Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym

Pedagogika - Studia II stopnia

Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym

Pedagogika - Studia II stopnia

Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym to specjalność dostosowana do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy. Absolwent zdobywa interdyscyplinarną wiedzę, łączącą elementy pedagogiki, nauk o pracy, socjologii i psychologii. Nabywa umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi oraz wspierania jednostki i grupy w procesie edukacji oraz planowania ścieżki kariery zawodowej. Celem studiów jest także zrozumienie istoty coachingu, jako procesu umożliwiającego rozwój potencjału człowieka. Absolwent nabywa umiejętności praktyczne związane z opanowaniem metod, technik i narzędzi stosowanych w różnych typach coachingu.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną oraz w zakresie pedagogiki pracy i poradnictwa zawodowego;
 • kompetencje społeczne, intelektualne i praktyczne w dziedzinie edukacji przedzawodowej, prozawodowej, zawodowej i ustawicznej;
 • umiejętności niezbędne w pracy doradcy zawodowego i w zarządzaniu własną karierą zawodową;
 • wiedzę na temat lokalnego i globalnego rynku pracy niezbędną do optymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego;
 • wiedzę na temat komunikacji i relacji interpersonalnych, zarządzania, kultury organizacyjnej, kultury bezpieczeństwa pracy;
 • umiejętność prowadzenia sesji coachingowej;
 • umiejętność wykorzystania w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu;
 • kompetencje coacha (projektowanie sesji, budowanie relacji, aktywne słuchanie, emisja i higiena głosu itd.);
 • wiedzę na temat pożądanych postaw etycznych związanych z zawodem coacha.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Współczesne problemy pedagogiki pracy
 • Trening komunikacji społecznej
 • Metodyka kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • Kształtowanie kultury i bezpieczeństwa pracy
 • Krajowe i międzynarodowe prawo pracy
 • Podstawy prakseologii
 • Coaching zawodowy
 • Doradztwo personalne i zawodowe
 • Metody i techniki coachingu

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne realizowane w placówkach i instytucjach zgodnych z profilem specjalności. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym mogą być zatrudnieni w:

 • zakładach pracy np. firmach doradztwa personalnego i zawodowego, firmach szkoleniowych, konsultingowych, firmach państwowych i prywatnych różnych branż, jako m.in. specjalista do spraw pracowniczych, do spraw rekrutacji pracowników, analityk pracy i rynku pracy, doradca coach, trener coach itp.;
 • administracji rządowej i samorządowej np.: w urzędach pracy (wojewódzkie, powiatowe, grodzkie), jako m.in. doradca zawodowy, organizator form dokształcania i doskonalenia zawodowego, specjalista do spraw rekrutacji, selekcji, rozwoju zawodowego i projektowania karier, organizator do spraw prac publicznych;
 • centrach kształcenia ustawicznego, biurach karier;
 • szkołach wyższych, m.in. jako pracownik biur karier;
 • własnej działalności w zakresie indywidualnego doradztwa oraz preorientacji zawodowej.

*) Absolwenci studiów I stopnia kierunków innych niż pedagogika, będą realizowali blok wyrównawczy.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt