PRACOWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

Oferta pracy

PRACOWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

Oferta pracy

Miejsce pracy: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie:
ul. Broniewskiego 14, ul. Monte Cassino 15
(dotychczas: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)

Data zatrudnienia: od wrzesień 2022

Twoje zadania:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów uczelni
 • gospodarowanie majątkiem rzeczowym uczelni
 • zabezpieczenie obiektów pod kątem wymagań sanitarnych, bhp i ppoż
 • nadzór nad serwisowaniem instalacji i urządzeń
 • sporządzanie zapotrzebowania na materiały i produkty
 • zarządzanie dostawami, rozliczanie zużycia materiałów i usług
 • organizacja i nadzór napraw i remontów bieżących oraz prac technicznych
 • współpraca z dostawcami mediów, usług i produktów
 • zabezpieczenie bazy dydaktycznej własnej i wynajmowanej na potrzeby relacji zadań uczelni,
 • planowanie wykorzystania sal w budynkach własnych
 • zabezpieczenie techniczne imprez i uroczystości uczelnianych
 • dystrybucja korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej uczelni
 • współudział w realizacji zadań promocyjnych uczelni

Twoje kompetencje:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy administracyjno-technicznej, dobrze widziane w zarządzaniu nieruchomościami,
 • zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i zdyscyplinowanie,
 • dobra znajomość programów WORD, EXCEL,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań w przyjaznej atmosferze
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość awansu

CV prosimy przesyłać do dnia 23.09.2022 r. drogą e-mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl
W tytule e-maila prosimy wpisać „Oferta: pracownik działu adm.gosp. WSH TWP”

!! Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula informacyjna dot. naboru:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, z siedzibą: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora Uczelni. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 42 43 200, za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl lub osobiście w siedzibie uczelni.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. (91) 42 43 200 , e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt