IV SEMINARIUM KATEDRY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

IV SEMINARIUM KATEDRY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Szanowni Państwo,

Prorektor ANS TWP prof. ANS TWP dr Grażyna Leśniewska, prof. ANS TWP dr hab. Czesław Plewka, prof. dr hab. Zdzisław Wołk mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w cyklu seminariów naukowych, pt: „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii”, organizowanych przez Katedry Pedagogiki i Psychologii ANS TWP w Szczecinie.

Czwarte spotkanie cyklu, pt. „JAK  UCZYĆ  ŻEBY  NAUCZYĆ – Refleksje i propozycje w perspektywie nieustannego doskonalenia możliwości komunikacyjnych i coraz odważniejszego wkraczania do edukacji sztucznej inteligencji” zaplanowano na 13 czerwca 2024 r. w godz. 14.00 – 16.00

Udział w seminarium jest bezpłatny pod warunkiem przesłania elektronicznej karty zgłoszenia swojego udziału na tydzień przed podanym terminem seminarium na adres: abaranowska@anstwp.pl

Seminarium odbywać się będzie w formie stacjonarnej w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul.  Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium.

Poniżej przedstawiamy ramowy program seminarium wraz z linkiem do spotkania.

Ramowy program seminarium:

Ramowy program seminarium:

  • 14.00 prof. ANS TWP dr hab. Czesław Plewka – Kierownik Katedry Pedagogiki
  • 14.10. JM Rektor ANS TWP prof. dr hab. Waldemar Urbanik
  • 14.15 – 14.45 prof. dr hab. Zbigniew Formella – wykład pt. „Proces nauczania uniwersyteckiego: pomiędzy formacją teoretyczną a doświadczeniem”
  • 14.45 – 15.05 mgr Małgorzata Taraszkiewicz – wystąpienie: pt. „Umiem się uczyć – krótki raport z dużego eksperymentu
  • 15.05 – 15.20 mgr Marta Badowska – wystąpienie pt. „Uczenie się na przekór trudnościom”
  • 15.20 – 15.35 mgr Aleksandra Janicka wystąpienie: pt. „Od nauczyciela do ucznia, czyli plan daltoński w przedszkolu”
  • 15.35 – 16.00 Dyskusja

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU0MjE0ZTctNzU4MS00YjVhLWExMzAtYWY2NmY3NmZlZGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%221b2a8e79-6ab9-4ccc-903a-42f4ec909c2b%22%7d

Licząc na Państwa uczestnictwo w seminarium 13.06.2024 r. prosimy  o rejestrację na wydarzenie poprzez formularz Google:

https://forms.gle/EbnP9bRniDXz3niV6

oraz potwierdzenie stacjonarnego uczestnictwa do 06.06.2024 r. na adres e-mail: abaranowska@anstwp.pl

Zapraszamy serdecznie!!!

Organizatorzy:

Prorektor ANS TWP dr prof. ANS TWP Grażyna Leśniewska

dr hab. prof. ANS TWP Czesław Plewka – Kierownik Katedry Pedagogiki

prof. dr hab. Zdzisław Wołk – Uniwersytet Zielonogórski

Przedstawiamy sylwetki prelegentów:

prof. dr hab. Zbigniew Formella – doktor nauk humanistycznych na UMK w Toruniu, profesor zwyczajny na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej. Zainteresowania badawcze dotyczą zastosowania nauk psychologicznych w obszarze kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. W sposób szczególny obszar zainteresowań skupia się wokół postaw i zachowań młodzieży trudnej (Bullying, pomoc szkolna, młodzież w ośrodkach wychowawczych), osobowość wychowawcy i nauczyciela młodzieży, relacji wychowawczej, psychopedagogiki skautingu. Ostatnie publikacje książkowe: Zbigniew Formella, Aleksandro Ricci. Marco Maggi, La gestione della classe degli alunni difficili. Strategie e strumenti di intervento per groppi e singoli in ambito scolestico, Milano, FrancoAngeli 2023, Formella Zbigniew, Ricci Alesandro, Vespa Maria Crixtina, Edukare insierno nella scauistimo. Costruire alleanze edeucative tra familia scuolo e scautismo, Torino, Elledeci 2023, Giovanini Tagliaferro, Zbigniew Formella,
 So-stare net dis agio.Riconoscere, Dell educazione. Tra potenzialita personali e opportunita ambientali, Roma, LAS 2020.

mgr Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert ds. analityki edukacyjnej, wykładowca. Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych z zakresu wspierania rozwoju dzieci i dorosłych, nowoczesnej metodyki nauczania, bezpieczeństwa w szkole.

W przeszłości nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, założycielka Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (dzisiaj ORE), koordynator wielu międzynarodowych i krajowych programów edukacyjnych. Autorka wielu zestawów testów psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (strategii uczenia się) i pakietu testów do profilaktyki trudności szkolnych dzieci i młodzieży. Zajmuje się programowaniem i wdrażaniem innowacyjnych programów edukacyjnych na rzecz rozwijania potencjału ludzkiego i zdrowia psychicznego.

mgr Marta Badowska – specjalistka terapii pedagogicznej, filolożka klasyczna, oligofrenopedagożka, surdopedagożka, arteterapeutka. Społeczna dyrektorka Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej PTD. Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji z tytułem honorowej członkini. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr. 49 w Gdańsku. Współtwórczyni klas terapeutycznych w tejże szkole, wychowawczyni i terapeutka. Konsultantka ds. dysleksji w aspekcie praktycznym i prawnym. Współautorka szkoleń i konferencji na temat specyficznych zaburzeń w uczeniu się oraz programów wspierających dla szkół z całej Polski, takich jak „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją” czy „Szkoła z innowacją pedagogiczną PTD”. Edukatorka i pedagożka zaangażowana w pracę z uczniami, którym standardowe metody pedagogiczne nie przynoszą korzyści. Entuzjastka nowoczesnej edukacji, skierowanej na ucznia i jego potrzeby. Liderka programu „Mobilny pedagog szkolny” w programie Mobilna Szkoła. Autorka i współautorka materiałów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli. Współautorka narzędzi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym między innymi programu multimedialnego o randze wyrobu medycznego „Koncentracja uwagi PRO”. Finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2023.

mgr Aleksandra Janicka – Pasjonatka pracy z małym dzieckiem oraz nauczycielem edukacji przedszkolnej. Pełnię funkcje wicedyrektora ZSP nr. 1 w Strzyżowicach. Jestem Autorką wielu programów i innowacji pedagogicznych. W roku 2023 została zwyciężczynią konkursu „Nauczyciel Jutr@ 2023”. Ukończyła studia na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, a także Organizacja i zarządzanie oświatą. Zainteresowania edukacją małego dziecka w sposób teoretyczny i praktyczny urzeczywistnia w przedszkolu, w którym pracuje. W swojej pracy pedagogicznej bardzo chętnie stosuje innowacyjne i aktywizujące metody pracy. Szczególnym zainteresowaniem jest troska o wszechstronny rozwój małego dziecka. Swoją działalność koncentruje na pedagogice planu daltońskiego, osiągając znakomite efekty pracy pedagogicznej.

Zadzwoń do nas!