Informacje ogólne

Stypendia i pomoc materialna

Informacje ogólne

Stypendia i pomoc materialna

Student Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogę.

Wymienione powyżej świadczenia może otrzymać student zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, liczonych od podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy.

W ramach tego okresu, świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

UWAGA! Do okresu 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługują świadczenia wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry – niezależnie od ich ukończenia lub nieukończenia, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć.

*wyjątek stanowią stypendia dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych istotny jest moment powstania niepełnosprawności. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści orzeczenia.

Świadczenia nie przysługują:

 • studentom posiadającym tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
 • studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Wszystkie wymienione powyżej formy pomocy materialnej są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta.

Nabór wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024 odbywa się w następujących terminach:

01-31.10.2023 r. – na semestr zimowy

01-31.03.2024 r. – na semestr letni

 UWAGA! Student może złożyć wniosek o stypendium również w innym terminie, jednak przyznanie świadczenia na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem jest uzależnione od środków pozostałych w Funduszu Stypendialnym, a w przypadku stypendium rektora, dodatkowo – od wykorzystania limitu miejsc na liście rankingowej, dla danego kierunku.

 O zapomogę można ubiegać się w ciągu całego roku akademickiego (nie częściej niż dwa razy w roku akademickim).

Wnioski można składać:

– osobiście: w Centrum Obsługi Studenta ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin) lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-234 Szczecin) – od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00;

– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres jednego z ww. miejsc (z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM) – datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

 UWAGA! Za kompletność i rzetelność wniosku z załącznikami odpowiada student. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane lub będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.

Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie przyznawania świadczeń studentom ANS TWP w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024.

Zadzwoń do nas!