Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną

Pedagogika - Studia II stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną

Pedagogika - Studia II stopnia

Celem tej specjalności jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia dziecka, do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Absolwenci studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności zyskują możliwość poszerzenia i pogłębienia swej wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności i kompetencji w oparciu o różnorodne formy kształcenia praktycznego oraz blok przedmiotów z zakresu terapii korekcyjno-kompensacyjnej. Stosowanie teoretycznych i praktycznych form kształcenia wyrabia w studentach zdolności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych. Takie podejście umożliwia kształtowanie umiejętności trafnej identyfikacji potrzeb dziecka, doboru właściwych metod oddziaływania pedagogicznego, a także programowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i ich rodzicami. Specyfika tej specjalności wyraża się szeroką gamą przedmiotów metodycznych o charakterze praktycznym, przygotowujących szczegółowo do pracy korekcyjnej, terapeutycznej i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz uwarunkowań (psychicznych, biologicznych, społecznych) rozwoju dzieci;
 • specjalistyczną wiedzę dotyczącą stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci, ułatwienia im zdobywania umiejętności wielokierunkowych;
 • umiejętności podejmowania działań, wspierających rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapobiegających powstawaniu trudności rozwojowych, jak też działań niwelujących lub zmniejszających zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka;
 • umiejętności diagnozy pedagogicznej oraz realizacji działań z zakresu terapii korekcyjno-kompensacyjnej;
 • umiejętności w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji procesu edukacyjnego;
 • kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych wynikających z roli nauczyciela, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola, szkoły.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Psychologia rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Logopedia z glottodydaktyką
 • Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Projektowania pedagogiczne
 • Ewaluacja kształcenia wczesnoszkolnego i przedszkolnego
 • Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Metodyka terapii w zakresie trudności uczenia się matematyki
 • Metodyka terapii w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu
 • Metodyka pracy psychoedukacyjnej z rodziną
 • Terapia w zakresie kreatywnego myślenia
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Terapia baśnią
 • Muzykoterapia

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne, których program jest realizowany w placówkach oświatowych zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowo studenci odbywają praktyki z zakresu terapii korekcyjno – kompensacyjnej w przedszkolu, klasach 1 – 3 oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę, a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolach
 • punktach przedszkolnych
 • oddziałach przedszkolnych w szkole
 • w klasach I-III szkoły podstawowej

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt