Program stypendialny MON

Program stypendialny MON

Program stypendialny Ministerstwa Obrony Narodowej dla kandydatów na kierunki:

Oferta stypendialna obejmuje kierunki: Obronność i bezpieczeństwo narodowe oraz Psychologia.

W dzienniku ustaw pod pozycją 1447 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Program stypendialny to nowość zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP. Program adresowany jest do studentów zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

 

Dla kogo program stypendialny MON?

O stypendium w kwocie 2 280 złotych ubiegać mogą się studenci wszystkich uczelni wyższych. Resort obrony narodowej określił kierunki studiów, których przyszli absolwenci mogą liczyć na finansowe wsparcie.

Jak uzyskać stypendium?

Aby uzyskać finansowe wsparcie studenci zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej zdobywający wiedzę i umiejętności na kierunkach wskazanych przez MON mają czas na złożenie wniosku do 31 sierpnia.

Wniosek o przyznanie stypendium składany jest do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wniosek powinien zawierać:

– imię i nazwisko kandydata,
– dane kontaktowe kandydata (adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
– zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku wskazanym w rozporządzeniu,
– planowany termin ukończenia studiów,
– krótkie przedstawienie okoliczności sprawy,
– oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kolejny etap to weryfikacja danych zwartych we wniosku, po której dokument jest przesyłany wraz z rekomendacją w terminie do trzech dni roboczych do Ministra Obrony Narodowej. Następnie kandydat informowany jest „niezwłocznie” o sposobie rozpatrzenia wniosku. Jeśli decyzja jest pozytywna Szef CWCR zawiera z kandydatem umowę, która precyzuje m. in. obowiązki kandydata, zasady finansowania, wysokość stypendium, zasady wstrzymania finansowania, zasady zwrotu stypendium oraz rozwiązania umowy. Jako podstawę obliczenia stypendium przyjęto 50 proc. uposażania zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Aktualnie jest to kwota 2 280 złotych, a stypendia będą przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej na czas studiów zgodnie z ich programem.

Link do rozporządzenia MON:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000144701.pdf

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt