II SEMINARIUM KATEDRY PEDAGOGIKI I PSCYCHOLOGII

II SEMINARIUM KATEDRY PEDAGOGIKI I PSCYCHOLOGII

Szanowni Państwo,

Prorektor ANS TWP prof. ANS TWP dr Grażyna Leśniewska, prof. ANS TWP dr hab. Czesław Plewka, prof. dr hab. Zdzisław Wołk mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w cyklu seminariów naukowych, pt: ”Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii, organizowanych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii ANS TWP w Szczecinie.

Drugie spotkanie cyklu o tytule „TRANSFER  KAPITAŁU  EDUKACYJNEGO, Teoria i praktyka dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi”  zaplanowano na dzień 18.01.2024 r. w godz. 14.00-16.00.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminaria odbywać się będą w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams. Aby zgłosić swoje uczestnictwo należy zarejestrować się poprzez formularz Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_T8IxKtrVjMfmlX0-WXSuAWUWYLj63GWfCSX5d28XGEJFug/viewform

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium.

Poniżej przedstawiamy ramowy program seminarium wraz z linkiem do spotkania:

Ramowy program seminarium:

  1. dr hab. prof. ANS TWP Czesław Plewka- Kierownik Katedry Pedagogiki
  2. JM Rektor ANS TWP dr hab. prof. ANS TWP Waldemar Urbanik
  3. prof. dr hab. dr h.c.multi Stefan M. Kwiatkowski– wystąpienie pt. Podstawy teoretyczne transferu kapitału edukacyjnego
  4. dr Krzysztof Symela- wystąpienie eksperckie pt. Działania praktyczne z zakresu transferu wiedzy i umiejętności
  5. dr hab. prof. UZ Tatiana Ronginska- wystąpienie pt. Cele i zadania Centrum Liderów Biznesu w świetle transferu kompetencji
  6. Dyskusja

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJjNTZiMmMtZmU5MC00MzNmLThkYjMtOTZlZTAyNmI4NTky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%221b2a8e79-6ab9-4ccc-903a-42f4ec909c2b%22%7d

Licząc na Państwa uczestnictwo w seminarium w dniu 18.01.2024 r. prosimy
o rejestrację na wydarzenie poprzez formularz Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_T8IxKtrVjMfmlX0-WXSuAWUWYLj63GWfCSX5d28XGEJFug/viewform

oraz potwierdzenie stacjonarnego uczestnictwa do dnia 15.01.2024 r. na adres e-mail: mailto:jsmoluk-stachowska@anstwp.pl

Zapraszamy serdecznie!!!

Organizatorzy

Prorektor ANS TWP Grażyna Lesińska dr prof. ANS TWP;

Kierownik Katedry Pedagogiki- dr hab. Czesław Plewka prof. ANS TWP,

prof. dr hab. Zdzisław Wołk- Uniwersytet Zielonogórski

Przedstawiamy sylwetki prelegentów:

Prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan M. Kwiatkowski- Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy
i Andragogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1971), doktorat w Politechnice Warszawskiej (1975), postępowanie habilitacyjne w Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie (1989), tytuł profesora w 1994r. Prorektor w APS w Warszawie (201`2-2016),Rektor APS
w Warszawie (kadencja: 2016 – 2020); Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993 – 2007), Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010 – 2017), Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2015), Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007 – 2011), Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011), Sekretarz Naukowy Komitetu Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN (2007), Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012 – 2014), Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011 – 2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010)
i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017), członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (2003); autor ponad 680 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 91 druków zwartych; promotor
w 45 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 37 habilitacyjnych oraz w 17 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.

Dr inż. Krzysztof Symela– Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, oraz magister inżynier mechanik. Pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej. Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami. Podejmuje istotne i aktualne problemy badawcze z zakresu polskiej i międzynarodowej pedagogiki pracy, andragogiki, kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, ekonomii behawioralnej w organizacji oraz innych dyscyplin naukowych zajmujących się problemami człowieka w środowisku pracy, strategią uczenia się przez całe życie (LLL). Prowadzi badania zawodowe oraz diagnozuje zapotrzebowanie na nowe umiejętności i kompetencje zawodowe. Był Ekspertem kluczowym ds. tworzenia informacji
o zawodach w projekcie PO WER (2017- 2019) pt: Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizowanie informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji. Jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Jest założycielem Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego- PSKM (2002). Aktualnie uczestniczy w realizacji projektów partnerskich w programie Erasmus+ oraz projektów PO WER dotyczących opracowywania programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Dr hab. prof. UZ- Tatiana Ronginska –jest doktorem habilitowanym w zakresie psychologii, Państwowy Uniwersytet w St. Petersburgu, Wydział Psychologii (1996), wcześniej po ukończeniu studiów doktoranckich została w 1987 r doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii również w Państwowym Uniwersytecie
St. Petersburgu. Dotychczas pełniła kilka funkcji kierowniczych związanych z jej działalnością naukową: (1999-2000) zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii oraz kierownik Zakładu Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii WSP TK,
(2000- 2001) zastępca dyrektora Instytutu Zarządzania WSP TK, (2000- 2014) kierownik Zakładu Psychologii Zarządzania na WSP TK, jednocześnie od 2001r. do chwili obecnej
w Uniwersytecie Zielonogórskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego pełniąc od 2014 r. funkcję kierownika Katedry Psychologii WPSNZ UZ, a następnie w 2015 r. dyrektora Instytutu Psychologii na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. Pełni również funkcję dyrektora Centrum Liderów Biznesu działającego przy UZ. Ma znaczący dorobek naukowy dotyczący diagnostyki psychologicznej, psychologii stresu, oraz psychologii pracy i zarządzania.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt