Zarządzenie Rektora nr 3/2022 z dnia 03.03.2022 r.

Zarządzenie Rektora nr 3/2022 z dnia 03.03.2022 r.

Zarządzenie nr 3/2022
Rektora Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
z dnia 03.03.2022 r.

W związku z niesprowokowaną, brutalną agresją wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy na podstawie art. 20 ust. 1 Statutu ANS TWP w Szczecinie, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 03.03.2022 r. rozwiązuję jednostronnie porozumienie o współpracy z Moskiewskim Społecznym Uniwersytetem w Moskwie. Tym samym tracą ważność wszystkie dotychczasowe ustalenia dotyczące trwających bądź planowanych wspólnych działań.

  2. Z dniem 03.03.2022 r. tracą ważność pełnomocnictwa Rektora ANS TWP w Szczecinie do zasiadania w Międzynarodowej Radzie Naukowej półrocznika Myśli Społeczno-Pedagogicznej ANS TWP w Szczecinie „Edukacja Humanistyczna”, udzielone pracownikom naukowym reprezentującym: Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa; Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny; Południowo-Uralski Państwowy Instytut Sztuki.

  3. Z dniem 03.03.2022 r. traci ważność pełnomocnictwo Rektora ANS TWP w Szczecinie do członkostwa w zespole recenzentów zagranicznych w półroczniku „Edukacja Humanistyczna” udzielone pracownikowi naukowemu Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego.

  4. Publikacje kadry Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie ukazujące się w wydawnictwach zarejestrowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub umieszczonych w bazach czasopism naukowych Federacji Rosyjskiej nie mogą zawierać afiliacji do nazwy „Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie”. Dotyczy to również publikacji znajdujących się obecnie w procedurze wydawniczej.

  5. Wszelkie wydarzenia organizowane przez Uczelnię takie jak: konferencje, sympozja, wykłady otwarte itp., będą odbywały się bez udziału przedstawicieli środowisk naukowych Federacji Rosyjskiej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt