Regulamin

Klub absolwenta

Regulamin

Klub absolwenta

Słowniczek
Poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:
ANS TWP – nazwa skrócona Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
OR TWP – nazwa skrócona Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie – Założyciela uczelni
Absolwent – Absolwent ANS TWP w Szczecinie, osoba fizyczna, która otrzymała dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia
Członek Klubu – osoba fizyczna, która spełniła wszelkie wymogi formalne niezbędne do uznania jej za Członka Klubu Absolwenta ANS TWP w Szczecinie i została wpisana do Bazy Członków Klubu.

 

Rozdział I
Misja i cele
§ 1

Misją Klubu Absolwenta jest integracja środowiska absolwentów uczelni oraz działanie na rzecz rozwoju ANS TWP.

§ 2

Cele i formy działalności Klubu Absolwenta:
1. utrzymywanie przez ANS TWP w Szczecinie stałych kontaktów z absolwentami,
2. tworzenie możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych kierunków i roczników,
3. pobudzanie i kształtowanie aktywności zawodowej i pozazawodowej absolwentów ANS TWP w Szczecinie,
4. upowszechnianie oferty edukacyjnej ANS TWP w Szczecinie oraz OR TWP w Szczecinie w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5. wspieranie inicjatyw absolwentów ANS TWP w Szczecinie,
6. gromadzenie informacji o losach zawodowych absolwentów ANS TWP w Szczecinie, we współpracy z Biurem Prorektora i innymi jednostkami ANS TWP w Szczecinie,
7. budowa internetowej platformy komunikacyjnej e-Absolwent dla absolwentów ANS TWP w Szczecinie,
8. promowanie i aktywizowanie absolwentów ANS TWP na rynku pracy,
9. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, spotkań z pracodawcami,
10. organizacja okresowych zjazdów absolwentów.

Rozdział II
Organizacja
§ 3

1. Klub Absolwenta prowadzony jest przez Biuro Karier pod nadzorem Kanclerza.
2. Biuro Karier administruje bazą Członków Klubu, tworzy stronę internetową Klubu, odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ informacji. W realizacji tych zadań Biuro Karier współdziała z innymi jednostkami Uczelni, w tym szczególnie z Działem Promocji.
3. Abmasadorem Klubu jest Prezes.
4. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Klub jest otwarty na wszelkie inicjatywy Członków oraz zapewnia swobodę przepływu informacji i wspiera w miarę możliwości przedsięwzięcia absolwentów.
6. Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji Członków Klubu, w drodze wymiany informacji i uwag.
7. Główne narzędzie komunikacji dla Członków Klubu stanowi strona internetowa dostępna pod adresem www.wshtwp.pl (platforma internetowa e-Absolwent).
8. Członkowie Klubu mogą uczestniczyć w jego działalności w aspekcie przez siebie wybranym.

Rozdział III
Warunki członkostwa
 
§ 4

1. Członkami Klubu mogą być osoby, które w ANS TWP w Szczecinie uzyskały tytuł:
• licencjata,
• magistra.
2. Członkostwo w Klubie nabywa się poprzez wypełnienie i przesłanie deklaracji Członka Klubu (dostępnej pod adresem
www.wshtwp.pl w zakładce Klub Absolwenta) pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej.
3. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w deklaracji są nieprawdziwe, Biuro Karier zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona Członków Klubu osoby, która przesłała formularz z danymi niezgodnymi z prawdą.
4. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5

1. Członek Klubu ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu o tym Biura KarierANS TWP w Szczecinie drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną.
2. Biuro Karier ANS TWP w Szczecinie zastrzega sobie prawo, a Członek Klubu to prawo akceptuje, do odmowy przyjęcia lub wykluczenia Członka z Klubu Absolwentów, gdy ten narusza regulamin oraz prowadzi działania na niekorzyść Klubu i jego Członków lub ANS TWP.
3. Decyzje w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia Członka z Klubu Absolwenta ANS TWP wydaje Kierownik Biura Karier. Członkowi Klubu przysługuje odwołanie od tej decyzji do Kanclerza uczelni.
4. W momencie wystąpienia lub wykluczenia Członka z Klubu Absolwenta osobie rezygnującej przestają przysługiwać przywileje Członka Klubu.

Rozdział IV
Przywileje
§ 6

Członek Klubu Absolwenta ma prawo do:
1. zniżki w opłatach czesnego na studia:
• I stopnia (zniżka w wysokości 5% obejmuje drugi podjęty kierunek),
• II stopnia (zniżka w wysokości 5% obejmuje drugi podjęty kierunek),
2. zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%, Aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej uczelni www.wshtwp.pl,
3. zniżki w opłatach za kursy organizowane przez uczelnię oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego OR TWP w wysokości 20%. Aktualna oferta kursów dostępna jest na stronie internetowej OR TWP,
4. preferencyjnych cen wydawnictwa „Pedagogium”. Publikacje wydawnictwa „Pedagogium” są do nabycia w Centrum Obsługi Studenta (ul. Broniewskiego 14 oraz ul. Monte Cassino 15) po cenach jak dla studentów ANS TWP, tj. po kosztach własnych wydawnictwa,
5. korzystania ze zbiorów biblioteki uczelnianej wraz z wydaniem bezterminowej Karty Czytelnika,
6. bezpłatnego korzystania z usług w zakresie doradztwa zawodowego oraz konsultacji psychologicznych dla Członka Klubu oraz jego rodziny,
7. bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez BK dla Członka Klubu,
8. bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach w trakcie Tygodnia Kariery dla członka Klubu i jego rodziny,
9. otrzymywania informatorów z aktualną ofertą edukacyjną uczelni oraz Oddziału Regionalnego TWP,
10. otrzymywania newslettera od ANS TWP (informacje na temat spotkań, szkoleń, wykładów, nowej oferty edukacyjnej i zniżek),
11. aktualizacji swoich danych oraz poszukiwania znajomych na platformie e-Absolwent,
12. uczestnictwa w imprezach kulturalnych, warsztatach i wykładach organizowanych przez ANS TWP.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 7

1. Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu.
2. Biuro Karier zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
3. Zmiany będą udostępniane Członkom Klubu na stronie internetowej Klubu.
4. Członek Klubu zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem www.wshtwp.pl, i zapoznawania się z nimi.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2012 r.

Zadzwoń do nas!