Rekrutacja – trener i organizator szkoleń BHP

Rekrutacja – trener i organizator szkoleń BHP

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie to jeden z 18 oddziałów ogólnopolskiej organizacji realizującej szeroko rozumianą działalność edukacyjną, z ponad 70- letnim doświadczeniem. Oddział w Szczecinie to prężnie działająca grupa edukacyjna prowadząca ośrodki szkoleniowe, uczelnię wyższą, przedszkola, żłobki oraz działalność konferencyjno-wydawniczą i projektową. TWP w Szczecinie zatrudnia około 400 osób, a z jego usług rocznie korzysta około 7000 klientów.

W związku z planami rozwoju poszukujemy osoby do pracy w charakterze:

Trener i organizator szkoleń BHP

 • Zakres obowiązków:
 • organizowanie i realizacja w charakterze trenera szkoleń z zakresu BHP, a także szkoleń pokrewnych;
 • realizacja innych usług oferowanych przez ośrodek szkoleniowy wchodzących w zakres wsparcia pracodawców w obszarze BHP;
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami wewnętrznymi;
 • aktywny udział w tworzeniu nowej oferty szkoleniowej ośrodka;
 • ewaluacja i ciągłe doskonalenie realizowanych szkoleń;
 • tworzenie i aktualizacja materiałów szkoleniowych;
 • rozwijanie oferty szkoleniowej w obszarze BHP, poprzez opracowanie programów nowych szkoleń, także w ramach tworzonej platformy e-learningowej;
 • wsparcie sprzedaży oferty szkoleniowej w obszarze działań marketingowych i promocyjnych;
 • analiza rynku usług szkoleniowych, badanie potrzeb klientów;
 • przygotowywanie okresowych raportów i sprawozdawczości z prowadzonych zadań;
 • budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z klientami.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie BHP (warunek konieczny);
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji szkoleń BHP lub pracy w służbach BHP;
 • praktyczna znajomość przepisów BHP, ppoż. i prawa pracy;
 • znajomość MS Office, a także innych narzędzi wspomagających i pozwalających na swobodne
 • przygotowywanie prezentacji dla klientów, a także analiz i raportów wewnętrznych;
 • umiejętność prowadzenia swobodnej komunikacji i wystąpień publicznych;
 • umiejętność budowania relacji;
 • prawo jazdy kategorii B i gotowość do wykonywania pracy trenerskiej poza siedzibą ośrodka, w Szczecinie i okolicy.

Mile widziane:

 • uprawnienia ppoż. i/lub instruktora pierwszej pomocy;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającą swobodną komunikację;
 • znajomość zagranicznych systemów i regulacji HSE.

Oferujemy:

 • umowę o pracę bez okresu próbnego;
 • elastyczny i hybrydowy model pracy;
 • stałą miesięczną pensję, adekwatną do kwalifikacji i wiedzy zawodowej;
 • możliwość kreowania i wdrażania własnych inicjatyw i czerpania z tego profitów finansowych;
 • stabilne zatrudnienie w stowarzyszeniu o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji oraz ich finansowanie.

Miejsce zatrudnienia:
TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE, w siedzibie ośrodka szkoleniowego.

Termin i tryb składania aplikacji:
Prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@twp.szczecin.pl w terminie do dnia:
29.02. 2024

Informacja o procesie rekrutacji:

Zastrzegamy możliwość kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Proces rozpatrywania i oceny kandydatur zakłada nie mniej niż dwa etapy.
– I etap: wstępna rozmowa kwalifikacyjna w siedzibie ośrodka lub z użyciem środków porozumiewania się na odległość (telefon, aplikacja Teams) w zależności od preferencji stron;
– II etap: spotkanie osobiste w siedzibie ośrodka.

Klauzula informacyjna dot. naboru
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujmy, że:
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, z siedzibą: ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 44 80 021, za pośrednictwem poczty e-mail: twp(at)twp.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie.

IOD
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Dane o których mowa powyżej nie będą udostępniane innym podmiotom.

Okres przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, profilowanie i EOG
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).
Zadzwoń do nas!