Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Studia Podyplomowe Pozostałe Kierunki

Cel studiów:
Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa, szczególnie w odniesieniu do infrastruktury krytycznej. Zostanie wyposażony w umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.
Proponowany kierunek studiów podyplomowych gwarantuje multidyscyplinare podejście do przekazania wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem każdej jednostki organizacyjnej (rządowej, samorządowej, prywatnej).

Omawiana wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli na określenie potrzeb i wymaganych działań w obszarach:

 • bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej,
 • bezpieczeństwa technicznego,
 • bezpieczeństwa ekonomicznego,
 • bezpieczeństwa samorządowego,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • bezpieczeństwa powszechnego,
 • ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej,
 • oświaty i wychowania,
 • bezpieczeństwa narodowego.

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom najnowszej i usystematyzowanej wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań kierownika jednostki, w tym:

 • wskazanie obszarów odpowiedzialności kierownika jednostki,
 • ukierunkowanie na identyfikację strategicznego i operacyjnego ryzyka w obszarze bezpieczeństwa,
 • omówienie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz najlepszych praktyk zadań w zakresie zarządzania jednostką,
 • nauczenie rozpoznawania obszarów działań oraz umiejętnego delegowania określonych czynności w zależności od ich właściwości,
 • przybliżenie mechanizmów kontroli niezbędnych do zastosowania we wszystkich obszarach odpowiedzialności,
 • zaprezentowanie mechanizmów zarządzania gwarantujących jawność, przejrzystość oraz legalność działań w bieżącym kierowaniu jednostki,
 • organizacja bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w jednostce,
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych RODO,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • podstawy prawa administracyjnego, cywilnego, pracy,
 • zaprezentowanie mechanizmów psychologii zarządzania,
 • wskazanie postaw gwarantujących wzorcowe kontakty z mediami.

Uzyskana na studiach podyplomowych wiedza powoli realizować zadania na stanowiskach kierownika jednostki, koordynatora komórki, członka zarządu, członka rad nadzoru i kontroli, komitetu audytu, kierownika pionu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa.

Podstawa prawna studiów:

 • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);

Warunki i tryb rekrutacji:

 • Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I-go lub II-go stopnia).

Opłaty:

 • Opłata wpisowa 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt