Informacje ogólne

Stypendia i pomoc materialna

Informacje ogólne

Stypendia i pomoc materialna

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogę.

Wszystkie wymienione powyżej formy pomocy materialnej są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez studenta.

Nabór wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023 odbywa się w następujących terminach:

01-31.10.2022 r. – na semestr zimowy

01-31.03.2023 r. – na semestr letni

UWAGA! Student może złożyć wniosek o stypendium również w innym terminie, jednak przyznanie świadczenia na wniosek złożony poza wyznaczonym terminarzem jest uzależnione od środków pozostałych w Funduszu Stypendialnym, a w przypadku stypendium rektora, dodatkowo – od wykorzystania limitu miejsc na liście rankingowej, dla danego kierunku.

O zapomogę można ubiegać się w ciągu całego roku akademickiego (nie więcej niż dwa razy w roku akademickim).

Wnioski można składać:

– osobiście: w Centrum Obsługi Studenta ANS TWP przy ul. Monte Cassino 15 (70-466 Szczecin) lub w Biurze Pionu Kanclerskiego ANS TWP przy ul. Potulickiej 16 (70-952 Szczecin) – od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00;

– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres jednego z ww. miejsc (z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM) – datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

UWAGA! Za kompletność i rzetelność wniosku z załącznikami odpowiada student. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane lub będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.

Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie przyznawania świadczeń studentom ANS TWP w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023.

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt