Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii

Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii

Szanowni Państwo,

Mamy  przyjemność zaprosić Państwa na cykl seminariów naukowych, pt:

” Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii”,

 organizowanych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii ANS TWP w Szczecinie

Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminaria odbywać się będą w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ul Monte Cassino 15 oraz w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Szanowni  Państwo żyjemy wszyscy w warunkach niezwykle  dynamicznych zmian

Pierwsze seminarium tym samym – a może przede wszystkim właśnie  powinno dotyczyć rozważań psychologicznych  pedagogicznych. filozoficznych  socjologicznych . Spotkań na których swobodne ale konstruktywnie prowadzić, dyskusje, prezentować swoje przemyślenia i zadawać pytania. Zaplanowano na 16 listopada 2023r. w godz. 14.00-16.00 pierwsze seminarium taki właśnie będzie miało charakter.  Będzie miejscem  społecznych, cywilizacyjnych, gospodarczych problemów o roboczym tytule : „Wokół podmiotowości wychowanka, wychowawcy i pracy wychowawczej. W perspektywie rozważań teoretycznych i praktycznych

Poniżej przedstawiamy ramowy plan pierwszego seminarium oraz link do spotkania.

 Moderatorem będzie prof. dr hab. Zdzisław Wołk – Uniwersytet Zielonogórski

16.11.2023 (czwartek) godz. 14.00 – 16.00

  1. godz 1011/.prof. ANS TWP dr hab. Czesław Plewka –zarysowanie celowości i tematyki cyklu seminariów
  2. godz/10.10. JM Rektor ANS TWP dr hab. prof. ANS TWP Waldemar Urbanik
  3. godz.10.15=- 10.45.prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak – Wielość nurtów i koncepcji dotyczących podmiotowości nauczyciela i ucznia

3.godz.10.45- 11.10 dr Andrzej Zygadło – Gotowość do rezygnacji z poczucia podmiotowości w okresie edukacyjnym, a rozwój kariery zawodowej

  1. dr Marek Woś godz.11,10-11-30..– Kształtowanie podmiotowości w działalności Towarzystwa Salezjańskiego
  2. Dyskusja 11.300.-14.00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJjYTE1ZTEtYzAyNC00NjhkLTkzMjYtZjNkMjYxZjhjMDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bd96ef7-19c7-45ce-9c83-f66694cadb54%22%2c%22Oid%22%3a%221b2a8e79-6ab9-4ccc-903a-42f4ec909c2b%22%7d

Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa uczestnictwo w seminarium w dniu 16.11.2023 r. prosimy o rejestrację na wydarzenie poprzez formularz Google:

oraz potwierdzenie stacjonarnego uczestnictwa do dnia 13.11.2023 r. na adres e-mail: jsmoluk-stachowska@anstwp.pl 

Organizatorzy: Prorektor ANS TWP Grażyna Lesińska dr prof. ANS TWP, dr hab. Czesław Plewka prof. ANS TWP, prof. dr hab. Zdzisław Wołk zapraszają serdecznie do udziału w pierwszym seminarium

Przedstawiamy sylwetkę prelegentów:

Profesor Maria Czerepaniak_ Walczak przez wiele lat była Kierownikiem Katedry  Pedagogiki Ogólnej w Uniwersytecie Szczecińskim. Jest autorką wielu rozpraw i monografii poświęconych pedagogice emancypacyjnej , badań w działaniu, nauczycielskiemu profesjonalizmowi ,aż po pedagogikę szkoły wyższej.

Prof. dr hab. zajmuje się humanistycznymi aspektami pracy zawodowej, kultury pracy i poradnictwa zawodowego. Z zielonogórską uczelnią związany jest od 35 lat. Jest autorem wielu książek dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot jego zainteresowania. Ponadto jest redaktorem naukowym kilkunastu prac zbiorowych oraz około 150 artykułów naukowych. Wypromował sześciu doktorów pedagogiki. Przez wiele lat kierował Instytutem Pedagogiki Społecznej W swojej karierze pełnił funkcje prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Dr Andrzej Zygadło –Adiunkt w Instytucie pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pedagog. W obszarze jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych znajduje się podmiotowość w procesie edukacyjnym, wychowawczym i resocjalizacyjnym, relacje interpersonalne w szkole i placówce wychowawczej, rozwój kariery zawodowej. Obecnie koncentruje się na procesie świadomego uczestnictwa ucznia/wychowanka w procesie edukacyjno-wychowawczym a szczególnie na wpływie treningu wartości i metod neurodydaktycznych na ten proces,

Ks. Dr Marek Woś Adiunkt w Katedrze pedagogiki ANS TWP w Szczecinie. Specjalizuje  się rozważaniach dotyczących głównie socjologii wychowania, Wieloletni dyrektor szkół salezjańskich oraz były pełnomocnik Inspektora Prowincji Pilskiej w zakresie szkół, ośrodków i placówek wychowawczych  Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień współczesnej  teorii i praktyki wychowania ukierunkowanie głównie na kształtowaniu poczucia podmiotowości. Jest w tym zakresie autorem i współautorek licznych opracowań naukowych.

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt