Logopedia i terapia logopedyczna

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Logopedia i terapia logopedyczna

Studia Podyplomowe Kierunki dla Nauczycieli

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy, przygotowanie do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, terapii logopedycznej dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami mowy w placówkach takich jak:

 • przedszkola, szkoły i ośrodki dla dzieci z wadami słuchu,
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • poradnia logopedyczna,
 • poradnia foniatryczna i rehabilitacyjna,
 • szpitale, sanatoria,
 • placówki służby zdrowia w ramach kontraktu NFZ
 • działalności prowadzonej w gabinecie w ramach praktyki indywidualnej

Studia dają możliwość ubiegania się o certyfikat logopedy zawodowego, podjęcia studiów podyplomowych w specjalizacji m. in. neurologopedia i surdologopedia.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537: Specjaliści do spraw zdrowia [22]: logopeda [228502], Specjaliści nauczania i wychowania [23]: nauczyciel logopeda [235906];
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim, z przygotowaniem pedagogicznym.
Czas trwania studiów: Studia trwają 4 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 1350 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!