Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne

Podanie na studia (ankieta osobowa)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Deklaracja wyboru języka na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich

Zniżki stałe na Wydziałach w Szczecinie

Opłaty za studia dla studentów rozpoczynających studia w r. ak. 2022/23, zrekrutowanych w okresie 15.03-30.04.2022.

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia w roku akademickim 2022/2023

Deklaracja wyboru rat 2022/2023

Ślubowanie

Powyższe dokumenty (wraz z tabelą opłat za studia, która jest załącznikiem do umowy), należy wydrukować, wypełnić i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć na uczelnię osobiście lub wysłać listem poleconym.

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.
 • Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
 • Odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia.
 • Kserokopia suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia.
 • Kserokopia odpis aktu małżeństwa – do wglądu (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
 • 2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej oraz za elektroniczną legitymację studencką w kwotach zgodnych z aktualnym zarządzeniem Kanclerza w sprawie rodzajów i wysokości opłat na konto uczelni (nie obowiązuje w czasie promocji)
 • Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
  lub na indywidualny numer konta otrzymany podczas rekrutacji elektronicznej.
 • Deklaracja płatności czesnego.
 • Deklaracja wyboru języka obcego.
 • Ślubowanie

Ostateczne zakończenie rekrutacji – 30 września 2022 r.

Adres

ul. Monte Cassino 15,
Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!