednak okres otrzymywania kredytu łącznie nie może przekroczyć 6 lat. Ustawodawca uprościł także możliwość Jeśli student podejmie studia na drugim stopniu lub jednolitych studiach magisterskich w okresie 2 lat od ukończenia studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kredytu bez konieczności ponownego składania wniosku o jego przyznanie.

Wypłata kredytu
Wypłata kredytu następuje w miesięcznych transzach. W każdym roku akademickim może być do 10 wypłat. Z tego okresu wyłącza się okresy udzielonych urlopów i innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Powyższa zasada dotyczy zarówno studentów, jak i doktorantów. Instytucja kredytująca i kredytobiorca mają obowiązki związane z wypłacaniem kolejnych transz kredytu. Po pierwsze, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa obligatoryjnie musi zaprzestać wypłaty, gdy:1) dojdzie do skreślenia z listy studentów lub doktorantów; 2) udzielono urlopu od zajęć w uczelni lub zezwolono na inną przerwę w odbywaniu studiów, zgodną z regulaminem studiów; 3) zawieszono kredytobiorcę w prawach studenta lub doktoranta; 4) kredytobiorca ukończył studia; 5) ujawniono zatajenie istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość.
Z kolei kredytobiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania instytucji kredytującej o zdarzeniach, o których mowa w powyższych punktach 1–4. W przypadku wyjścia na jaw okoliczności opisanych w punkcie 5 dochodzi do wypowiedzenia umowy i nałożenia obowiązku spłaty zgodnie ze wskazanym terminem wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia i sposób spłaty ustala w umowie kredytowej instytucja kredytująca.

Oprocentowanie
Ustawodawca ustalił wysokość oprocentowania kredytu studenckiego. Wynosi ono 1,2 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Jednak kredytobiorca ponosi tylko część tego zobowiązania wobec instytucji kredytującej. Po stronie kredytobiorcy jest 0,5 stopy redyskontowej NBP. Zaś w przypadku nieukończenia studiów lub gdy okres spłaty przekroczy termin dwukrotnej liczby miesięcy w stosunku do liczby wypłaconych transz, odsetki są wyższe i wynoszą 0,75 stopy redyskontowej NBP. Różnicę między wysokością oprocentowania a częścią, która jest po stronie kredytobiorcy, pokrywa się z Funduszu Kredytów Studenckich.

Spłata kredytu
Obowiązek spłaty rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów, choć kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłacania. Spłata kredytu dokonywana jest analogicznie do sposobu wypłaty kolejnych transz. Odbywa się ona w systemie równych miesięcznych rat. Liczba rat do spłaty zależy od liczby transz kredytu, jakie zostały wypłacone. Co do zasady, liczba rat jest dwukrotnością liczby transz. Kredytobiorca może jednak wystąpić z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat. Trzeba jednak pamiętać, że będą one wówczas wyższe niż przy większej liczbie rat, a nie wpłynie to na zmniejszenie wysokości oprocentowania. Ustawa przewiduje możliwość rozłożenia płatności na raty o wysokości uzależnionej od sytuacji dochodowej. Kredytobiorca może wnioskować o obniżenie wysokości miesięcznej raty do wysokości stanowiącej 20% jego średniego miesięcznego dochodu. Musi się to wiązać jednak z wydłużeniem okresu spłaty kredytu. Kredytobiorca ma możliwość wystąpienia o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres do 12 miesięcy.

Umorzenia częściowe i całościowe kredytu
Ustawa przewiduje dwa rodzaje umorzenia kredytu związane z sytuacją materialną i życiową kredytobiorcy: umorzenie w całości lub umorzenie częściowe. Częściowe umorzenie może przysługiwać w przypadku znalezienia się kredytobiorcy w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub w przypadku wyróżniającego wyniku ukończenia studiów przez kredytobiorcę. O umorzenie kredytu w całości kredytobiorca może ubiegać się w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzenie 100% kredytu jest możliwe także, gdy nie ma prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy lub w przypadku jego śmierci. Oznacza to, że rodzina kredytobiorcy może nie być obciążana zobowiązaniem zmarłego.

Rozporządzenie uszczegóławiające
Ustawowa regulacja instytucji kredytu studenckiego podlega uzupełnieniu przez przepisy ustanawiane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Zgodnie z delegacją ustawową Minister wydaje rozporządzenie, które określa m.in. tryb składania wniosków, termin zawarcia umowy, szczegółowe warunki i tryb zawieszania spłaty i umarzania kredytu.

Zadzwoń do nas!