III SEMINARIUM KATEDRY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

III SEMINARIUM KATEDRY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 

Szanowni Państwo,

Prorektor ANS TWP prof. ANS TWP dr Grażyna Leśniewska, prof. ANS TWP dr hab. Czesław Plewka, prof. dr hab. Zdzisław Wołk mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w cyklu seminariów naukowych, pt: ” Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii”, organizowanych przez Katedry Pedagogiki i Psychologii ANS TWP w Szczecinie.

Trzecie spotkanie cyklu, pt. „Z  TEORII  I  PRAKTYKI  PORADNICTWA (PSYCHOLOGICZNEGO, PEDAGOGICZNEGO, SPOŁECZNEGO I RODZINNEGO)”  zaplanowano na 18 kwietnia 2024 r. w godz. 14.00 – 16.00

Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminarium odbywać się będzie w formie stacjonarnej w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul.  Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w  seminarium.

Poniżej przedstawiamy ramowy program seminarium wraz z linkiem do spotkania.

Ramowy program seminarium:

  1. godz. 14.00 –  dr hab. prof. ANS TWP Czesław Plewka – Kierownik Katedry Pedagogiki
  2. godz. 14.10 –  JM Rektor ANS TWP dr hab. prof. ANS TWP Waldemar Urbanik
  3. godz.14.15 – prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – wystąpienie pt. Napięcia w relacjach międzyludzkich i sposoby ich uwalniania
  4. godz.14.45 – dr hab. prof. UAM Magdalena Piorunek – wystąpienie pt. Poradnictwo kariery w konstruowaniu biegu życia jednostki
  5. godz.15.05 – mgr Małgorzata Olszówka – wystąpienie pt. Przykłady dobrych praktyk w zakresie organizowania i udzielania poradnictwa
  6. godz.15.25 – 16.00 Dyskusja

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE1YmU0MjYtOWIzMy00ZmVjLWI4ZTktMjY4OWZmMzU1MTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%221b2a8e79-6ab9-4ccc-903a-42f4ec909c2b%22%7d

Licząc na Państwa uczestnictwo w seminarium 18.04.2024 r. prosimy  o rejestrację na wydarzenie poprzez formularz Google:

https://forms.gle/nTV8vtZ7hUZyzP6EA

oraz potwierdzenie stacjonarnego uczestnictwa do 15.04.2024 r. na adres e-mail: sgerszkow@anstwp.pl

Zapraszamy serdecznie!!!

Organizatorzy

Prorektor ANS TWP dr prof. ANS TWP Grażyna Leśniewska

dr hab. prof. ANS TWP Czesław Plewka – Kierownik Katedry Pedagogiki

prof. dr hab. Zdzisław Wołk – Uniwersytet Zielonogórski

Przedstawiamy sylwetki prelegentów:

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji, ceniony mediator i ekspert w dziedzinie negocjacji.

Autor wielu publikacji dotyczących kierowania zespołami ludzkimi, komunikacji społecznej, emocji i perswazji oraz negocjacji. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Prowadził wykłady i badania naukowe w wielu ośrodkach naukowych za granicą, min. USA, Meksyku, Indiach, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych. Jest członkiem wielu rad naukowych, towarzystw badawczych i rad redakcyjnych czasopism psychologicznych, m.in. Komisji UNESCO Man and Biosphere, Komisji Prasoznawczej i Psychologii PAN, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i in. Od 1968 roku Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1973-1997 kierował Zakładem Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UJ. W latach 1999 – 2008 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Jednocześnie od roku 1997 pełni funkcję kierownika Katedry Negocjacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie zatrudniony w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzejewskiego jako dziekan Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych.

 

Prof. dr hab. Magdalena Piorunek – Prof. dr hab. Magdalena Piorunek– kierownik Zakładu Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, specjalistka KNP PAN – przewodnicząca Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego, członkini Sekcji Pedagogiki Pracy w kadencji 2020–2023, członkini KNP PAN wybrana na kadencję 2024-2027, członkini akademickiej sieci współpracy w UNITWIN NETWORK “Life designinginterventions (counseling, guidance, education) for decentwork and sustainable development”;prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM (od 2016 -nadal). Zainteresowania i badania naukowe – pedagogika pracy, pedagogika społeczna, poradoznawstwo, teoretyczne podstawy wychowania. Autorka około 160 publikacji, w tym 4 monografii, redaktorka i współredaktorka 12 prac zbiorowych oraz licznych artykułów  w czasopismach naukowych. Wypromowała ośmiu doktorów nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Kieruje specjalnością poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na studiach drugiego stopnia, kierunek- pedagogika.

mgr Małgorzata Olszówka – magister nauk humanistycznych, menadżer, mediator, biegły sądowy, wizytator do spraw ewaluacji i nadzoru pedagogicznego, ekspert pedagogiki sądowej, trener wspomagania oświaty. Specjalizuje się w problematyce zagrożeń psychologiczno-pedagogicznych zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących rozwiązywania różnego rodzaju problemów rodzinnych, w tym głównie ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, poradnictwa pedagogicznego i zawodowego, relacji i komunikacji między ludźmi, mediacji rodzinnych, pracowniczych i gospodarczych. Posiada doświadczenie we współpracy z sądami w Kalifornii (wydawanie ekspertyz, ich obrona przed sądem amerykańskim), wydawanie opinii, mediacji transgranicznych (Szwajcaria, Francja).

Posiada bogate doświadczenie zawodowe: sprawowała funkcje nauczyciela, dyrektora i menadżera szkół, głównego wizytatora w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości; specjalisty ds. edukacji i wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka; inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestniczyła w pracach analitycznych dotyczących skarg i wniosków, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, konferencjach, licznych szkoleniach i kursach. Wyjaśnia i interpretuje przepisy dotyczące praw dzieci. Doradza i wspiera Klientów zarówno na etapie postępowania sądowego jak i podczas rozmów ugodowych, mediacji, negocjacji. Oferuje pomoc w projektowaniu relacji rodzinnych i zawodowych.

 

Zadzwoń do nas!