Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Pedagogika - Studia II stopnia

Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Pedagogika - Studia II stopnia

Celem tej specjalności jest umożliwienie studentom nabycia umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudności w funkcjonowaniu jednostek i grup, stosowania metod, technik i środków interwencji opiekuńczej i resocjalizacyjnej, przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem. Ponadto studenci uzyskają podstawy teoretyczne do wzbogacenia oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania na rzecz samozaradności u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Student zdobędzie rzetelne przygotowanie zawodowe, rozwinie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności zyskują możliwość poszerzenia i pogłębienia swej wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności i kompetencji w oparciu o różnorodne formy kształcenia praktycznego.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują miedzy innymi:

 • wiedzę o formach i metodach sprawowania opieki oraz zasadach realizowania procesu opiekuńczo–wychowawczego;
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;
 • wiedzę o metodach działań profilaktycznych realizowanych w placówkach edukacyjno-wychowawczych i środowisku otwartym;
 • wiedzę o oddziaływaniach resocjalizujących i penitencjarnych stosowanych wobec dorosłych sprawców czynów karalnych;
 • umiejętności diagnozowania zaburzeń w zachowaniu i tworzenia działań naprawczych;
 • umiejętności projektowania zajęć socjoterapeutycznych;
 • kompetencje w zakresie diagnozowania, prognozowania oraz planowania działań korekcyjnych, a także tworzenia i kierowania procesem wychowania resocjalizacyjnego.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Wybrane zagadnienia z patologii społecznej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej
 • Podstawy prawne opieki i resocjalizacji
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Metodyka resocjalizacji
 • Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy socjoterapii
 • Profilaktyka społeczna

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne oraz wizyty studyjne w instytucjach opieki, wychowania i resocjalizacji. Dzięki stałej współpracy uczelni z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie studenci mają możliwość odbywania zajęć dydaktycznych na terenie zakładów karnych w Nowogardzie, Goleniowie, Gorzowie, jak również w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna mogą być zatrudnieni w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • domach dziecka,
 • placówkach opieki częściowej (półinternaty, internaty, bursy, świetlice środowiskowe),
 • ośrodkach profilaktyki i terapii dla uzależnionych,
 • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • aresztach śledczych i zakładach karnych dla młodocianych i dorosłych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • policji,
 • instytucji kuratora sądowego.

* Absolwenci studiów I stopnia kierunków innych niż Pedagogika, będą realizowali blok wyrównawczy dla kierunku i specjalności. Absolwenci kierunku Pedagogika, którzy ukończyli studia na innej specjalności niż Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, w trakcie studiów będą realizowali blok wyrównawczy dla specjalności.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt