Regulamin Samorządu Studentów

Samorząd studencki

Regulamin Samorządu Studentów

Samorząd studencki

Samorząd Studentów Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy studenci Akademii Nauk Stosowanych TWP, zwanej dalej „uczelnią”. Studenci Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, nawiązując do tradycji uczelni, kierując się jej dobrem w celu ugruntowania pozycji i roli w systemie edukacji oraz w celu włączenia społeczności akademickiej do realizacji tych zadań, postanawiają uchwalić niniejszy Regulamin Samorządu Studentów.

Wstęp
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawa – ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.); 2) statut uczelni – statut Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z 2005 roku;
3) regulamin studiów – regulamin studiów Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z dnia 24.01.2007 r.;
4) regulamin samorządu studentów – wewnętrzny akt prawny regulujący prawa i obowiązki samorządu studentów ANS TWP w Szczecinie;
5) organy samorządu studentów – organy samorządu studentów wybrane zgodnie z ordynacją wyborczą niniejszego regulaminu, jako najwyższa władza samorządu
studenckiego ANS TWP w Szczecinie;
6) zarząd samorządu studentów – wybrane siedmioosobowe przedstawicielstwo z członków rady;
7) rada samorządu studentów – organ uchwałodawczy samorządu studentów ANS TWP w Szczecinie, tworzony przez starostów wszystkich grup ćwiczeniowych;
8) przewodniczący samorządu studentów – jednoosobowy organ wykonawczy samorządu studentów kierujący pracami zarządu i rady samorządu studentów;
9) komisja rewizyjna – 3 osobowy kolegialny organ kontrolno-nadzorczy samorządu studentów;
10) studencka komisja wyborcza – 5 osobowy zespół kolegialny przygotowujący, przeprowadzający i sprawujący nadzór nad wyborami oraz czuwający nad
prawidłowością przebiegu referendum;
11) senat – organ kolegialny uczelni;
12) rady wydziałów – organ kolegialny uczelni;
13) delegaci do Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej – wybrani w wyborach powszechnych przedstawiciele samorządu studentów ANS TWP
w Parlamencie Studentów RP;
14) tajność bądź jawność wyborów – każdorazowo o formie jawnej bądź tajnej przeprowadzania wyborów decyduje rada samorządu studentów ANS TWP;
15) referendum – bezpośrednia wypowiedź bądź forma głosowania wszystkich studentów dokonana drogą elektroniczną;
16) społeczność uczelni – wszyscy studenci i pracownicy uczelni ANS TWP;
17) czynne prawo wyborcze – prawo do głosowania w wyborach samorządu studentów (posiada każdy student);
18) bierne prawo wyborcze – możliwość zostania wybranym do władz samorządu studentów (posiada każdy student, wyrażający zgodę na kandydowanie
w wyborach do władz samorządu studentów);
19) uprawniony do głosowania – każdy student, członkowie rady lub zarządu samorządu studentów.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Samorząd działa w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.).
2. Regulamin jest zgodny z postanowieniami statutu Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

§ 2
Samorząd działa poprzez swoje organy wybrane w drodze wyborów powszechnych na podstawie ordynacji wyborczej zamieszczonej w niniejszym regulaminie samorządu studentów.
§ 3
Organy samorządu studentów są jedynymi niezależnymi reprezentantami ogółu studentów uczelni. Organy samorządu studentów nie są podporządkowane żadnym ponaduczelnianym strukturom samorządowym studentów.

§ 4
1. Samorząd jest apolityczny.
2. Samorząd kieruje się w swoim działaniu wyłącznie interesem studentów i dobrem uczelni.
3. Siedziba samorządu mieści się w budynku uczelni przy ul. Monte Cassino15 w Szczecinie

§ 5
1. Uczelnia zapewnia niezbędne środki materialne oraz lokalowe na działalność samorządu.
2. Organy samorządu decydują w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie.

§ 6
W sprawach szczególnie ważnych dla społeczności uczelni wszyscy studenci mogą prezentować stanowisko w drodze referendum przeprowadzonego drogą elektroniczną.

§ 7
1. Regulamin samorządu studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez senat uczelni jego zgodności z ustawą i statutem uczelni.
2. Rektor uchyla uchwały samorządu studenckiego, które zostały podjęte niezgodnie z przepisami ustawy, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem
samorządu.

§ 8
Samorząd może podejmować działania wyłącznie w zakresie określonym w regulaminie samorządu.

§ 9
1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszające postanowienia określone w cytowanej powyżej ustawie oraz aktach prawnych uczelni student
ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną bądź sądem koleżeńskim samorządu studentów.
2. Rektor kieruje sprawę do rozpoznania przez komisję dyscyplinarną bądź sąd koleżeński po zasięgnięciu opinii zarządu samorządu studentów.

§ 10
Rada samorządu studentów Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w wyborach powszechnych wybiera delegatów do
Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej; ilość delegatów określa rada.

Rozdział II
Organy samorządu studentów
§ 11
Organami samorządu studentów są:
1. Organy kolegialne (uchwałodawcze, opiniotwórcze)
a) ogół studentów wyrażający swoją wolę drogą elektroniczną;
b) rada samorządu studentów;
c) zarząd samorządu studentów;
d) komisja rewizyjna samorządu studentów;
2. Organy jednoosobowe (wykonawcze)
a) przewodniczący samorządu studentów;
b) zastępca przewodniczącego samorządu studentów;
c) sekretarz samorządu studentów.

§ 12
1. Organy samorządu studentów mogą powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe.
2. Kolegialne organy samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków organu (quorum).

§ 13
1. Zebrania rady samorządu studentów są otwarte dla studentów uczelni.
2. Studenci mają prawo wyrażania opinii w sprawach należących do zakresu uprawnień samorządu, składania wniosków, postulatów i propozycji do organów samorządu studentów.
3. Studenci poprzez swoich przedstawicieli mają prawo do wnoszenia inicjatywy zwoływania posiedzeń organów samorządu oraz wnioskowania o odwołania członków organów samorządu studentów.

§ 14
1. Rada samorządu studentów jest organem uchwałodawczym samorządu.
2. Radę samorządu studentów tworzą wybrani w grupach ćwiczeniowych starostowie grup. W przypadku rezygnacji starosty z członkostwa w radzie, studenci grupy
ćwiczeniowej wybierają przedstawiciela do rady samorządu studentów.
3. Kadencja członka rady samorządu studentów trwa przez okres powierzenia mandatu starosty grupy ćwiczeniowej.
4. Zebrania rady samorządu studentów obywają się na wniosek zarządu samorządu studentów lub dziesięciu członków rady.
5. Obradom rady samorządu studentów przewodniczy przewodniczący samorządu studentów.
6. Rada samorządu studentów wybiera swoich przedstawicieli do senatu uczelni, rad wydziałów.
7. Rada samorządu studentów zgłasza swoich kandydatów do składu komisji dyscyplinarnej dla studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej, komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej – zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i statutem uczelni.

§ 15
1. Zarząd samorządu studentów jest organem wykonawczym samorządu.
2. Przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza oraz czterech członków zarządu wybiera ze swego grona – rada samorządu studentów w głosowaniu jawnym i
bezpośrednim, zwykłą większością głosów.
3. Zarząd samorządu studentów:
a) reprezentuje ogół studentów uczelni
b) kieruje bieżącą pracą samorządu.
4. Kadencja członków zarządu samorządu studentów trwa jeden rok i kończy się wraz z wyborem nowego zarządu.

§ 16
Komisja rewizyjna samorządu studentów jest organem nadzorczo-kontrolnym samorządu studentów.

§ 17
1. W skład komisji rewizyjnej wchodzi trzech członków, wybieranych w głosowaniu tajnym bądź jawnym, bezpośrednim, zwykłą większością głosów. O sposobie
głosowania decyduje rada samorządu studentów.
2. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego w głosowaniu jawnym.
3. Kadencja członków komisji rewizyjnej trwa jeden rok i kończy się wraz z wyborem jej nowego składu.
4. Do komisji rewizyjnej nie mogą być wybierani członkowie spośród rady i zarządu samorządu studentów.

§ 18
1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok i biegnie od daty wyboru. Koniec kadencji przypada na datę ukonstytuowania się organów samorządu następnej kadencji.
2. Mandat członka organów samorządu wygasa w przypadku:
a) śmierci członka organów samorządu studentów;
b) upływu kadencji;
c) odwołania go przez organ, który go wybrał;
d) złożenia pisemnej rezygnacji;
e) utraty statusu studenta Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie;
f) orzeczenia komisji dyscyplinarnej ograniczającego jego prawa studenckie.

§ 19
W razie wygaśnięcia mandatu członka organu samorządu, vacat winien zostać obsadzony przez kandydata, który uzyskał w kolejności największą liczbę głosów
w wyborach do organów samorządu. Termin na uzupełnienie vacatu wynosi 30 dni.

Rozdział III
Zadania i uprawnienia samorządu studentów

§ 20
Do zadań samorządu należy w szczególności:
1. Dbanie o przestrzeganie praw i interesów studentów Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.
2. Reprezentowanie ogółu studentów Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie we władzach uczelni i na zewnątrz uczelni.
3. Uczestniczenie w realizacji zadań uczelni, przede wszystkim w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego i spraw socjalno-bytowych studentów.
4. Prowadzenie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań.
5. Prowadzenie i popieranie studenckiej działalności naukowej, kulturowej, turystycznej i sportowej.
6. Prowadzenie negocjacji – w przypadku powstania na uczelni sporów zbiorowych dotyczących istotnych spraw studenckich – z organami uczelni w celu ich
rozstrzygnięcia.
7. Zarządzanie powierzonym majątkiem oraz uzyskanymi funduszami i środkami.
8. Współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz studentów uczelni.
9. Udział przedstawicieli w pracach senatu, rad wydziałów, komisji dyscyplinarnej dla studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów, komisji
stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.
10. Powoływanie stałych i doraźnych komisji problemowych.
11. Opiniowanie kierowanych przez rektora do komisji dyscyplinarnej dla studentów wniosków dyscyplinarnych wobec studenta.
12. Wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu studentów poprzez delegatów do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
13. Występowanie w sprawach dotyczących studentów do organów władzy i administracji państwowej, w porozumieniu z władzami uczelni.
14. Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu uczelni.

§ 21
Do zadań rady samorządu studentów należy przede wszystkim:
1. podejmowanie uchwał i wniosków dotyczących istotnych spraw społeczności akademickiej;
2. uzgadnianie regulaminu studiów zgodnie z art. 161 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
3. wnoszenie propozycji zmian w regulaminie samorządu studentów;
4. zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów, komisji stypendialnej i odwoławczej
komisji stypendialnej;
5. zarządzanie wyborów, oraz wnoszenie o przeprowadzenie referendum w sprawach studenckich.

§ 22
Kompetencje zarządu samorządu studentów:

1. reprezentowanie społeczności studenckiej ANS TWP w Szczecinie wobec władz uczelni i na zewnątrz;
2. przygotowywanie i realizacja zatwierdzonego budżetu samorządu;
3. czynne uczestnictwo w podziale funduszy pomocy materialnej;
4. przygotowywanie uchwał zarządu;
5. egzekwowanie realizacji uchwał zarządu przez jednoosobowe organy samorządu;
6. opiniowanie aktów prawnych przedkładanych przez władze uczelni;
7. desygnowanie kandydatów na członków komisji wyborczej;
8. prowadzenie bieżącej działalności kulturalno – rozrywkowej, turystycznej i sportowej studentów uczelni;
9. prowadzenie działalności wydawniczo – informacyjnej;
10. zajmowanie stanowiska w sprawach wniosków składanych do władz uczelni przez studentów;
11. inne bieżące sprawy studentów służące realizacji zadań samorządu.

§ 23
Zadania i obowiązki przewodniczącego zarządu samorządu studentów:

1. kierowanie pracami zarządu;
2. reprezentowanie zarządu, rady oraz samorządu studentów wobec władz uczelni i na zewnątrz;
3. nadzorowanie prac pozostałych członków zarządu;
4. nadzorowanie wykonania uchwał zarządu;
5. czuwanie nad przestrzeganiem przez organy samorządu postanowień niniejszego regulaminu, statutu uczelni i innych przepisów prawa;
6. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności zarządu i przedstawianie go komisji rewizyjnej;
7. pełnienie z urzędu funkcji studenckiego przedstawiciela w senacie uczelni;
8. przewodniczący dokonuje podziału zadań i obowiązków pomiędzy v-ce przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków zarządu;
9. przewodniczący ponosi odpowiedzialność za realizacje swoich zadań i obowiązków przed zarządem i radą samorządu;
10. zapraszanie przewodniczącego komisji rewizyjnej na posiedzenia zarządu.

§ 24
1. Przewodniczący zarządu zwołuje co najmniej raz w miesiącu posiedzenia zarządu.
2. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które prowadzi przewodniczący zarządu, w przypadku jego nieobecności v-ce przewodniczący zarządu.
3. Na wniosek co najmniej ½ członków zarządu przewodniczący ma obowiązek zwoływania posiedzenia zarządu bądź rady samorządu studentów.
4. Posiedzenia zarządu są protokołowane.
5. Ustępujący zarząd ma obowiązek przekazania wszystkich uchwał, zarządzeń, opinii i innych dokumentów nowo wybranemu zarządowi niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 7 dni.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu, jego skład uzupełnia się zgodnie z dyspozycją § 19 niniejszego regulaminu.

§ 25
Zadania i obowiązki sekretarza zarządu samorządu studentów:

1. prowadzenie spraw finansowych samorządu studentów;
2. prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej samorządu studentów;
3. przygotowanie przewodniczącemu rocznego sprawozdania z działalności finansowej samorządu;
4. uczestniczenie w obradach zarządu;
5. wykonywanie innych poleceń dotyczących działalności samorządowej wskazanych przez przewodniczącego zarządu;
6. opracowanie i redagowanie rubryki samorządu studentów na stronie internetowej ANS TWP.

§ 26
Studencka komisja wyborcza samorządu studentów:
1. ogłasza, przeprowadza i czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów zgodnie z ordynacją wyborczą obowiązującą na uczelni;
2. zarządza wybór starostów grup, z jednoczesnym wskazaniem wyłonienia kandydatów do organów samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem komisji
rewizyjnej;
3. sporządza listy wyborcze kandydatów na przedstawicieli studentów do prac w komisjach:
a) dyscyplinarnej i odwoławczej dyscyplinarnej,
b) stypendialnej i odwoławczej stypendialnej,
c) rewizyjnej,
4. sporządza listy wyborcze kandydatów na przedstawicieli studentów do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
5. sporządza listy wyborcze kandydatów na przedstawicieli studentów do senatu, rad wydziałów (przewodniczący samorządu studentów z racji pełnionej funkcji
staje się automatycznie przedstawicielem studentów w składzie senatu);
6. przyjmuje i przechowuje protokoły wyborcze z wyborów starostów z poszczególnych grup ćwiczeniowych.

§ 27
1. Komisja wyborcza jest wybierana w wyborach powszechnych przed upływem kadencji ustępującego zarządu samorządu studentów.
2. Kandydatów na członków komisji wyborczej proponuje ustępujący zarząd.
3. Komisja pełni obowiązki przez okres roku do momentu wyboru nowej komisji wyborczej.
4. Komisja wyborcza przygotowuje i czuwa nad prawidłowym przebiegiem referendum ogółu studentów.
5. W skład komisji wyborczej wchodzą 5 osób.
6. Członkostwo w komisji wyborczej nie ogranicza czynnego ani biernego prawa wyborczego studenta.
7. Komisja wyborcza wybiera z pośród swoich członków przewodniczącego w głosowaniu jawnym.
8. Przewodniczący wyznacza spośród pozostałych członków komisji wyborczej swojego zastępcę.
9. Uchwały komisji wyborczej zapadają zwykłą większością głosów.
10. Protokoły komisji wyborczej przewodniczący komisji przekazuje
przewodniczącemu samorządu studentów.

Komisja rewizyjna
§ 28

1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru samorządu studentów.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby, wybierane w wyborach powszechnych, drogą elektroniczną.
3. Komisja rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego, kierującego jej pracami.
4. Kadencja komisji rewizyjnej trwa rok czasu i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia zarządu zwołanego nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku
akademickiego. Koniec prac komisji rewizyjnej następuje z dniem ukonstytuowania się nowo wybranej komisji rewizyjnej.
5. Ustępująca komisja rewizyjna ma obowiązek przekazania wszystkich uchwał, zarządzeń, opinii i innych dokumentów nowo wybranej komisji rewizyjnej, nie
później niż w ciągu 30 dni od zakończenia kadencji.
6. Przewodniczący komisji rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu samorządu studentów, z głosem doradczym.
7. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący raz na 3 miesiące.

§ 29
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez organy samorządu postanowień statutu uczelni oraz niniejszego regulaminu.
2. Sprawowanie kontroli nad działalnością zarządu samorządu, a w szczególności:
a) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności zarządu,
b) badanie bieżącej działalności zarządu w tym:
– dysponowania środkami materialnymi samorządu,
– realizacji uchwał rady samorządu,
– wykonania budżetu samorządu
3. Sporządzanie sprawozdań z dokonanych czynności kontrolnych w przedstawionym w ust. 2 zakresie i przekazuje przewodniczącemu zarządu a w przypadku wniosków wobec przewodniczącego radzie samorządu studentów.
4. Przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez radę.
5. Wnioskowanie do rady o uchylenie niezgodnych z prawem lub postanowieniami niniejszego regulaminu decyzji zarządu.

§ 30
W zakresie swojej działalności komisja rewizyjna uprawniona jest do korzystania z biura zarządu i środków technicznych pozostających w dyspozycji zarządu.

Rozdział IV
Sąd koleżeński samorządu studentów

§ 31
W uczelni oprócz komisji dyscyplinarnej do spraw studentów powołuje się sąd koleżeński samorządu studentów zwany dalej „sądem koleżeńskim” oraz odwoławczy
sąd koleżeński samorządu studentów.

§ 32
Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją
dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studentów.

§ 33
Postępowanie przed komisja dyscyplinarną I i II instancji określają postanowienia zawarte w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 34
Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisje dyscyplinarną.

§ 35
Sąd koleżeński i odwoławczy sąd koleżeński jest wybierany przez radę samorządu studentów.

§ 36
Sąd koleżeński rozpoznaje sprawy przekazane przez rektora bądź na wniosek organów samorządu studentów.

§ 37
Sąd koleżeński po rozpoznaniu sprawy może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) nagana z ostrzeżeniem.

§ 38
1. Członkiem sądu koleżeńskiego może być każdy student, nie karany wcześniej dyscyplinarnie i nie będący jednocześnie członkiem organów samorządu.
2. Członków sądu koleżeńskiego wybiera rada samorządu studentów.
3. W skład sądu koleżeńskiego wchodzi 10 studentów.
4. W skład odwoławczego sądu koleżeńskiego jest wybieranych 10 członków przez radę samorządu studentów.
5. Sąd koleżeński i odwoławczy sąd koleżeński wybiera ze swojego grona w tajnym głosowaniu przewodniczącego.
6. Kadencja sądu koleżeńskiego i odwoławczego sądu koleżeńskiego trwa jeden rok i kończy się z upływem kadencji organów samorządu studentów.

§ 39
1. Sąd koleżeński orzeka w I instancji w trzyosobowym składzie.
2. Odwoławczy sąd koleżeński orzeka w II instancji w pięcioosobowym składzie.

§ 40
1. Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
2. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego w I instancji służy odwołanie do odwoławczego sądu koleżeńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
3. Orzeczenie odwoławczego sądu koleżeńskiego jest ostateczne.

§ 41
1. Sąd koleżeński przeprowadza postępowanie na posiedzeniu jawnym, po wysłuchaniu obwinionego studenta.
2. Sąd koleżeński może wyłączyć jawność rozprawy na wniosek obwinionego studenta bądź, gdy wymaga tego dobro uczelni lub osób trzecich.
3. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenie orzeczenia.
4. Studentowi przysługuje prawo przedstawienia swojego stanowiska końcowego przed naradą członków sądu koleżeńskiego.
5. Przed wydaniem orzeczenia członkowie komisji podejmują decyzję na naradzie tajnej.
6. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem jest sporządzane na piśmie i doręczane obwinionemu studentowi.
7. Orzeczenie o karze dyscyplinarnej jest umieszczane w aktach studenta.

§ 42
W kwestiach nieuregulowanych w mniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące postępowanie przed
komisja dyscyplinarną.

Rozdział V
Ordynacja wyborcza

§ 43
1. Wybory do organów samorządu studentów są tajne bądź jawne, równe i bezpośrednie.
2. Wybory dokonywane są drogą elektroniczną bądź osobiście przez uprawnionych do głosowania.
3. Organy samorządu studentów decydują o jawności bądź tajności głosowania.

§ 44
1. Czynne prawo wyborcze ma każdy student.
2. Bierne prawo wyborcze ma każdy student, który wyraził zgodę na kandydowanie.

§ 45
Wybory organów samorządu odbywają się zgodnie z ordynacją wyborczą regulaminu samorządu studentów.

§ 46

1. Wybory starostów grup ćwiczeniowych odbywają się bezpośrednio w grupie.
2. Wybory są ważne przy udziale 50 % uprawnionych do głosowania w grupie.
3. Starosta zostaje wybrany zwykłą większością głosów.
4. Wybory kandydatów na listy wyborcze do komisji rewizyjnej odbywają się w grupach ćwiczeniowych.
5. Protokół z wyborów po podpisaniu przez wybranego starostę, winien być przekazany do studenckiej komisji wyborczej.

§ 47
Komisja wyborcza przygotowuje listy kandydatów do organów samorządu studentów
komisji dyscyplinarnej i odwoławczej, stypendialnej i odwoławczej, rewizyjnej, sądu
koleżeńskiego i odwoławczego sądu koleżeńskiego i na delegatów do Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, na przedstawicieli studentów do senatu, rad wydziałów.

§ 48
1. Komisja wyborcza przesyła listy kandydatów drogą elektroniczną na indywidualne konta e-mial’owe wszystkich studentów.
2. Komisja wyborcza wyznacza terminy pierwszego i drugiego głosowania i podaje do wiadomości studentów uczelni.
3. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną, bezpośrednio przez każdego studenta po uprzednim zalogowaniu się przy pomocy przypisanego przez uczelnię kodu
studenta.
4. Wybory w pierwszym terminie uważa się za prawomocne, gdy uczestniczyło w nich co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku nie uzyskania quorum w pierwszym terminie odbywają się wybory w drugim terminie.
6. Wybory w drugim terminie są prawomocne bez względu na ilość uczestniczących w nich wyborców.
7. Każdy student jest uprawniony do oddania jednego głosu wyborczego.
8. W przypadku oddania więcej niż jednego głosu, wszystkie oddane przez studenta głosy uważa się za nieważne.
9. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów i drogą elektroniczną ogłasza wyniki wyborów.

§ 49
Organy samorządu studentów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. c) oraz § 11 ust. 2 (zarząd) wybierane są w następującym trybie:
1. w głosowaniu tajnym bezpośrednim,
2. zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków rady samorządu studentów uprawnionych do głosowania,
3. czas i miejsce przeprowadzenia wyborów określa ustępujący przewodniczący rady samorządu studentów,
4. rada samorządu studentów w pierwszej kolejności ze swego grona dokonuje wyboru przewodniczącego zarządu, a następnie wyboru v-ce przewodniczącego,
sekretarza oraz pozostałych członków,
5. wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, w przypadku równej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania,
6. każdy członek rady samorządu studentów ma jeden głos i może go oddać na jednego kandydata,
7. co najmniej jedno miejsce w zarządzie gwarantuje się studentowi studiów stacjonarnych,
8. wzory kart do głosowania członków zarządu stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 50
Wybory organów Samorządu przeprowadza się nie później niż do 20 listopada danego roku.

§ 51
Wybór organów samorządu odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
§ 52
1. Wypełniając zasady demokracji zbiorowości studenckiej ustanawia się poniższe zasady bezpośredniej wypowiedzi wszystkich studentów w sprawach dotyczących
życia akademickiego. Powyższe uprawnienia realizowane są poprzez możliwość bezpośredniego udziału w referendum studenckim.
2. Rada samorządu studentów podejmuje uchwałę o poddaniu pod ogólne głosowanie aktów prawnych samorządu studentów oraz najistotniejszych spraw studentów
w drodze referendum.
3. Rada samorządu studentów zleca komisji wyborczej przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie głosowania przyjęcia regulaminu samorządu studentów bądź
przygotowania i przeprowadzenia referendum.
4. Głosowanie w pierwszym terminie uważa się za skutecznie przeprowadzone w przypadku udziału w głosowaniu ponad 50 % uprawnionych do głosowania
studentów.
5. Komisja wyborcza przesyła projekty dokumentów podlegających głosowaniu drogą elektroniczną na indywidualne konta e-mial’owe wszystkich studentów.
6. Komisja wyborcza wyznacza terminy pierwszego i drugiego głosowania propozycji dokumentów przedstawionych w ust. 5.
7. W przypadku nie uzyskania quorum w pierwszym terminie odbywają się głosowania w drugim terminie, które są ważne bez względu na ilość osób
biorących w głosowaniu.
8. Wyniki referendum uważa się za prawomocne w wyniku uzyskania zwykłej większości głosów.

Źródła i sposoby finansowania samorządu studentów
§ 53

Źródłami finansowania Samorządu uczelni są:
1) darowizny,
2) budżet uczelni,
3) samodzielna działalność gospodarcza.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 54
Regulamin jest uchwalany przez radę studentów i dla uzyskania ważności podlega głosowaniu w drodze referendum przez wszystkich studentów.

§ 55
Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez senat uczelni jego zgodności z ustawą i statutem uczelni.

§ 56
Zmiany regulaminu mogą być dokonane wyłącznie w trybie określonym w § 54 i § 55 niniejszego regulaminu.

§ 57
Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Uczelnianego Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie z dnia, który został przyjęty na
posiedzeniach Rady Samorządu Studentów w dniach 21 i 28 maja 2004 r. i wszedł w życie z dniem 28 czerwca 2004 r. po zatwierdzeniu Rektora.

§ 58
Niniejszy regulamin został przyjęty na posiedzeniu Rady Samorządu Studentów w dniu 18 lutego 2010 r.

§ 59
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Senat ANS TWP w Szczecinie z mocą obowiązującą od 01 października 2010 r.

Szczecin, 30 czerwca 2010 roku

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt